e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne
Promocja: -45%


Access 2007 PL. Biblia

Zespó³ autorów
promocja -45%
cena: 147 z 80.85 z
Data wydania: 2013-09-09
stron: 1344, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl

Kompleksowe ¼ród³o wiedzy o najpopularniejszej bazie danych

 • Jak tworzyæ wydajne bazy danych?
 • Jak programowaæ w Accesie?
 • Jak zautomatyzowaæ dzia³anie aplikacji za pomoc± VBA?
Sukcesy odnosz± te przedsiêbiorstwa, które doceniaj± warto¶æ informacji i potrafi± nimi sprawnie zarz±dzaæ. Zatem Access to potê¿ne narzêdzie w rêkach tych, którzy wiedz±, jak je wykorzystaæ!
Najnowsze wcielenie tej aplikacji, czyli Access 2007, zosta³o nie tylko ulepszone, ale te¿ znacznie przebudowane, by jeszcze bardziej integrowaæ siê z u¿ytkownikiem. Przeprojektowano interfejs, udoskonalono widok arkusza danych, usprawniono sortowanie, filtrowanie i tworzenie tabel. Ponadto nowa edycja posiada pe³ne wsparcie jêzyka XML i szerokie mo¿liwo¶ci sieciowe. Wszystko zosta³o zaprojektowane pod k±tem zwiêkszenia wydajno¶ci pracy, u¿ytkownicy maj± zatem do dyspozycji wygodne szablony, rozbudowany system kreatorów i mechanizmy szybkiego tworzenia bazy danych.
A to jedynie krótkie podsumowanie niesamowitych mo¿liwo¶ci nowej wersji Accesa.
Ksi±¿ka "Access 2007 PL. Biblia" to najbogatsze ¼ród³o wiedzy o tym u¿ytecznym narzêdziu. Czytaj±c j± i wykonuj±c dziesi±tki zawartych w niej przyk³adów, nabierzesz bieg³o¶ci, która pozwoli Ci sprawnie gromadziæ informacje i efektywnie nimi zarz±dzaæ. Dowiesz siê, jak tworzyæ tabele i okre¶laæ atrybuty pól, projektowaæ aplikacje i manipulowaæ danymi za pomoc± kwerend. Nauczysz siê budowaæ raporty i korzystaæ z jêzyka VBA w celu zautomatyzowania dzia³ania Accessa. Poznasz jêzyk SQL, zasady pracy z danymi zewnêtrznymi oraz sposoby integracji Accessa z innymi aplikacjami. Przeczytasz tak¿e o profesjonalnych technikach tworzenia, zabezpieczania i optymalizowania aplikacji bazodanowych w ¶rodowisku MS Access.
 • Zasady projektowania baz danych
 • Tworzenie tabel
 • Wybieranie danych za pomoc± kwerend
 • Operatory i wyra¿enia w Accessie
 • Tworzenie formularzy do wprowadzania danych
 • Projektowanie raportów
 • Programowanie w jêzyku VBA
 • Dostêp do danych z poziomu jêzyka SQL
 • Wyszukiwanie i usuwanie b³êdów w aplikacjach
 • Import i eksport danych ze ¼róde³ zewnêtrznych
 • Zaawansowane techniki tworzenia aplikacji
 • Integracja Accessa z innymi aplikacjami
 • Korzystanie z formantów ActiveX
 • Optymalizacja aplikacji bazodanowych
 • Przetwarzanie plików XML
 • Po³±czenie Accessa z MS SQL Server

Wykorzystaj w pe³ni potêgê Accessa
i efektywnie zarz±dzaj informacjami.Cena: 80.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
Access 2019 PL. Biblia (81.95z)
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik (54.45z)
Access 2003 PL. Kurs (34.90z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access 2007 PL. Kurs (34.90z)
ABC Access 2007 PL (29.00z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Access Data Analysis Cookbook (169.15z)
Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski (39.90z)
100 sposobów na Access (39.90z)
Access Hacks. Tips & Tools for Wrangling Your Data (118.15z)
Tablice informatyczne. MS Access 2003 PL (12.90z)
Access 2003 PL dla ka¿dego (59.90z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Access 2010 PL. Kurs (39.00z)
Access 2010 PL. Kurs (19.20z)
Access 2007 PL w biurze i nie tylko (32.45z)
Access 2000 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Fixing Access Annoyances. How to Fix the Most Annoying Things About Your Favorite Database (67.92z)

Pozostae z serii: Inne

97 Things Every Information Security Professional Should Know (169.15z)
SIMATIC Motion Control - sterowanie serwonapêdami. Teoria. Aplikacje. Æwiczenia (43.45z)
Android UI. Podrêcznik dla projektantów. Smashing Magazine (37.95z)
Sztuka rynkologii (31.99z)
Hands-On Neural Networks with Keras (139.00z)
ABC CorelDRAW X3 PL (29.00z)
Jêzyk C#. Programowanie. Wydanie III. Microsoft .NET Development Series (99.00z)
Ciemne typki. Sekretne ¿ycie znaków typograficznych (49.00z)
Cloud-Native Observability with OpenTelemetry (119.00z)
PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja (32.45z)
Tajlandia. ¦wi±tynie, p³ywaj±ce targi i rajskie pla¿e. Wydanie 1 (69.90z)
Unity 2021 Shaders and Effects Cookbook - Fourth Edition (159.00z)
Perl. Testowanie. Zapiski programisty (29.90z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II. eBook. ePub (44.90z)
iPhone Open Application Development. Write Native Objective-C Applications for the iPhone (135.15z)
100 sposobów na PHP (57.00z)
E-mail marketing. 10 wyk³adów o skutecznej promocji w sieci. eBook. Pdf (27.90z)
Nagrywanie p³yt CD i DVD. Kurs. Wydanie II (34.90z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (32.80z)
PHP7. Praktyczny kurs (69.00z)