e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne


Access 2003 PL. Kurs

Danuta Mendrala, Marcin Szeliga
cena: 34.90 z
Data wydania: 2003-11-18
stron: 352, miêkka oprawa, format: 180x235

wicej na stronie helion.pl

Zamiast d³ugich tekstów - rysunki z dok³adnymi obja¶nieniami.
Samodzielna nauka nigdy nie by³a tak prosta

Znaczenie baz danych trudno przeceniæ. S³u¿± one nie tylko jako magazyny informacji, ale co wa¿niejsze, pozwalaj± na niezwykle szybkie ich przeszukiwanie. W ci±gu kilku sekund w tysi±cach danych odnajdziesz te, których w³a¶nie potrzebujesz i zaprezentujesz je w formie rozmaitych zestawieñ, a nawet wykresów. Baza danych pozwoli Ci gromadziæ szczegó³owe dane o kontrahentach czy produktach i przeprowadzaæ na nich dowolne operacje. Trudno dzi¶ sobie wyobraziæ nowoczesne przedsiêbiorstwo, które nie korzysta³oby z rozbudowanych baz danych. Program Microsoft Access to jeden z najprostszych w obs³udze i zarazem najpopularniejszy system bazodanowy powszechnie stosowany w firmach i instytucjach na ca³ym ¶wiecie.
Ksi±¿ka "Access 2003 PL. Kurs" to nowoczesny podrêcznik, dziêki któremu w krótkim czasie poznasz tê aplikacjê i nauczysz siê u¿ywaæ jej w praktyce. Przystêpny jêzyk, liczne ilustracje, æwiczenia pokazuj±ce jak krok po kroku realizowaæ najczêstsze zadania - to wszystko sprawi, ¿e bez pomocy nauczyciela poznasz Accessa i powiêkszysz swoje kompetencje staj±c siê bardziej cenionym i poszukiwanym pracownikiem.
Nauczysz siê:
 • Instalowaæ Accessa i pakiet Office
 • Tworzyæ nowe bazy danych
 • Projektowaæ i modyfikowaæ tabele przechowuj±ce dane
 • Wprowadzaæ dane do baz danych
 • Wi±zaæ ze sob± tabele za pomoc± relacji
 • Pisaæ w³asne kwerendy przeszukuj±ce bazy danych
 • Tworzyæ wygodne formularze do wprowadzania danych
 • Tworzyæ eleganckie raporty na podstawie wybranych danych
 • Zarz±dzaæ bazami danych
Ksi±¿ki wydawnictwa Helion z serii "Kurs" adresowane s± do pocz±tkuj±cych u¿ytkowników komputerów, którzy chc± w krótkim czasie nabyæ praktycznych umiejêtno¶ci przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystêpnym jêzykiem i bogato ilustrowane s± wspania³± pomoc± w samodzielnej nauce.
 • Przeznaczony dla pocz±tkuj±cych
 • Praktyczne zadania omówione krok po kroku
 • Przystêpny i zrozumia³y jêzyk
 • Liczne ilustracje
 • Idealny do samodzielnej nauki

Poznaj najpopularniejsz± bazê danych dla WindowsCena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Fixing Access Annoyances. How to Fix the Most Annoying Things About Your Favorite Database (67.92z)
Access 2010 PL. Biblia (149.00z)
Access 2003 PL dla ka¿dego (59.90z)
Access. Analiza danych. Receptury (29.70z)
Access 2013 PL. Biblia (149.00z)
Integrating Excel and Access (135.15z)
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik (54.45z)
Access 2003 PL. Biblia (149.00z)
Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (29.90z)
Access 2002/XP PL dla ka¿dego (65.00z)
Access 2013: The Missing Manual (143.65z)
Access 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (48.95z)
Access 2007 Kurs podstawowy (30.40z)
Access Hacks. Tips & Tools for Wrangling Your Data (118.15z)
Acces 2010 Krok po kroku (23.56z)
Access 2010 PL. Biblia (81.95z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Access 2019 PL. Biblia (149.00z)
ABC Access 2016 PL (21.95z)
Access 2007 PL. Kurs (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Uczenie g³êbokie i sztuczna inteligencja. Interaktywny przewodnik ilustrowany (63.36z)
Kubeflow Operations Guide (220.15z)
MS Office 2000 PL - intranet i praca grupowa (25.00z)
Practical Fraud Prevention (220.15z)
Struktury danych i techniki obiektowe na przyk³adzie Javy 5.0 (99.00z)
Zarz±dzanie kryzysem w social media (39.90z)
Employer branding po polsku (26.95z)
Lectures on Number Theory (24.31z)
Real World Instrumentation with Python. Automated Data Acquisition and Control Systems (186.15z)
Przygotowani na wszystko. 52 zasady efektywno¶ci wed³ug metody Getting Things Done (20.35z)
Raspberry Pi Computer Vision Programming - Second Edition (109.00z)
Mikrokontrolery STM32 w praktyce (84.76z)
Sieci komputerowe dla bystrzaków. Wydanie XI (69.00z)
Przetwarzanie sygna³ów w praktyce (44.80z)
CorelDRAW X5 PL. Æwiczenia praktyczne (12.60z)
ASP.NET Core 5 for Beginners (159.00z)
ABC fotografii cyfrowej (18.99z)
Version Control with Git. Powerful tools and techniques for collaborative software development. 2nd Edition (135.15z)
Hands-On Penetration Testing with Python (129.00z)
Oracle PL/SQL w mgnieniu oka (24.70z)