e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne


Access 2003 PL. Kurs

Danuta Mendrala, Marcin Szeliga
cena: 34.90 z
Data wydania: 2003-11-18
stron: 352, miêkka oprawa, format: 180x235

wicej na stronie helion.pl

Zamiast d³ugich tekstów - rysunki z dok³adnymi obja¶nieniami.
Samodzielna nauka nigdy nie by³a tak prosta

Znaczenie baz danych trudno przeceniæ. S³u¿± one nie tylko jako magazyny informacji, ale co wa¿niejsze, pozwalaj± na niezwykle szybkie ich przeszukiwanie. W ci±gu kilku sekund w tysi±cach danych odnajdziesz te, których w³a¶nie potrzebujesz i zaprezentujesz je w formie rozmaitych zestawieñ, a nawet wykresów. Baza danych pozwoli Ci gromadziæ szczegó³owe dane o kontrahentach czy produktach i przeprowadzaæ na nich dowolne operacje. Trudno dzi¶ sobie wyobraziæ nowoczesne przedsiêbiorstwo, które nie korzysta³oby z rozbudowanych baz danych. Program Microsoft Access to jeden z najprostszych w obs³udze i zarazem najpopularniejszy system bazodanowy powszechnie stosowany w firmach i instytucjach na ca³ym ¶wiecie.
Ksi±¿ka "Access 2003 PL. Kurs" to nowoczesny podrêcznik, dziêki któremu w krótkim czasie poznasz tê aplikacjê i nauczysz siê u¿ywaæ jej w praktyce. Przystêpny jêzyk, liczne ilustracje, æwiczenia pokazuj±ce jak krok po kroku realizowaæ najczêstsze zadania - to wszystko sprawi, ¿e bez pomocy nauczyciela poznasz Accessa i powiêkszysz swoje kompetencje staj±c siê bardziej cenionym i poszukiwanym pracownikiem.
Nauczysz siê:
 • Instalowaæ Accessa i pakiet Office
 • Tworzyæ nowe bazy danych
 • Projektowaæ i modyfikowaæ tabele przechowuj±ce dane
 • Wprowadzaæ dane do baz danych
 • Wi±zaæ ze sob± tabele za pomoc± relacji
 • Pisaæ w³asne kwerendy przeszukuj±ce bazy danych
 • Tworzyæ wygodne formularze do wprowadzania danych
 • Tworzyæ eleganckie raporty na podstawie wybranych danych
 • Zarz±dzaæ bazami danych
Ksi±¿ki wydawnictwa Helion z serii "Kurs" adresowane s± do pocz±tkuj±cych u¿ytkowników komputerów, którzy chc± w krótkim czasie nabyæ praktycznych umiejêtno¶ci przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystêpnym jêzykiem i bogato ilustrowane s± wspania³± pomoc± w samodzielnej nauce.
 • Przeznaczony dla pocz±tkuj±cych
 • Praktyczne zadania omówione krok po kroku
 • Przystêpny i zrozumia³y jêzyk
 • Liczne ilustracje
 • Idealny do samodzielnej nauki

Poznaj najpopularniejsz± bazê danych dla WindowsCena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access 2002/XP PL dla ka¿dego (65.00z)
Access 2010 PL. Kurs. eBook. Pdf (27.90z)
Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych (29.00z)
Access 2002/XP. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access 2007 Tworzenie aplikacji (35.05z)
Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (16.45z)
ABC Access 2003 PL (15.00z)
Access 2010 PL. Kurs (19.20z)
Access 2003 PL. Biblia (149.00z)
Microsoft Access 2013 Krok po kroku (38.64z)
Microsoft Access 2013. Krok po kroku (44.80z)
Access. Programowanie w VBA (99.00z)
Access 2010 PL. Biblia (81.95z)
Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365. Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze (58.91z)
Fixing Access Annoyances. How to Fix the Most Annoying Things About Your Favorite Database (67.92z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (18.99z)
Access 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
Access Hacks. Tips & Tools for Wrangling Your Data (118.15z)
Access 2010: The Missing Manual (118.15z)
Microsoft Access 2013 Krok po kroku (52.92z)

Pozostae z serii: Inne

50 praktycznych formu³ na ka¿d± okazjê (41.83z)
The Myths of Security. What the Computer Security Industry Doesn't Want You to Know (101.15z)
ABC systemu Windows 8 PL (19.20z)
Photoshop LAB. Zagadka kanionu i inne tajemnice najpotê¿niejszej przestrzeni barw. Wydanie II (38.90z)
VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk³ady (32.45z)
Unreal Engine 4 Virtual Reality Projects (129.00z)
Programming F#. A comprehensive guide for writing simple code to solve complex problems (135.15z)
Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco. eBook. Pdf (29.90z)
Windows 7 PL. Zaawansowana administracja systemem (49.00z)
ABC PowerPoint 2010 PL (29.90z)
Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (14.90z)
Hands-On Serverless Applications with Kotlin (159.00z)
Jupyter for Data Science (159.00z)
Refaktoryzacja do wzorców projektowych (79.00z)
GIMP 2.6. Receptury (57.00z)
ASP.NET w Visual Web Developer 2008. Æwiczenia (24.00z)
C++. Wykorzystaj potêgê aplikacji graficznych. eBook. ePub (29.00z)
Sztuczna inteligencja na froncie. Kurs video. Uczenie maszynowe w JavaScript (79.00z)
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie. PHP. 101 praktycznych skryptów. Wydanie II (109.00z)
Tworzenie nowoczesnych systemów webowych (37.00z)