e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne


Access 2003 PL. Biblia

Cary N. Prague, Michael R. Irwin, Jennifer Reardon
cena: 149.00 z
Data wydania: 2004-05-06
stron: 1352, twarda oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Bazy danych bywaj± skomplikowane. W³a¶nie dlatego, by zrozumieæ jak funkcjonuj± i nauczyæ siê wykorzystywaæ ich mo¿liwo¶ci, potrzebujesz wskazówek ekspertów, jakimi niew±tpliwie s± autorzy tego obszernego podrêcznika. Je¿eli po raz pierwszy zetkn±³e¶ siê z Accessem, docenisz uwagê, jak± w niniejszej ksi±¿ce po¶wiêcono wyja¶nieniu terminologii oraz przekazaniu podstawowych wiadomo¶ci na temat baz danych. Je¶li znasz poprzednie wersje programu, mo¿esz od razu przej¶æ do opisu tych funkcji, które w Accessie 2003 s± nowe, np. szerszego wykorzystania jêzyka XML i us³ug WWW.
Choæ kolejne rozdzia³y opisuj± coraz to bardziej zaawansowane tematy, nie musisz czytaæ ksi±¿ki "od deski do deski". Ka¿dy z rozdzia³ów mo¿esz traktowaæ samodzielnie, wybieraj±c rozdzia³y i zagadnienia wed³ug uznania (pomocny w tym mo¿e byæ bardzo szczegó³owy spis tre¶ci, pozwalaj±cy na ³atwe zlokalizowanie interesuj±cego tematu).

W tej ksi±¿ce znajdziesz pe³ny opis programu Access 2003

 • Tworzenie tabel, korzystanie z arkuszy danych i praca z wieloma tabelami
 • Zastosowanie siedmioetapowej metody projektowej do tworzenia baz danych spe³niaj±cych indywidualne wymagania
 • Tworzenie formularzy za pomoc± kreatorów, tworzenie zwi±zanych i niezwi±zanych formularzy oraz weryfikacja poprawno¶ci danych
 • Wykorzystanie jêzyka Visual Basic i programu VBA Editor do automatyzacji dzia³ania Accessa
 • Zastosowanie jêzyka XML do prostego i zaawansowanego dostêpu do danych
 • Automatyzacja parametrów kwerend, tworzenie funkcji i procedur oraz programowa obs³uga b³êdów
 • Wymiana danych z innymi aplikacjami pakietu Office
Kupuj±c tê ksi±¿kê, zdobêdziesz kompletne ¼ród³o informacji na temat jednego z najpopularniejszych systemów bazodanowych. Niezale¿nie od tego, czy chcesz stworzyæ w Accesie prost± bazê danych, czy te¿ planujesz wykorzystanie go jako podstawy do budowy zaawansowanego systemu, nie bêdziesz potrzebowa³ ¿adnych dodatkowych podrêczników.
 • Kompletny opis Accessa 2003
 • Ogromna liczba przyk³adów ilustruj±cych opisywane zagadnienia
 • Podrêcznik dla pocz±tkuj±cych i zaawansowanych
 • Bogata zawarto¶æ do³±czonego CD-ROM-u


Cena: 149.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Access 2010 PL. Kurs (39.00z)
Access 2007 PL w biurze i nie tylko (32.45z)
Access Cookbook. Solutions to Common User Interface & Programming Problems. 2nd Edition (135.15z)
Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365. Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze (58.91z)
Access 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (18.99z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Access 2007 PL. Biblia (80.85z)
Access 2019 PL. Biblia (81.95z)
Microsoft Access. Przewodnik dla u¿ytkowników Excela (119.00z)
Access 2019 PL. Biblia (149.00z)
Microsoft Access 2013 Krok po kroku (38.64z)
Po prostu Access 2000 PL (18.99z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych (29.00z)
Access 2007 Tworzenie aplikacji (35.05z)
Access 2013 PL. Kurs (21.95z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Access 2007 Kurs podstawowy (30.40z)

Pozostae z serii: Inne

Jêzyk C#. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie dla pocz±tkuj±cych (29.00z)
Python GUI Programming Cookbook - Second Edition (189.00z)
Machine Learning Solutions (139.00z)
Nauka programowania. Rusz g³ow±! (54.45z)
Tworzenie aplikacji na platformê iOS 5 z wykorzystaniem Xcode, Interface Builder, Instruments, GDB oraz innych kluczowych narzêdzi (69.00z)
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III (37.95z)
Jak m±drze i bezpiecznie kupowaæ w internecie? (34.93z)
Wprowadzenie do uczenia maszynowego wed³ug Esposito (55.92z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie III (35.99z)
Matematyka w Excelu dla szkó³ ¶rednich. Æwiczenia praktyczne (9.90z)
Artificial Intelligence for Big Data (159.00z)
Practical Machine Learning Cookbook (229.00z)
HTML5. Przewodnik encyklopedyczny (129.00z)
JavaScript dla webmasterów. Zaawansowane programowanie (89.00z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. Mobi (44.90z)
Zarz±dzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 (15.20z)
Implementing Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Apps (119.00z)
Sztuka fotografowania architektury. Ujêcia z dobrej perspektywy (59.00z)
Komponenty tworz±ce systemu Drupal. Szybkie budowanie witryn internetowych za pomoc± modu³ów CCK, Views i Panels (59.00z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (24.34z)