e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


AutoCAD 2011. Pierwsze kroki. eBook. Pdf

Andrzej Pikoñ
cena: 27.90 z
Data wydania: 2012-04-11
stron: 256, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
AutoCAD od lat wyznacza standardy w dziedzinie oprogramowania CAD, a ksi±¿ka Andrzeja Pikonia stanowi pierwsz± pozycjê, po któr± powinien siêgn±æ ka¿dy pocz±tkuj±cy u¿ytkownik ¶rodowiska firmy Autodesk. Dlaczego? Poniewa¿ znajdzie w niej wszystko, co niezbêdne, aby szybko i bezbole¶nie rozpocz±æ swoj± w³asn± przygodê z najpopularniejszym programem CAD na ¶wiecie oraz gruntownie poznaæ podstawy programu. To z kolei da mu szansê na do³±czenie do grupy specjalistów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Jak ka¿d± wielk± przygodê, równie¿ tê trzeba jednak zaczynaæ z g³ow± i odpowiednim przewodnikiem. Ogrom mo¿liwo¶ci systemu AutoCAD mo¿e bowiem oszo³omiæ niejedn± osobê, a pokusa skorzystania z ³atwych skrótów bywa przyczyn± utrwalenia siê z³ych nawyków. Ksi±¿ka "AutoCAD 2011. Pierwsze kroki" pewnie przeprowadzi pocz±tkuj±cego u¿ytkownika przez wszystkie mielizny, krok po kroku wprowadzaj±c go w arkana sztuki projektowania wspomaganego komputerowo i przedstawiaj±c najwa¿niejsze zagadnienia w zrozumia³y oraz klarowny sposób.
Zastosowana przez autora metoda prezentacji materia³u sprawia, ¿e nauka programu jest ³atwa i szybka, a co wa¿niejsze - bardzo praktyczna. Bez zbêdnej teorii, za to przy u¿yciu konkretnych przyk³adów bêdziesz dziêki niej móg³ zacz±æ tworzyæ swoje pierwsze prawdziwe projekty i poznawaæ tajniki systemu AutoCAD 2011.
 • Najwa¿niejsze cechy programu
 • Podstawy tworzenia rysunków
 • Uk³ady wspó³rzêdnych
 • Sposoby przegl±dania dokumentacji
 • Modyfikowanie obiektów
 • Narzêdzia do rysowania precyzyjnego
 • Kreskowanie, linie i napisy
 • Wymiarowanie obiektów
 • Malarz formatów i mened¿er w³a¶ciwo¶ci
 • Korzystanie z warstw i bloków
 • Drukowanie projektów

Przekonaj siê sam, dlaczego ksi±¿ki z cyklu "AutoCAD. Pierwsze kroki" s± standardem w procesie nauki projektowania z wykorzystaniem tego systemu.Cena: 27.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Head First HTML5 Programming. Building Web Apps with JavaScript (118.15z)
Nigdy siê nie poddawaj! Receptura sukcesu wed³ug Donalda Trumpa (18.70z)
Windows 7 PL. Kurs. eBook. Pdf (27.90z)
Wino. Praktyczny poradnik (15.95z)
Work Smarter with Microsoft OneNote (94.99z)
Head First Servlets & JSP. Edycja polska. Wydanie II. eBook. Pdf (99.00z)
WebGL: Up and Running (126.65z)
Mac OS X Snow Leopard Pocket Guide. The Ultimate Quick Guide to Mac OS X (50.92z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (23.90z)
Instant .NET 4.5 Extension Methods How-to (74.99z)
Applied Natural Language Processing in the Enterprise (271.15z)
Learning Ansible 2.7 (94.99z)
Marketing wirusowy w internecie. eBook. ePub (27.90z)
Network Warrior. Everything You Need to Know That Wasn't on the CCNA Exam. 2nd Edition (220.15z)
C++11. Nowy standard. Æwiczenia. eBook. ePub (17.90z)
Ruby. Programowanie. eBook. Pdf (54.99z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. ePub (39.00z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom. eBook. ePub (21.99z)
Oczekuj cudów! Sekretna moc tkwi w Tobie (34.90z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. Pdf (44.90z)

Pozostae z serii: Inne

BIOS. Przewodnik. Wydanie IV. eBook. Mobi (31.99z)
#AgileKtóryDzia³a. Pracuj zwinnie i skutecznie (21.95z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Pdf (29.90z)
Mastering Regular Expressions. 3rd Edition (186.15z)
Maya 2. Podstawy obs³ugi i modelowanie (45.00z)
VBA Automation for Excel 2019 Cookbook (129.00z)
DevOps Tools for Java Developers (220.15z)
Maple. Podrêcznik (21.95z)
Web Development with Django (129.00z)
Skuteczny marketing na TikToku. Jak zdobyæ miliony wy¶wietleñ i tysi±ce obserwatorów w miesi±c (albo szybciej) (32.45z)
Adobe Photoshop CS6/CS6 PL. Oficjalny podrêcznik (42.35z)
Platforma Windows Azure (79.00z)
Cia³o. Profesjonalne o¶wietlenie i retusz w fotografii portretowej (89.00z)
Deep Learning from Scratch. Building with Python from First Principles (220.15z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. Mobi (19.90z)
S³owacja Zim± (wydanie II) (24.90z)
101 zabezpieczeñ przed atakami w sieci komputerowej (89.00z)
Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzêdzia ci±g³ego dostarczania DevOps (39.50z)
Tworzenie stron WWW we Flashu CS3 Professional. Projekty (29.00z)
Zarz±dzanie projektami dla pocz±tkuj±cych. Jak zmieniæ wyzwanie w proste zadanie. Wydanie II (25.93z)