e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne
Promocja: -44%


Access 2019 PL. Biblia

Michael Alexander, Richard Kusleika
promocja -44%
cena: 146.33928571429 z 81.95 z
Data wydania: 2019-07-16
stron: 920, miêkka oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl
Informacja zawarta w danych jest niezwykle cenna, jednak jej pozyskiwanie jest trudn± sztuk±. Aby do niej dotrzeæ, trzeba poradziæ sobie z coraz wiêksz± ilo¶ci± danych. Ro¶nie wiêc zapotrzebowanie na zaawansowane techniki analizy danych. W niektórych przypadkach wystarczaj±cym narzêdziem do tego celu jest arkusz kalkulacyjny. Rozwi±zanie to ma jednak ograniczenia, które pokonaæ mo¿e jedynie znakomity system do obs³ugi baz danych: Microsoft Access. Jest to oprogramowanie, które pozwala na bardzo wydajne zarz±dzanie du¿ymi zbiorami danych oraz budowanie relacji miêdzy tabelami, u³atwia te¿ zaawansowan± analizê danych.
Ta ksi±¿ka, bêd±ca kolejnym, przejrzanym i uaktualnionym wydaniem kultowego przewodnika po Accessie, jest odpowiednia dla u¿ytkowników na wszystkich poziomach zaawansowania. Znalaz³y siê tu wskazówki dotycz±ce podstaw baz danych, rozpoczynania pracy z Accessem, tworzenia w³asnych aplikacji bazodanowych, a tak¿e programowania w jêzyku VBA. Uk³ad tre¶ci zaprojektowano w taki sposób, aby mo¿na by³o korzystaæ z tego przewodnika na wiele sposobów: czytaæ rozdzia³y po kolei lub skupiæ siê na konkretnym zagadnieniu. W ksi±¿ce zawarto szczegó³owe instrukcje tworzenia efektywnych tabel, zaawansowanych kwerend analitycznych, solidnych aplikacji i atrakcyjnych raportów. Dodatkowo omówiono kwestiê integracji Accessa z platform± SharePoint.
Najwa¿niejsze zagadnienia:
  • solidne wprowadzenie do baz danych i Accessa
  • tworzenie tabel i kwerend Accessa
  • techniki analizy danych i ich zastosowanie
  • formularze i raporty Accessa
  • programowanie w VBA dla Accessa

Access: zaawansowana analiza danych dla profesjonalistów!Cena: 81.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Microsoft Access. Przewodnik dla u¿ytkowników Excela (119.00z)
Microsoft Access 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Access 2002/XP. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Tablice informatyczne. MS Access 2003 PL (12.90z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (18.99z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Po prostu Access 2000 PL (18.99z)
Access 2016 PL. Kurs (21.95z)
Access. Analiza danych. Receptury (29.70z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
Access 2003 PL. Kurs (34.90z)
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik (54.45z)
Access 2002/XP PL dla ka¿dego (65.00z)
Integrating Excel and Access (135.15z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)
Access 2003 PL. Biblia (149.00z)
Microsoft Identity and Access Administrator Exam Guide (139.00z)
Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365. Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze (58.91z)

Pozostae z serii: Inne

Praktyczny kurs programowania w Windows 95 (30.00z)
HTML5. Przewodnik encyklopedyczny (129.00z)
Deep Learning. Wspó³czesne systemy ucz±ce siê (124.87z)
Wdro¿enie Office 365 w ma³ej organizacji krok po kroku (25.54z)
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (24.90z)
Android w praktyce (99.00z)
Microsoft 365 and SharePoint Online Cookbook (149.00z)
Cukrowe animacje. 14 piêknych tortów z rêcznie modelowanymi figurkami (71.82z)
Mastering Ansible - Second Edition (179.00z)
Oracle PL/SQL. Wprowadzenie (79.00z)
Po prostu tworzenie stron WWW (24.00z)
Excel 2007 PL. Programowanie w VBA (97.35z)
Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie (119.00z)
Data Science Projects with Python (94.99z)
WordPress: The Missing Manual. 3rd Edition (186.15z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. Mobi (31.99z)
MS Visual C++. Æwiczenia (16.00z)
Practical Site Reliability Engineering (139.00z)
Podró¿nicze wycinanki. Rzym i W³ochy po³udniowe. Wydanie 1 (1.10z)
Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. ePub (19.90z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | warsztaty tantry Poznań | certyfikowany test prędkości internetu w Polsce speed test internetu rekomendowany test rzeczywistej szybkości