e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne


Access 2013 PL. Kurs

Danuta Mendrala, Marcin Szeliga
cena: 39.90 z
Data wydania: 2013-10-31
stron: 304, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Bazy danych? Z programem MS Access to nic trudnego!
 • Poznaj strukturê i sposób dzia³ania bazy danych w programie MS Access
 • Naucz siê tworzyæ, modyfikowaæ i ³±czyæ tabele oraz wype³niaæ je danymi
 • Dowiedz siê, jak korzystaæ z kwerend, formularzy, raportów oraz makr
Przechowywanie danych i zarz±dzanie nimi to jedno z podstawowych zadañ, do których wykorzystywane s± komputery. Nic dziwnego — z wielkimi zbiorami informacji radz± sobie o wiele lepiej ni¿ najsprawniejszy ludzki umys³, umo¿liwiaj±c bardzo szybkie przeszukiwanie, sortowanie i filtrowanie danych. Wymagaj± one jednak odpowiedniego zarz±dzania i w³a¶nie temu celowi s³u¿± systemy zarz±dzania bazami danych, takie jak Microsoft Access. Dziêki prostemu interfejsowi u¿ytkownika, sporym mo¿liwo¶ciom i integracji z pozosta³ymi aplikacjami wchodz±cymi w sk³ad pakietu Microsoft Office program ten sta³ siê jednym z popularniejszych tego typu rozwi±zañ na ¶wiecie, a kolejne wersje MS Access wnosz± wiele nowych narzêdzi i mo¿liwo¶ci, ugruntowuj±c jego pozycjê w¶ród odbiorców.
Access 2013 PL. Kurs to podrêcznik, który u³atwi Ci rozpoczêcie pracy z programem. Dziêki tej ksi±¿ce i zamieszczonym w niej æwiczeniom nauczysz siê zbieraæ, porz±dkowaæ, analizowaæ i udostêpniaæ dane w internecie za pomoc± systemu bazy danych firmy Microsoft i oferowanych przez niego narzêdzi. Poznasz metodologiê projektowania i implementacji bazy, ucz±c siê tworzenia tabel, ³±czenia ich i wype³niania danymi, a tak¿e sposoby wydobywania i modyfikowania informacji z bazy za pomoc± kwerend, formularzy i raportów. Ponadto dowiesz siê, jak zautomatyzowaæ czêsto wykonywane operacje przy u¿yciu makr, i odkryjesz tajniki pracy administratora bazy danych. Nauczysz siê równie¿, jak udostêpniaæ bazê w sieci, korzystaj±c z mo¿liwo¶ci najnowszej wersji programu Access. Nie czekaj d³u¿ej, pora zacz±æ pracê!
 
 • Podstawowe informacje o bazach danych i programie Access
 • Projektowanie i tworzenie tabel bazy danych
 • Modyfikowanie struktury obiektów bazy danych
 • Definiowanie relacji pomiêdzy tabelami bazy
 • Automatyzacja pracy z danymi za pomoc± kwerend
 • U³atwianie dostêpu do danych przy u¿yciu formularzy
 • Prezentacja danych z zastosowaniem raportów
 • Automatyzacja powtarzanych operacji za pomoc± makr
 • Zarz±dzanie baz± danych programu Access
 • Udostêpnianie baz za po¶rednictwem sieci
  Obierz kurs na bazy danych! Wkrocz w ich ¶wiat z programem MS Access!
 


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access 2002/XP. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access 2010 PL. Kurs. eBook. Pdf (27.90z)
Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski (39.90z)
ABC Access 2003 PL (15.00z)
Po prostu Access 2003 PL (29.90z)
Access Hacks. Tips & Tools for Wrangling Your Data (118.15z)
Access 2010 PL. Biblia (81.95z)
Access 2016 PL w biurze i nie tylko (42.35z)
Po prostu Access 2000 PL (18.99z)
Access 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
ABC Access 2016 PL (21.95z)
ABC Accessa 2002/XP PL (15.00z)
Acces 2010 Krok po kroku (23.56z)
Access 2010 PL. Kurs (39.00z)
Microsoft Access. Przewodnik dla u¿ytkowników Excela (65.45z)
Access 2003 PL. Kurs (34.90z)
Access 2007 PL w biurze i nie tylko (32.45z)
Access 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Access Data Analysis Cookbook (169.15z)
Access 2010: The Missing Manual (118.15z)

Pozostae z serii: Inne

C# i ASP.NET. Szybki start (49.90z)
Nowoczesne aplikacje internetowe. MongoDB, Express, AngularJS, Node.js (47.00z)
Skrypty pow³oki. Od podstaw (77.00z)
Network Security Hacks. 2nd Edition (135.15z)
Learning AWS IoT (139.00z)
SolidWorks Simulation 2020. Statyczna analiza wytrzyma³o¶ciowa (48.95z)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej. Klasa 6. Czê¶æ 2 (12.90z)
CSS3. Nieoficjalny podrêcznik. Wydanie III (43.45z)
SAP R/3. Podrêcznik u¿ytkownika (79.00z)
GIMP. Æwiczenia praktyczne (29.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (11.96z)
Asembler dla procesorów ARM. Podrêcznik programisty (32.45z)
Blockchain. Zaawansowane zastosowania ³añcucha bloków. Wydanie II (61.38z)
Blockchain for Decision Makers (94.99z)
Szef, który ma czas. Ewolucja zarz±dzania - dziennik budowy turkusowej firmy (26.95z)
Statyczne testowanie oprogramowania (119.20z)
Beginning Data Science with Python and Jupyter (54.99z)
FISZKI audio angielski Matura podstawowa (23.20z)
Salesforce Lightning Reporting and Dashboards (189.00z)
ASP.NET MVC 4. Zaawansowane programowanie (54.45z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html