e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne
Promocja: -44%


Access 2010 PL. Kurs

Danuta Mendrala, Marcin Szeliga
promocja -44%
cena: 34.285714285714 z 19.20 z
Data wydania: 2011-03-04
stron: 312, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Odpowiedzi do zadañ, które znajduj± siê na koñcu ka¿dego rozdzia³u, s± gotowe do pobrania na serwerze FTP pod adresem ftp.helion.pl >>

Pewnie wkrocz w ¶wiat baz danych z programem Access 2010!

 • Poznaj zasady rz±dz±ce systemami baz danych
 • Naucz siê instalowaæ program Access i korzystaæ z jego mo¿liwo¶ci
 • Dowiedz siê, jak definiowaæ i modyfikowaæ strukturê bazy
 • Poznaj sposób zarz±dzania danymi i administrowania baz±
 • Naucz siê korzystaæ z kwerend, formularzy i raportów
Bazy danych - my¶lisz, ¿e to zaawansowane, ocieraj±ce siê o czary zagadnienie, przeznaczone wy³±cznie dla jajog³owych informatyków, którzy zawodowo zajmuj± siê tajemniczym przerzucaniem bajtów z miejsca na miejsce? Nic bardziej mylnego. Bazy danych to mechanizmy przechowywania informacji, z którymi ka¿dy z nas ma do czynienia na co dzieñ, nawet je¶li nie zdaje sobie z tego sprawy. Takie systemy wykorzystuje siê ju¿ dos³ownie wszêdzie: w kasach fiskalnych sklepów spo¿ywczych, ewidencji ludno¶ci prowadzonej przez urzêdy pañstwowe czy rozliczeniach operatorów telefonii komórkowej. Czy w takim razie jest siê czego baæ? Nie, zw³aszcza gdy zaczniesz poznawaæ ten temat od programu Access 2010 - prostego, wydajnego i wygodnego w u¿yciu systemu bazodanowego firmy Microsoft.
Pomo¿e Ci w tym ksi±¿ka "Access 2010 PL. Kurs ", która za pomoc± prostego jêzyka i licznych ilustracji prezentuje wszystkie informacje potrzebne pocz±tkuj±cemu u¿ytkownikowi do wykonania pierwszych pewnych kroków w tajemniczym ¶wiecie baz danych. Autorzy przedstawiaj± w niej teoretyczne podstawy dzia³ania mechanizmów bazodanowych, sposób instalacji i aktualizacji programu Access 2010, najwa¿niejsze dzia³ania administracyjne, metody definiowania struktury bazy i wype³niania jej danymi. Z tego podrêcznika nauczysz siê równie¿, jak modyfikowaæ swoje bazy danych, wydobywaæ z nich informacje i prezentowaæ je u¿ytkownikom. To jeszcze nie koniec - zdobêdziesz tak¿e umiejêtno¶æ tworzenia makr u³atwiaj±cych i automatyzuj±cych Twoj± pracê administratora oraz pos³ugiwania siê nimi. Oprócz teoretycznych informacji w ksi±¿ce znajdziesz sporo zadañ do samodzielnego wykonania - dziêki nim utrwalisz uzyskan± wiedzê i sprawdzisz j± w praktyce.
 • Instalacja programu Microsoft Access
 • Tworzenie bazy danych i definiowanie jej struktury
 • Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie informacji
 • Wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie danych
 • Zarz±dzanie tabelami i zbiorami informacji
 • U¿ywanie kwerend, raportów i formularzy
 • Definiowanie i uruchamianie makr
 • Administrowanie baz± danych i zabezpieczanie jej zawarto¶ci

Do³±cz do elity administratorów baz danych dziêki prosto przekazanej wiedzy i czytelnym rysunkom, wyja¶niaj±cym zawi³o¶ci Accessa 2010.Cena: 19.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Microsoft Access 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
Access 2003 PL dla ka¿dego (59.90z)
Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski (39.90z)
Access 2007 Kurs podstawowy (30.40z)
Access 2010 PL. Kurs (39.00z)
Access 2002/XP PL dla ka¿dego (65.00z)
Fixing Access Annoyances. How to Fix the Most Annoying Things About Your Favorite Database (67.92z)
ABC Access 2007 PL (29.00z)
Access Data Analysis Cookbook (169.15z)
Access 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)
Access 2003 PL. Kurs (34.90z)
Access 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365. Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze (58.91z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
100 sposobów na Access (39.90z)
Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (16.45z)
Access 2013: The Missing Manual (143.65z)
Acces 2010 Krok po kroku (23.56z)
Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych (29.00z)
ABC Access 2016 PL (21.95z)

Pozostae z serii: Inne

Planning for IPv6. IPv6 Is Now. Join the New Internet (84.92z)
Blender. Podstawy modelowania (59.00z)
Office 2019 PL. Kurs (21.95z)
Android. Programowanie aplikacji na urz±dzenia przeno¶ne. Wydanie II (149.00z)
Profesjonalne testy penetracyjne. Zbuduj w³asne ¶rodowisko do testów (69.00z)
Programowanie aplikacji na iPhone 4. Poznaj platformê iOS SDK3 od podstaw (89.00z)
Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe. eBook. Mobi (29.90z)
HTML5: The Missing Manual. 2nd Edition (135.15z)
Fotograf w podró¿y (32.45z)
Frontend developer. Kurs video. HTML i CSS. Poziom podstawowy (29.00z)
SQL w mgnieniu oka (24.90z)
Lean Customer Development. Twórz produkty, po które klienci bêd± ustawiaæ siê w kolejkach (21.95z)
Programowanie Microsoft SQL Server 2012 (111.20z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (33.49z)
Serverless Analytics with Amazon Athena (159.00z)
JavaScript and JSON Essentials (109.00z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szko³y podstawowej. Klasa 5 (9.40z)
Flutter Cookbook (139.00z)
Zrozumieæ g³êbokie uczenie (74.59z)
Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! (48.95z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html