e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne


Access 2010 PL. Biblia

Michael R. Groh
cena: 149.00 z
Data wydania: 2013-09-30
stron: 1304, twarda oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl

Kompendium wiedzy dla ka¿dego u¿ytkownika!

B³yskawiczny dostêp do kluczowych informacji, sprawne zarz±dzanie potokiem nowych danych oraz gwarancja ich bezpieczeñstwa to klucze, bez których ¿adne przedsiêbiorstwo nie ma szans odnie¶æ sukcesu. Najnowsze wydanie aplikacji Microsoft Access 2010 wprowadza wiele usprawnieñ w tym zakresie. Przekonaj siê, jaki potencja³ kryje ten niesamowity produkt. Poznaj jego mo¿liwo¶ci!
Trzymasz w rêkach najlepsze ¼ród³o informacji o tym narzêdziu - poprawione i zaktualizowane, po prostu idealne. W trakcie lektury dowiesz siê, jak projektowaæ i tworzyæ bazy danych, konstruowaæ regu³y poprawno¶ci, wybieraæ w³a¶ciwe typy danych oraz przygotowywaæ kwerendy. Ponadto zaznajomisz siê z operatorami i wyra¿eniami, przygotujesz wygodny formularz do wprowadzania danych oraz poznasz jêzyk VBA. Ostatnia czê¶æ ksi±¿ki po¶wiêcona zosta³a zaawansowanym zagadnieniom, takim jak tworzenie raportów, integracja z danymi zewnêtrznymi, projektowanie aplikacji wielodostêpnych. Ksi±¿ka ta jest obowi±zkow± pozycj± dla ka¿dego u¿ytkownika Microsoft Access 2010.
Siêgnij po tê ksi±¿kê i:
  • poznaj zasady projektowania baz danych
  • stwórz atrakcyjne formularze do wprowadzania danych
  • przeanalizuj dostêpne dane i wyci±gnij z nich wnioski
  • zintegruj Microsoft Access z innymi aplikacjami


Cena: 149.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access 2010 PL. Kurs. eBook. Pdf (27.90z)
Fixing Access Annoyances. How to Fix the Most Annoying Things About Your Favorite Database (67.92z)
Access 2002/XP PL dla ka¿dego (65.00z)
Access 2007 PL. Biblia (80.85z)
Access 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (48.95z)
Access 2000 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access 2016 PL. Kurs (21.95z)
Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365. Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze (58.91z)
ABC Access 2016 PL (39.90z)
Access. Analiza danych. Receptury (29.70z)
Microsoft Access 2013. Krok po kroku (44.80z)
ABC Access 2016 PL (21.95z)
Access 2013 PL. Biblia (149.00z)
Access 2013: The Missing Manual (143.65z)
Po prostu Access 2000 PL (18.99z)
Access 2003 PL. Kurs (34.90z)
Acces 2010 Krok po kroku (23.56z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Access 2003 PL. Biblia (149.00z)
ABC Access 2003 PL (15.00z)

Pozostae z serii: Inne

Programowanie gier przy u¿yciu Unity i C#. Podrêcznik dla ca³kiem pocz±tkuj±cych (88.83z)
SQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Mobi (23.90z)
Mathcad. Æwiczenia (18.99z)
Drupal 7. Æwiczenia praktyczne (16.45z)
Java EE 6 Pocket Guide (50.92z)
Antywzorce jêzyka SQL. Jak unikaæ pu³apek podczas programowania baz danych (69.00z)
Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie (24.70z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie 4 rozszerzone (20.35z)
Ocena bezpieczeñstwa sieci wyd. 3 (55.44z)
Mapowanie historyjek u¿ytkownika. Przepis na produkt idealny (49.00z)
WordPress 3. Instalacja i zarz±dzanie. eBook. Mobi (31.99z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków. Wydanie 4 (24.90z)
MongoDB w akcji (48.95z)
Podstawy statystyki z przyk³adami w R (94.28z)
FOREX dla bystrzaków. Wydanie II (21.45z)
Windows Vista PL. Ksiêga eksperta (35.90z)
Zrób porz±dek z poczt± elektroniczn±. 9 skutecznych sposobów ograniczaj±cych nadmiar maili (29.90z)
Windows 10 PL. Optymalizacja i zaawansowane zarz±dzanie systemem (35.40z)
Adobe Premiere Pro. Æwiczenia (19.90z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą | Ciechocinek wellness weekend dla dwojga