e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne
Promocja: -44%


Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela

Michael Alexander
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2019-05-16
stron: 360, miêkka oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl

Poznaj potencja³ Excela w zakresie BI!

Program Excel mo¿na stosowaæ na setki ró¿nych sposobów, chocia¿ wiêkszo¶æ u¿ytkowników uwa¿a go za prosty arkusz kalkulacyjny. Co wiêcej, wachlarz jego zaawansowanych funkcjonalno¶ci jest stale poszerzany - program sta³ siê czê¶ci± pakietu Microsoft Business Intelligence. Dziêki mo¿liwo¶ci integracji danych z ró¿nych ¼róde³ Excel ¶wietnie sprawdza siê jako narzêdzie do tworzenia interaktywnych kokpitów mened¿erskich. Je¿eli interesujesz siê tematyk± BI i masz ambicjê stworzyæ w³asne "centrum dowodzenia", to trzymasz w rêkach w³a¶ciw± ksi±¿kê!
Ten wspania³y podrêcznik stanowi kompendium wiedzy na temat prowadzenia analiz BI w ¶rodowisku Microsoft Excel. Siêgnij po niego i sprawd¼, jak korzystaæ z tabel przestawnych oraz narzêdzi Power Pivot, Power View czy Power Map. Dowiedz siê, jak do tego wszystkiego do³o¿yæ dane z baz SQL oraz u¿yæ dodatku Data Mining. Zdob±d¼ te¿ wiedzê na temat publikowania Twoich rozwi±zañ na stronach SharePoint. Ksi±¿ka ta jest obowi±zkow± lektur± dla wszystkich mened¿erów i analityków biznesowych chc±cych mieæ wgl±d w bie¿±ce dane. Gdy poznasz i zastosujesz narzêdzia Excela, podjêcie w³a¶ciwej decyzji stanie siê ³atwiejsze!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz narzêdzia: Power Pivot, Power View, Power Map oraz Power Query
  • skorzystasz ze ¼róde³ danych za pomoc± jêzyka SQL
  • zastosujesz dodatek Data Mining
  • udostêpnisz swoje opracowania na stronach SharePointa

Zbuduj doskona³y kokpit mened¿era!Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

Microsoft Excel 2013 Krok po kroku (52.92z)
Excel 2007/2010 PL. Æwiczenia zaawansowane (21.95z)
Office 2016 PL. Kurs (24.34z)
Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie (69.00z)
Przenoszenie danych z i do Excela (41.83z)
Excel w praktyce, wydanie marzec 2015 r (37.09z)
ABC Excel 2010 PL (15.95z)
Microsoft Excel 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
Microsoft Excel 2016 Krok po kroku (52.80z)
Excel 2021 PL. Kurs (32.95z)
Microsoft Excel 2010 Analiza i modelowanie danych biznesowych (63.84z)
Excel 2016 PL. Biblia (109.00z)
Excel 2016 PL w biurze i nie tylko (32.45z)
Excel 2016 PL. Kurs (21.95z)
Excel 2010 PL dla bystrzaków (39.90z)
VBA dla Excela 2021 i 365 PL. 234 praktyczne przyk³ady (37.95z)
Microsoft Excel 2019 Analiza i modelowanie danych biznesowych (91.20z)
VBA dla Excela 2021 i 365 PL. 234 praktyczne przyk³ady (44.85z)
Python i Excel. Nowoczesne ¶rodowisko do automatyzacji i analizy danych (44.16z)
Microsoft Excel 2016 Krok po kroku (55.44z)

Pozostae z serii: Inne

Deep Learning. Praktyczne wprowadzenie (42.35z)
Linux. Kurs. Wydanie II (34.90z)
Internet. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
UX Design. Projektowanie aplikacji dla urz±dzeñ mobilnych (59.00z)
Zdobyæ rynek. Jak sprzedaæ prawie wszystko online, stworzyæ upragniony biznes i ¿yæ marzeniami (39.90z)
AutoCAD 2004 (144.99z)
VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk³ady (36.58z)
iOS 5. Programowanie. Receptury (65.45z)
Tablice informatyczne. TypeScript (12.34z)
E-learning z Moodle. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie i obs³uga platformy szkoleniowej (39.00z)
Zaawansowane uczenie maszynowe z jêzykiem Python (34.20z)
C# 8.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych oraz biurowych (81.95z)
Kod. Ukryty jêzyk komputerów (56.96z)
Extending Power BI with Python and R (159.00z)
Enterprise SOA. Designing IT for Business Innovation (169.15z)
Monta¿ komputera PC. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (13.90z)
Excel. 101 makr gotowych do u¿ycia (49.00z)
Audyt bezpieczeñstwa informacji w praktyce (26.95z)
Tablice informatyczne. VBA dla Excela (12.90z)
CorelDRAW Graphics Suite X5 PL (57.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio