e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: word
Seria: Inne


ABC Worda 2002/XP PL

Edward C. Willett, Steve Cummings
cena: 12.00 z
Data wydania: 2002-04-17
stron: 176, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Microsoft Word 2002 to najnowsza wersja najpopularniejszego na ¶wiecie edytora tekstowego. Microsoft Word wchodzi w sk³ad pakietu programów biurowych Microsoft Office XP. Program ten jest bardzo popularny w Polsce, dlatego te¿ ksi±¿ka ta ma w prosty i przystêpny sposób zapoznaæ Ciê z tym narzêdziem. Ksi±¿ka "ABC Word 2002/XP PL" jest przeznaczona zarówno dla pocz±tkuj±cych, jak i bardziej zaawansowanych u¿ytkowników programu. Dziêki niej nauczysz siê swobodnie poruszaæ po programie, edytowaæ tekst i korzystaæ z innych, bardziej zaawansowanych funkcji.

Pierwsze dwa rozdzia³y wprowadz± Ciê w ¶wiat tego fantastycznego edytora tekstu. To w³a¶nie w nich nauczysz siê formatowaæ i edytowaæ tekst, wstawiaæ numeracjê stron, poruszaæ siê po aplikacji. Nauczysz siê te¿ drukowaæ dokumenty i zapisywaæ je, aby nie straciæ efektów pracy.

Nastêpne rozdzia³y prezentuj± bardziej zaawansowane zagadnienia. Nauczysz siê miêdzy innymi samodzielnie dostosowywaæ program do w³asnych potrzeb, korzystaæ z szablonów i stylów. Zapoznasz siê równie¿ z tabelami, nauczysz siê je tworzyæ i modyfikowaæ, a tak¿e zmieniaæ ich wygl±d. Dowiesz siê, w jaki sposób automatycznie utworzyæ spis tre¶ci i indeks. Przedstawimy Ci równie¿ jêzyk programowania Visual Basic, za pomoc± którego bêdziesz móg³ przy¶pieszyæ pracê nad dokumentami.

Cena: 12.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: word

Word 2010 PL. Kurs (39.00z)
ABC Word 2013 PL (19.20z)
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (9.90z)
Word 2010 PL. Kurs (34.90z)
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc (9.85z)
Word 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (101.15z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (10.44z)
Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Word 2010 PL. Seria praktyk (39.00z)
Microsoft Word 2013 Krok po kroku (52.92z)
Po prostu Word 2003 PL (29.90z)
ABC Word 2010 PL (29.90z)
Senior pracuje z edytorem tekstu (33.00z)
Microsoft Word 2013 Krok po kroku (38.64z)
Word 2010 PL. Kurs (19.20z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (25.54z)
Microsoft Word 2019 Krok po kroku (62.37z)
Word 2013 PL. Kurs (21.95z)
ABC Word 2013 PL (34.90z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (67.00z)

Pozostae z serii: Inne

Java RESTful API z wykorzystaniem Hibernate. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie panelu administracyjnego (29.00z)
qmail. Szybki i wydajny serwer pocztowy (33.00z)
Advanced Perl Programming. 2nd Edition (152.15z)
Egzamin 70-412 Konfigurowanie zaawansowanych us³ug Windows Server 2012 R2 (88.83z)
Java 9 with JShell (189.00z)
Nagrywanie p³yt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy (6.44z)
GIMP Biblia (99.00z)
Real World Adobe InDesign CS3. Edycja polska (129.00z)
Bezpieczeñstwo systemu Linux w praktyce. Receptury. Wydanie II (79.00z)
Programi¶ci i t³umacze. Wprowadzenie do lokalizacji oprogramowania (37.95z)
Apache Kafka Quick Start Guide (109.00z)
Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik (12.60z)
IRC (15.00z)
Learning React. Modern Patterns for Developing React Apps. 2nd Edition (220.15z)
Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0. Vademecum administratora (55.08z)
Programming iOS 14 (220.15z)
Skutecznie unikaj internetowych oszustów (12.92z)
Fizyka z komputerem dla gimnazjum (24.90z)
RESTful Web Clients. Enabling Reuse Through Hypermedia (186.15z)
Oprogramowanie szyte na miarê. Jak rozmawiaæ z klientem, który nie wie, czego chce. eBook. ePub (31.99z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem