e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: word
Seria: Inne


ABC Word 2013 PL

Aleksandra Tomaszewska
cena: 34.90 z
Data wydania: 2013-07-02
stron: 256, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Dowiedz siê, jak szybko i sprawnie tworzyæ profesjonalne dokumenty tekstowe!

 • Naucz siê wprowadzaæ i edytowaæ tekst oraz nadawaæ mu odpowiedni wygl±d
 • Poznaj techniki wstawiania i formatowania grafik oraz innych obiektów
 • Opanuj metody tworzenia korespondencji seryjnej i podstawy pracy zespo³owej
Microsoft Word od lat stanowi jedn± z najpopularniejszych aplikacji w¶ród u¿ytkowników systemu Windows i ju¿ dawno sta³ siê podstawowym narzêdziem pracy dla wielu zawodów. Prawnicy, ksiêgowi, urzêdnicy, nauczyciele oraz naukowcy - wszyscy ci, którzy potrzebuj± wygodnego i rozbudowanego programu, umo¿liwiaj±cego ³atw± edycjê i zaawansowane formatowanie dokumentów tekstowych, z powodzeniem korzystaj± w³a¶nie z mo¿liwo¶ci Worda. Ten wspania³y edytor pozwala te¿ osadzaæ w dokumentach rozmaite elementy graficzne, tabele, indeksy, spisy i obiekty pochodz±ce z innych aplikacji, a ponadto u³atwia tworzenie korespondencji seryjnej i wydajn± wspó³pracê wielu osób przy redakcji tekstów.
Mo¿liwo¶ci te stopniowo rozszerzano w kolejnych wersjach programu. Nie inaczej by³o w przypadku Worda 2013. Edytor sta³ siê jeszcze ³atwiejszy w u¿yciu, a oferowane przezeñ funkcje pozwalaj± osi±gaæ ciekawe efekty w krótszym czasie. Je¶li chcesz dowiedzieæ siê, jak sprawnie korzystaæ z programu, siêgnij po ksi±¿kê „ABC Word 2013 PL ”. Dziêki niej poznasz interfejs edytora oraz sposoby dostosowania go do swoich potrzeb oraz nauczysz siê tworzyæ profesjonalne dokumenty tekstowe, w³a¶ciwie je formatowaæ i wzbogacaæ o elementy graficzne. Dowiesz siê równie¿, jak drukowaæ efekty swojej pracy, korzystaæ ze stylów i szablonów, tworzyæ indeksy, spisy i konspekty, adresowaæ koperty i korespondencjê seryjn± oraz redagowaæ dokumenty we wspó³pracy z innymi u¿ytkownikami programu.
 • Korzystanie z podstawowych funkcji programu, otwieranie i drukowanie dokumentów
 • Wprowadzanie, kopiowanie, wklejanie, edycja i usuwanie tekstu
 • Formatowanie tekstu, tworzenie list i kolumn oraz wstawianie elementów graficznych
 • Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie stylów oraz korzystanie z szablonów
 • Tworzenie, edycja oraz formatowanie tabel i ich elementów sk³adowych
 • Tworzenie i modyfikowanie konspektów, spisów oraz indeksów
 • Generowanie korespondencji seryjnej oraz adresowanie i drukowanie kopert
 • Zaawansowane narzêdzia edytora i mo¿liwo¶ci dostosowania go do swoich potrzeb
 • Korzystanie z komentarzy, ¶ledzenie zmian, porównywanie i scalanie dokumentów

Ju¿ dzi¶ zacznij w pe³ni wykorzystywaæ mo¿liwo¶ci najnowszej wersji programu Microsoft Word!Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: word

ABC Worda 2002/XP PL (12.00z)
Word 2010 PL. Kurs (39.00z)
Word 2013 PL. Kurs (21.95z)
Word 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (17.00z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (52.92z)
Word 2010 PL. Seria praktyk (39.00z)
Word 2007 PL. Kurs (34.90z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (36.85z)
Microsoft Word 2019 Krok po kroku (62.37z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Microsoft Word 2013 Krok po kroku (52.92z)
Word 2003 PL. Kurs (34.90z)
Po prostu Word 2003 PL (29.90z)
Word 2013 PL. Kurs (39.90z)
Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Word Processing in Pages '09: The Mini Missing Manual (21.17z)
Word 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (13.00z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (39.48z)
Word w biurze i nie tylko (29.00z)
Senior pracuje z edytorem tekstu (33.00z)

Pozostae z serii: Inne

Oracle PL/SQL Programming: A Developer's Workbook (186.15z)
Hands-On Unity 2020 Game Development (129.00z)
Hands-On Neural Network Programming with C# (139.00z)
Czysta krew i filozofia. Wampiry staj± siê naprawdê niegrzeczne (29.90z)
Learning the Korn Shell. 2nd Edition (143.65z)
Microsoft Office Excel 2007: Egzamin 77-602 z p³yt± CD (47.20z)
Hands-On Microservices with C# (139.00z)
Obs³uga i budowa modemu (15.00z)
Managing State in Flutter Pragmatically (109.00z)
Spam. Profilaktyka i obrona (24.90z)
Aurox. Æwiczenia (17.90z)
Project 2013. Opanuj ka¿dy projekt (70.95z)
AutoCAD 2020. Kurs video. Projektowanie parametryczne (49.00z)
Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska (149.00z)
Mastering Active Directory - Third Edition (159.00z)
Big Data for Chimps. A Guide to Massive-Scale Data Processing in Practice (143.65z)
Efektywny C. Wprowadzenie do profesjonalnego programowania (37.95z)
Linux. Kurs video. Wprowadzenie do pracy z konsol± (39.00z)
Windows Server 2016 Security, Certificates, and Remote Access Cookbook (109.00z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (69.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | domy knurów