e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: word
Seria: Inne
Promocja: -44%


ABC Word 2010 PL

Aleksandra Tomaszewska
promocja -44%
cena: 29.375 z 16.45 z
Data wydania: 2013-04-15
stron: 272, miêkka oprawa, format: 158x228

wicej na stronie helion.pl
 • Jak szybko i sprawnie tworzyæ profesjonalne dokumenty tekstowe?
 • W jaki sposób uzupe³niaæ tekst tabelami, wykresami i obrazami?
 • Jak korzystaæ z zaawansowanych narzêdzi Worda 2010?
Znajomo¶æ obs³ugi najbardziej popularnego pakietu biurowego na ¶wiecie, a w szczególno¶ci umiejêtno¶æ sprawnego pos³ugiwania siê najczê¶ciej u¿ywanym edytorem tekstu, jest dzi¶ jednym z podstawowych wymagañ stawianych przez pracodawców potencjalnym pracownikom. Bez odpowiedniej wiedzy na ten temat nie mo¿na nawet liczyæ na zaproszenie na rozmowê kwalifikacyjn±, gdy¿ nieprawid³owo przygotowane dokumenty rekrutacyjne, takie jak CV czy list motywacyjny, mog± przes±dziæ o odrzuceniu naszej kandydatury ju¿ na wstêpie. Wiele osób ma jednak problemy z opanowaniem Worda, poniewa¿ program wydaje im siê bardzo skomplikowany i rozbudowany ponad miarê.
O tym, ¿e tak nie jest, przekona siê ka¿dy, kto postanowi siêgn±æ po ksi±¿kê "ABC Word 2010 PL ". Pozycja ta przybli¿y pocz±tkuj±cemu u¿ytkownikowi najbardziej podstawowe zagadnienia zwi±zane z korzystaniem z programu i bezstresowo nauczy go stosowania najwa¿niejszych narzêdzi, w które wyposa¿ona zosta³a najnowsza wersja edytora. Autorka dos³ownie prowadzi czytelnika za rêkê ju¿ od pierwszych stron podrêcznika, prezentuj±c mu najpierw proste dzia³ania, by z ka¿dym kolejnym rozdzia³em przechodziæ do kwestii coraz bardziej zaawansowanych. Nie ma znaczenia, czy w³a¶nie zaktualizowa³e¶ posiadan± wersjê pakietu MS Office, czy nigdy jeszcze nie mia³e¶ do czynienia z oprogramowaniem biurowym - ksi±¿ka ta oka¿e siê nieocenion± pomoc± w ka¿dym przypadku, gdy bêdziesz musia³ szybko opanowaæ Worda 2010.
 • Tworzenie, otwieranie, zapisywanie i zamykanie dokumentów
 • Edycja i formatowanie tre¶ci
 • Wstawianie elementów specjalnych i opracowywanie uk³adów stron
 • Korzystanie ze stylów i szablonów
 • Tworzenie tabel, konspektów, indeksów i spisów tre¶ci
 • Generowanie korespondencji seryjnej
 • U¿ywanie narzêdzi pracy zespo³owej
 • Konfiguracja programu i dostosowywanie go do swoich potrzeb

Naucz siê szybko i wydajnie korzystaæ
z profesjonalnych mo¿liwo¶ci Worda 2010Cena: 16.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: word

Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (9.90z)
Microsoft Word 2016. Krok po kroku. Pliki æwiczeñ (44.80z)
Word 2010 PL. Kurs (34.90z)
ABC Word 2013 PL (34.90z)
Microsoft Word 2019 Krok po kroku (62.37z)
Word 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (101.15z)
Word 2010 PL. Seria praktyk (39.00z)
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc (9.85z)
Microsoft Word 2013 Krok po kroku (52.92z)
Word 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (13.00z)
Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
Word 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (17.00z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (21.95z)
Word 2010 PL. Kurs (19.20z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (25.54z)
ABC Worda 2002/XP PL (12.00z)
Word 2003 PL. Kurs (34.90z)
Microsoft Word 2013. Krok po kroku (44.80z)
Word 2013 PL. Kurs (21.95z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (36.85z)

Pozostae z serii: Inne

NUnit Pocket Reference (33.92z)
Data Visualization with Python (119.00z)
Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie V (19.90z)
Kali Linux. Testy penetracyjne (59.00z)
Deployment with Docker (159.00z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Mobi (27.90z)
ABC CorelDRAW X6 PL (21.95z)
React 17. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki. Projektowanie i rozwijanie nowoczesnych aplikacji internetowych. Wydanie III (43.45z)
Praktyczna migracja danych (50.00z)
Hands-On Cloud Development with WildFly (159.00z)
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pe³ne s³oñca. Wydanie 1 (24.90z)
Java. Kompendium programisty. Wydanie XI (125.37z)
Akademia sieci Cisco CCNA. Semestr 3 + CD (62.77z)
Moodle. Stwórz w³asny serwis e-learningowy. eBook. ePub (23.90z)
Version Control with Git. Powerful tools and techniques for collaborative software development. 2nd Edition (135.15z)
Symfony 2 od podstaw. eBook. ePub (62.90z)
Photoshop CS2 (54.90z)
Encyklopedia elementów elektronicznych. Tom 1. Rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, prze³±czniki, enkodery, przeka¼niki i tranzystory (44.16z)
Sekrety Bitcoina i innych kryptowalut. Jak zmieniæ wirtualne pieni±dze w realne zyski (34.90z)
Elektronika dla ma³ych i du¿ych. Od przewodu do obwodu (19.95z)