e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne
Promocja: -45%


ABC komputera. Wydanie XII

Piotr Wróblewski
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2021-06-21
stron: 464, miêkka oprawa, format: 158x228

wicej na stronie helion.pl

W³±cz siê! Twój nowy przewodnik po wirtualnej rzeczywisto¶ci!

 • Swobodnie korzystaj z systemu operacyjnego Windows 10
 • Profesjonalnie przygotowuj dokumenty w programach Word i Excel
 • Pod³±cz komputer do sieci i bezpiecznie siê w niej poruszaj
Chyba nikt nie móg³ przewidzieæ, ¿e komputer i Internet tak szybko stan± siê nieod³±cznymi towarzyszami naszego codziennego ¿ycia. Czy tego chcemy, czy nie, nadszed³ moment, aby siê z nimi zaprzyja¼niæ. W przeciwnym razie nadal bêdziemy traciæ mnóstwo czasu na czekanie w kolejkach i "analogowe" za³atwianie spraw, z których wielu w ogóle nie uda nam siê pchn±æ do przodu. Dlaczego? Poniewa¿ coraz wiêcej firm i instytucji komunikuje siê z klientami wy³±cznie przez Internet. Ponadto pandemia COVID-19 udowodni³a, ¿e dziêki sprawnej obs³udze komputera mo¿na (a nawet trzeba!) pracowaæ w pe³ni zdalnie i ca³ymi tygodniami nie odwiedzaæ biura!
Je¶li chcesz szybko i bez stresu nauczyæ siê korzystaæ z podstawowych dobrodziejstw oferowanych przez komputer i sieæ internetow±, pomo¿e Ci w³a¶nie ta ksi±¿ka. Znajdziesz w niej informacje o tym, jaki komputer wybraæ, jak go w³±czyæ i co zrobiæ dalej. Dowiesz siê, jak poruszaæ siê po ekranie, gdzie znale¼æ potrzebne funkcje, do czego s³u¿± ró¿ne programy i jak obchodziæ siê z dokumentami. Nauczysz siê, jak ustawiæ system Windows 10, aby wygodnie z niego korzystaæ, oraz jak pracowaæ w Wordzie i Excelu, tworzyæ rysunki 3D i skutecznie obroniæ siê przed wirusami komputerowymi. Przejdziesz tak¿e szybki kurs internetowy - od pod³±czania komputera do sieci, przez ogóln± orientacjê w Internecie i obs³ugê poczty elektronicznej, po sposoby korzystania z ró¿nych serwisów: sklepów, banków, spraw urzêdowych i mediów spo³eczno¶ciowych.
W ksi±¿ce:
 • Wizyta w sklepie komputerowym, czyli jak kupowaæ z g³ow±
 • Instalacja i konfiguracja Windows 10
 • Klawiatura, mysz i nowe menu Start
 • Twoje dane w chmurze internetowej OneDrive
 • Aplikacje bez tajemnic - gry, nauka i muzyka z sieci
 • Konto Microsoft i Microsoft Store (sklep Windows)
 • Ochrona przed wirusami komputerowymi
 • Microsoft Office 365 bez tajemnic
 • Grafika w programach Word i Paint 3D
 • Monta¿ filmów dla pocz±tkuj±cych
 • Excel - magia automatycznych obliczeñ i analiza danych
 • Poczta elektroniczna (e-mail)
 • Przegl±darki internetowe Edge i Chrome oraz wyszukiwarka Google
 • Media spo³eczno¶ciowe, fora dyskusyjne, banki, porównywarki cen

Nie czekaj. Ka¿da podró¿ zaczyna siê od pierwszego kroku!Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

Programming Excel with VBA and .NET (186.15z)
Excel 2016 PL. Biblia (59.95z)
Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela (37.95z)
Excel w jeden dzieñ. Kurs video. Uwolnij potêgê danych! (39.90z)
Excel 2013 PL. Æwiczenia zaawansowane (16.45z)
Przenoszenie danych z i do Excela (41.83z)
Excel w zastosowaniach in¿ynieryjnych (34.00z)
Microsoft Excel 2007 PL. Analiza danych za pomoc± tabel przestawnych. Akademia Excela (49.00z)
Excel 2010 PL. Biblia (109.00z)
Excel 2019. Æwiczenia zaawansowane (21.95z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II (57.00z)
Excel 2013 PL. Biblia (64.35z)
Writing Excel Macros with VBA. 2nd Edition (135.15z)
Advancing into Analytics (220.15z)
Microsoft Excel 2013 Krok po kroku (52.92z)
Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy (19.90z)
Zrozumieæ Excela. VBA - makra i funkcje (54.45z)
Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel (32.45z)
Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty (99.90z)
Excel 2016 PL. Æwiczenia zaawansowane (20.35z)

Pozostae z serii: Inne

Programming .NET 3.5. Build N-Tier Applications with WPF, AJAX, Silverlight, LINQ, WCF, and More (152.15z)
Outlook 2000 PL dla ka¿dego (60.00z)
Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformê e-learningow±. eBook. Pdf (54.99z)
Adobe Photoshop PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 (47.40z)
GNU Emacs. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
E-mail marketing. 10 wyk³adów o skutecznej promocji w sieci (34.90z)
Java Message Service (118.15z)
Windows Server 2008 R2 Us³ugi pulpitu zdalnego Resource Kit (31.92z)
Transformers for Natural Language Processing - Second Edition (129.00z)
Oprogramowanie szyte na miarê. Jak rozmawiaæ z klientem, który nie wie, czego chce. eBook. Pdf (31.99z)
Po prostu PowerPoint 2000/98 (29.00z)
CSS Secrets. Better Solutions to Everyday Web Design Problems (143.65z)
Visual Basic 2010. Od podstaw (54.45z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
UNIX. Sztuka programowania (99.00z)
COACHING, KREATYWNO¦Æ, ZABAWA. Narzêdzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów (39.90z)
Sprzeda¿ online. Jak wzmocniæ swoj± pozycjê w internecie (44.00z)
CSS3. Zaawansowane projekty (49.00z)
Enterprise Integration with Azure Logic Apps (139.00z)
Programowanie obiektowe w PHP 5 (20.35z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem