e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne
Promocja: -45%


ABC Excel 2010 PL

Witold Wrotek
promocja -45%
cena: 29 z 15.95 z
Data wydania: 2012-05-31
stron: 256, miêkka oprawa, format: 158x228

wicej na stronie helion.pl
 • Poznaj interfejs i narzêdzia programu Excel 2010 PL
 • Naucz siê pisaæ zaawansowane formu³y i korzystaæ z funkcji
 • Dowiedz siê, jak tworzyæ atrakcyjne wykresy i drukowaæ arkusze
Komputery zosta³y zbudowane po to, aby u³atwiaæ ludziom przeprowadzanie rozmaitych obliczeñ. Z tego powodu powsta³y równie¿ pierwsze programy — ich g³ównym celem by³o przetwarzanie liczb. Nie inaczej rzecz ma siê z aplikacj± Excel, ale jej twórcom przy¶wieca³a jeszcze jedna my¶l: chcieli udostêpniæ potê¿ne mo¿liwo¶ci obliczeniowe szerszemu gronu u¿ytkowników. Zamierzenie to uda³o siê zrealizowaæ tak skutecznie, ¿e w chwili obecnej Excel jest jednym z najpopularniejszych programów na ¶wiecie i mo¿na go znale¼æ niemal na ka¿dym komputerze osobistym z systemem Windows. A kolejne wersje aplikacji tylko zwiêkszaj± tê popularno¶æ, oferuj±c coraz wiêcej coraz lepszych narzêdzi analitycznych i graficznych.
Pocz±tkuj±cy u¿ytkownik Excela mo¿e poczuæ siê nieco przyt³oczony liczb± dostêpnych w nim funkcji i narzêdzi. Z pewno¶ci± nie bardzo te¿ wie, co zrobiæ z prostok±tn± siatk± komórek arkusza kalkulacyjnego. Wszystkie te problemy rozwi±zuje ksi±¿ka "ABC Excel 2010 PL ", która krok po kroku wprowadzi Ciê w nieograniczony ¶wiat mo¿liwo¶ci obliczeniowych Excela. Lektura krótkich, tre¶ciwych rozdzia³ów pozwoli poznaæ interfejs programu, narzêdzia s³u¿±ce do przetwarzania danych oraz sposoby nadawania im w³a¶ciwej formy. Dowiesz siê, jakie s± mo¿liwo¶ci zwi±zane z tworzeniem atrakcyjnych wykresów oraz opracowywaniem przejrzystych zestawieñ tabelarycznych. Nauczysz siê wykonywaæ skomplikowane obliczenia za pomoc± formu³ i odkryjesz niezbêdne do tego funkcje. Autor ksi±¿ki zadba³ tak¿e o efekt koñcowy — podpowiada, jak dziêki Excelowi najskuteczniej prezentowaæ otrzymane wyniki!
 • Korzystanie z interfejsu programu Excel
 • Wprowadzanie, edytowanie i zapisywanie danych w arkuszach
 • Narzêdzia baz danych i weryfikacja danych
 • Formatowanie komórek i ca³ych arkuszy
 • Pisanie formu³ i korzystanie z wbudowanych funkcji
 • Tworzenie i modyfikacja wykresów
 • Definiowanie parametrów wydruku i drukowanie arkuszy
 • Konfigurowanie programu Excel

Poznaj z bliska mo¿liwo¶ci najnowszego Excela.



Cena: 15.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

Microsoft Excel 2013 Krok po kroku (38.64z)
Sposoby dostosowywania nowego menu poleceñ Excela 2007 (12.64z)
ABC Excel 2013 PL (34.90z)
ABC komputera. Wydanie XII (31.36z)
Excel. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
ECDL Arkusze kalkulacyjne Modu³ 4 (32.68z)
Excel w praktyce, wydanie kwiecieñ 2015 r (37.09z)
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013. Æwiczenia (17.40z)
Excel 2016 PL. Formu³y (119.00z)
Programming Excel with VBA and .NET (186.15z)
ABC Excel 2021 PL (36.85z)
Excel 2003 PL. Kurs (34.90z)
Sposoby na Excel (29.90z)
Excel 2007: The Missing Manual (135.15z)
Excel 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik (24.70z)
Excel 2013 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (99.00z)
ABC Excel 2019 PL (49.00z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie III (32.45z)
Zrozumieæ Excela. Funkcje i wyra¿enia (54.45z)

Pozostae z serii: Inne

Jak zarabiaæ na aplikacjach i grach mobilnych. eBook. Mobi (29.90z)
Komputer PC dla wapniaków. Wydanie II (22.50z)
Microsoft Power BI. Jak modelowaæ i wizualizowaæ dane oraz budowaæ narracje cyfrowe. Wydanie II (50.05z)
Learning GraphQL. Declarative Data Fetching for Modern Web Apps (143.65z)
SQL Cookbook. Query Solutions and Techniques for Database Developers (109.65z)
C++ High Performance (139.00z)
Mathcad. Od obliczeñ do programowania. eBook. ePub (31.99z)
Egzamin 70-347 Udostêpnianie us³ug Office 365 (71.60z)
JavaScript. Praktyczny kurs (49.00z)
Node for Front-End Developers. Writing Server-Side JavaScript Applications (55.24z)
Tablice informatyczne. Photoshop CS3/CS3 PL. eBook. Pdf (9.90z)
Scala Cookbook. Recipes for Object-Oriented and Functional Programming (92.65z)
Joomla! Æwiczenia (18.99z)
Bez glutenu. Bez wyrzeczeñ. Natchnione przepisy dla bezglutenowców, wegetarian i ca³ej reszty ¶wiata. Wydanie II rozszerzone (19.95z)
Lekcje typografii. Przyk³ady i æwiczenia dla projektantów (69.00z)
Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudowaæ dobre relacje w pracy (31.99z)
Azure Data Factory Cookbook (139.00z)
The New Community Rules. Marketing on the Social Web (84.92z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)
Cisco IOS Cookbook. 2nd Edition (203.15z)