e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne
Promocja: -45%


ABC Excel 2019 PL

Witold Wrotek
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2019-08-13
stron: 352, miêkka oprawa, format: 158x228

wicej na stronie helion.pl

Poznaj Excela od podszewki!

 • Naucz siê obs³ugi programu Excel
 • Wprowadzaj i edytuj dane
 • Korzystaj z funkcji i formu³
 • Formatuj i drukuj arkusze
Program Excel to niew±tpliwie najpopularniejsze na ¶wiecie narzêdzie do przetwarzania zestawów danych. Listy, raporty, podsumowania, proste bazy danych - wszystkie tego rodzaju zbiory informacji mo¿na ³atwo i szybko tworzyæ oraz edytowaæ za pomoc± wygodnych narzêdzi arkusza kalkulacyjnego. Jednak prawdziwe mo¿liwo¶ci Excela ujawniaj± siê dopiero wtedy, gdy potrzebne s± zaawansowane funkcje programu. Dziêki nim mo¿na szybko przetwarzaæ nawet du¿e zbiory danych, przeprowadzaæ skomplikowane operacje i analizy, tworzyæ i formatowaæ wykresy oraz generowaæ przejrzyste i estetyczne tabele.
Excel znajduje zastosowanie w niemal ka¿dym biurze i niejednej instytucji naukowej. Je¶li Twoja praca lub hobby wi±¿e siê z przetwarzaniem jakiego¶ rodzaju danych, z ca³± pewno¶ci± znasz ten program przynajmniej ze s³yszenia. A je¶li chcesz dowiedzieæ siê o nim czego¶ wiêcej, poznaæ jego wygodne narzêdzia i zwiêkszyæ wydajno¶æ swojej codziennej pracy, siêgnij po ksi±¿kê ABC Excel 2019 PL. Bezbole¶nie wprowadzi Ciê ona w ¶wiat arkuszy kalkulacyjnych, funkcji, formu³ i wykresów. Szybko, skutecznie i prosto do celu - w³a¶nie tak zdobêdziesz wiedzê niezbêdn± do efektywnego korzystania z Excela!
 • Interfejs u¿ytkownika i nawigacja w arkuszu
 • Podstawowe operacje na danych
 • Formatowanie komórek i arkuszy
 • Ochrona i weryfikacja danych
 • Zastosowanie formu³ i funkcji
 • Tworzenie i formatowanie wykresów
 • Drukowanie arkuszy
 • Konfiguracja programu Excel

Przekonaj siê, co mo¿e dla Ciebie zrobiæ MS Excel!Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

Microsoft Excel 2019: VBA i makra (88.83z)
Excel 2010 PL dla bystrzaków (21.95z)
Excel 2007 PL. Kurs (34.90z)
Excel w praktyce, wydanie pa¼dziernik 2015 r (37.09z)
Przetwarzanie danych w Excelu. Laboratorium Power Query (21.95z)
Excel 2019 VBA. Kurs video. Opanuj podstawy i przeæwicz je na 50 praktycznych przyk³adach (89.00z)
Zaawansowana analiza danych. Jak przej¶æ z arkuszy Excela do Pythona i R (38.94z)
Excel w zastosowaniach in¿ynieryjnych (34.00z)
Tablice informatyczne. VBA dla Excela (12.90z)
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013. Æwiczenia (17.40z)
Excel 2010 (27.35z)
Tablice informatyczne. VBA dla Excela (7.10z)
Excel 2013 PL. Kurs (39.90z)
Excel 2013 i programowanie VBA. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie makr dla arkusza kalkulacyjnego (29.00z)
ABC Excela 2002/XP PL (12.00z)
Power Pivot dla Excela. Zaawansowane mo¿liwo¶ci (34.30z)
Excel 2007 - nowa obs³uga i innowacje w grupowaniu danych (E-book) (13.11z)
Excel 2016 PL. Æwiczenia zaawansowane (20.35z)
Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków. Wydanie IV (37.17z)
Microsoft Excel 2019: Formu³y i funkcje (55.92z)

Pozostae z serii: Inne

Niskobud¿etowy startup. Zyskowny biznes i ¿ycie bez frustracji (24.50z)
JavaScript. Tworzenie nowoczesnych aplikacji webowych (26.95z)
Practical Microservices with Dapr and .NET (139.00z)
HTML5. Wszystko, co powinni¶cie wiedzieæ o programowaniu. Przewodnik profesjonalisty (21.95z)
Tablice informatyczne. Java. Wydanie III (7.10z)
Codeless Deep Learning with KNIME (159.00z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (21.95z)
Podstawy edycji tekstów (18.97z)
Z plecakiem przez ¶wiat. Vademecum podró¿nika (26.95z)
Mastering C++ Multithreading (179.00z)
Functional JavaScript. Introducing Functional Programming with Underscore.js (84.92z)
Head First Software Development. Edycja polska (37.95z)
Jak wypromowaæ w³asn± grê w Internecie (31.50z)
QuickBooks 2010: The Missing Manual (101.15z)
Tysi±c szklanek herbaty. Spotkania na Jedwabnym Szlaku (39.00z)
Efektywny Kotlin. Najlepsze praktyki (43.47z)
Hands-On Data Science with Anaconda (119.00z)
Microsoft System Center 2016 Orchestrator Cookbook - Second Edition (229.00z)
Jêzyk C. Programowanie (49.00z)
Inwigilacja (30.78z)