e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


ABC CorelDRAW X5 PL. eBook.Pdf

Roland Zimek
cena: 29.90 z
Data wydania: 2012-06-20
stron: 264, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Poznaj CorelDRAW X5 PL… i odkryj niesamowite mo¿liwo¶ci grafiki wektorowej!

 • Obiekty i podstawy rysunku wektorowego, czyli jak tworzyæ rysunki w CorelDRAW
 • Tekst, tabele i praca z bitmapami, czyli do czego jeszcze mo¿e s³u¿yæ program
 • Modyfikacje obiektów i efekty, czyli na czym polega dopracowanie szczegó³ów
O istnieniu programu CorelDRAW niew±tpliwie s³yszeli wszyscy u¿ytkownicy komputerów. Nie wszyscy jednak korzystaj± z jego mo¿liwo¶ci, czêsto zniechêceni fundamentaln± odmienno¶ci± od innych programów graficznych. CorelDRAW, bardzo ³atwy w obs³udze, uchodzi za aplikacjê o niepojêtych zasadach dzia³ania. A przecie¿ niejednokrotnie mo¿na uzyskaæ w nim efekty znacznie lepsze ni¿ w programach Paint czy Photoshop. W wersji CorelDRAW X5 PL oprócz tradycyjnych narzêdzi pojawi³y siê tak¿e pewne usprawnienia: nowy mechanizm zarz±dzania kolorami i przekszta³cania rysunków bitmapowych na wektorowe, wspó³praca z ekranami dotykowymi oraz procesorami wielordzeniowymi i mo¿liwo¶æ podgl±du w widoku pikseli.
Ksi±¿ka "ABC CorelDRAW X5 PL" pozwoli Ci ³atwo i szybko wej¶æ w ¶wiat CorelDRAW, zrozumieæ zasady jego dzia³ania i zacz±æ samodzielnie projektowaæ plakaty, szyldy, broszury czy wizytówki, a tak¿e tworzyæ skomplikowane rysunki techniczne. Dowiesz siê, jak pos³ugiwaæ siê obiektami i w jakich sytuacjach warto stosowaæ grafikê wektorow±. Poznasz zasady pracy z tabelami, konturami i wype³nieniami. Nauczysz siê w³±czaæ do swoich projektów partie tekstowe i formatowaæ je wed³ug w³asnego uznania. Kolejnym krokiem bêdzie nauka dopieszczania szczegó³ów projektu, od drobnych modyfikacji do efektów specjalnych. Strona po stronie biegle opanujesz ca³y CorelDRAW - i nie zawahasz siê go u¿yæ!
 • Uruchamianie programu i pierwsze kroki
 • Zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunków
 • Corel Connect i korzystanie z okien dokowanych
 • Podstawy rysunku wektorowego
 • Praca z tekstem i tabelami
 • U¿ywanie wype³nieñ i konturów
 • Precyzyjne rysowanie
 • Edycja krzywych
 • Modyfikacje obiektów
 • Praca z bitmapami
 • Efekty

Sprawd¼, jak bajeczne efekty mo¿esz uzyskaæ w CorelDRAW X5 PL!Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

PHP i MySQL. Od podstaw. Wydanie IV. eBook. Pdf (87.00z)
jQuery. Kod doskona³y. eBook. Mobi (23.90z)
Understanding MySQL Internals (169.15z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona. eBook. Pdf (27.90z)
JavaScript. Wprowadzenie. eBook. Mobi (34.90z)
Moodle. Stwórz w³asny serwis e-learningowy. eBook. Mobi (23.90z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. eBook. Pdf (31.99z)
FISZKI audio j. niemiecki Czasowniki dla pocz±tkuj±cych (15.19z)
Visualizing Data. Exploring and Explaining Data with the Processing Environment (135.15z)
Podstawy programowania sterowników SIMATIC S7 1200 w jêzyku LAD (79.95z)
JUNOS Enterprise Routing. A Practical Guide to JUNOS Software and Enterprise Certification (237.15z)
WordPress 3. Instalacja i zarz±dzanie. eBook. ePub (31.99z)
Practical Electronics: Components and Techniques. Components and Techniques (143.65z)
Photoshop. Od pomys³u do projektu. eBook. Pdf (47.00z)
BioBuilder (186.15z)
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla ka¿dego. eBook. ePub (59.90z)
Android. Programowanie gier na tablety. eBook. Pdf (31.99z)
Photos for Mac and iOS: The Missing Manual (109.65z)
Test-Driven Infrastructure with Chef. Bring Behavior-Driven Development to Infrastructure as Code. 2nd Edition (126.65z)
Go Programming Cookbook - Second Edition (129.00z)

Pozostae z serii: Inne

C#. Zacznij programowaæ! (48.95z)
ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie (54.45z)
Tajniki projektowania gier w Unreal Engine 4 (60.80z)
Wprowadzenie do systemów baz danych. Wydanie VII (110.98z)
Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych (27.84z)
Programowanie w Linuksie. Æwiczenia (39.00z)
Windows 8.1 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Edgecam. Wieloosiowe frezowanie CNC (119.00z)
MegaCAD 1.5 (39.00z)
Java Enterprise Best Practices (101.15z)
Micro Cap III (Ma³y Leksykon) (4.10z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (31.99z)
Testowanie i jako¶æ oprogramowania. Modele, techniki, narzêdzia (119.20z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami. eBook. Pdf (47.00z)
Blockchain i kryptowaluty. Kurs video. Zdecentralizowane finanse od podstaw (79.00z)
Jêzyk UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych (99.00z)
RTLinux - system czasu rzeczywistego (35.00z)
Algorithms in a Nutshell. A Practical Guide. 2nd Edition (220.15z)
Programowanie serwera Oracle 11g SQL i PL/SQL. eBook. Mobi (47.00z)
Java Database Best Practices. Persistence Models and Techniques for Java Database Programming (135.15z)