e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


ABC CorelDRAW X4 PL

Roland Zimek
cena: 49.00 z
Data wydania: 2008-11-26
stron: 304, miêkka oprawa, format: 158x228

wicej na stronie helion.pl

Poznaj najnowsz± wersjê programu i twórz wspania³± grafikê

 • Jak korzystaæ z okien dokowanych?
 • Jak tworzyæ kopiê obiektu podczas transformacji?
 • Jak u¿ywaæ wype³nieñ i konturów?
Corel to jeden z najpopularniejszych i jednocze¶nie najbardziej przyjaznych dla u¿ytkownika programów graficznych. Pozwala na profesjonalne wykonanie materia³ów reklamowych, wizytówek, ilustracji i innych dokumentów z elementami graficznymi. Najnowsza wersja pakietu CorelDRAW Graphics Suite X4 zosta³a wyposa¿ona w kilkadziesi±t nowych funkcji oraz usprawnieñ. Jedna z najwa¿niejszych zmian to wprowadzenie narzêdzia Tabela, pozwalaj±cego na rysowanie tabel o dowolnych rozmiarach i poddawanie ich transformacjom. Daje ono tak¿e mo¿liwo¶æ importowania tabel z innych programów. Nowo¶ci± s± znacznie bardziej zaawansowane techniki pracy z warstwami, zapewniaj±ce niezale¿n± edycjê wszystkich warstw dla ka¿dej strony i ca³ego dokumentu, przy czym ka¿da ze stron mo¿e zawieraæ swoje w³asne prowadnice. Wprowadzenie tych i innych usprawnieñ powoduje, ¿e praca z programem staje siê znacznie ³atwiejsza i daje wspania³e efekty.
Ksi±¿ka "ABC CorelDRAW X4 PL" w bardzo przejrzysty i jasny sposób pokazuje, jak pracowaæ z grafik± bitmapow± i wektorow±. Dziêki temu podrêcznikowi szybko nauczysz siê rysowaæ i transformowaæ obiekty, nadawaæ im kolory oraz tworzyæ ich kopie. Bêdziesz umia³ tworzyæ tabele, a tak¿e na ró¿ne sposoby ³±czyæ rysunki z tekstem. Dowiesz siê, na czym polega trasowanie, metamorfoza czy interakcyjna przezroczysto¶æ. Poznasz wszystkie czynno¶ci niezbêdne do zaprojektowania i wykonania profesjonalnych materia³ów reklamowych, wizytówek, kalendarzy, plakatów i wielu innych dokumentów.
 • Ró¿nice miêdzy rysunkiem rastrowym a wektorowym
 • Podstawy rysunku wektorowego
 • Inteligentne rysowanie
 • Transformacje obiektów
 • Grupowanie, wyrównywanie i rozk³adanie obiektów
 • Praca z tekstem i tabelami
 • U¿ywanie wype³nieñ i konturów
 • Dynamiczne prowadnice i przyci±ganie do obiektów
 • Edycja krzywych
 • Narzêdzia kadrowania i narzêdzia kszta³tu
 • Bitmapy i trasowanie

Grafika komputerowa bez tajemnic!Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: grafikakomputerowa

Po prostu Photoshop CS3/ CS3 PL (79.00z)
Blender. Podstawy modelowania (59.00z)
CorelDRAW X5 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (17.90z)
Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podrêcznik (77.00z)
CorelDRAW X4 PL. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener (79.00z)
Photoshop CS4 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Blender. Od planowania, modelowania oraz teksturowania do animacji i renderingu. Praktyczne projekty (49.00z)
Cinema 4D (79.00z)
Tablice informatyczne. Photoshop CS3/CS3 PL (12.90z)
Real World Adobe Creative Suite 2. Edycja polska (29.90z)
Mistrzowska edycja zdjêæ. Adobe Photoshop CS3 PL dla fotografów (99.00z)
Flash CS3 Professional PL. Techniki zaawansowane. Klatka po klatce (51.35z)
Blender. Kompendium (99.00z)
Adobe Photoshop Lightroom 3. Podrêcznik dla fotografów (129.00z)
Adobe Flash CS3 Professional PL. Techniki studyjne. Oficjalny podrêcznik (69.00z)
Po prostu CorelDraw Graphics Suite X4 (39.00z)
Photoshop CS3 PL (97.00z)
CorelDRAW X4 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (14.90z)
Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Trening superkoncentracji dla dzieci (20.35z)
Tuning, wyciszanie i overclocking komputera PC (39.00z)
JavaScript - mocne strony. eBook. ePub (27.90z)
Oracle JET for Developers (159.00z)
Sterowniki PLC w praktyce in¿ynierskiej (78.10z)
Building Social Web Applications. Establishing Community at the Heart of Your Site (118.15z)
Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (24.34z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona (34.90z)
Microsoft SharePoint 2010: Rozwi±zania oparte na chmurze (79.20z)
Ubuntu Linux. Biblia (117.00z)
Eclipse 4. Programowanie wtyczek na przyk³adach (59.00z)
Outlook 98 (30.00z)
C# 7 i .NET Core 2.0. Programowanie wielow±tkowych i wspó³bie¿nych aplikacji (26.95z)
Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice. eBook. Pdf (69.90z)
Knative Cookbook. Building Effective Serverless Applications with Kubernetes and OpenShift (186.15z)
Zespo³y wirtualne i rozproszone. Zdalne zarz±dzanie projektem informatycznym (25.14z)
Prawa UX. Jak psychologia pomaga w projektowaniu lepszych produktów i us³ug (31.36z)
Delphi 6. Vademecum profesjonalisty. Tom I (75.00z)
Zautomatyzowany formularz zamówieñ w Excelu (10.02z)
Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie III (199.00z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą