e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne


ABC Accessa 2002/XP PL

Edward C. Willett, Steve Cummings
cena: 15.00 z
Data wydania: 2002-06-13
stron: 144, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
MS Access, program wchodz±cy w sk³ad najnowszej wersji popularnego pakietu biurowego Office XP, to jedna z najpopularniejszych baz danych pracuj±cych w systemach operacyjnych Microsoftu. Ksi±¿ka ta, prezentuj±ca najnowsz± wersjê popularnej bazy danych, jest przeznaczona zarówno dla pocz±tkuj±cych, jak i bardziej zaawansowanych u¿ytkowników programu. Dziêki niej mo¿na siê dowiedzieæ, jak samodzielnie przygotowaæ bazê danych i jak z ni± pracowaæ. Dziêki ksi±¿ce samodzielnie utworzysz bazê danych do celów prywatnych lub s³u¿bowych. Mo¿e to byæ np. baza p³yt kompaktowych, klientów czy kooperantów. Ksi±¿ka sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów. W pierwszym dowiesz siê, jak uruchamiaæ Accessa, poznasz podstawowe pojêcia zwi±zane z bazami danych oraz zapoznasz siê z g³ównym oknem programu. Drugi rozdzia³ omawia tworzenie podstawowych elementów bazy danych. Dowiesz siê z niego, jak tworzyæ w³asne tabele, formularze, raporty i kwerendy. W rozdziale tym opisano równie¿ sposoby "przekszta³cenia" arkuszy programu Excel na bazê danych Access. Rozdzia³ trzeci przedstawia metody dostosowania Accessa do w³asnych potrzeb oraz zwiêkszenia wydajno¶ci bazy. Czwarty omawia szczegó³owo zagadnienia zwi±zane z tworzeniem tabel oraz wykorzystaniem kwerend, raportów i filtrów. W³a¶nie w nim znajdziesz szczegó³owe informacje na temat tego, jak przeszukiwaæ bazê danych, aby znale¼æ potrzebne informacje. W rozdzia³ach pi±tym i szóstym zajmiemy siê jêzykiem Visual Basic for Applications. Makra utworzone w tym jêzyku mog± sprawiæ, ¿e nasze bazy danych bêd± pracowaæ w naprawdê profesjonalny sposób. Rozdzia³ siódmy przedstawia zaawansowane zagadnienia zwi±zane z prac± z formularzami.

Cena: 15.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Acces 2010 Krok po kroku (23.56z)
Access 2002/XP. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (29.90z)
Access. Analiza danych. Receptury (29.70z)
Access 2016 PL. Kurs (21.95z)
Tablice informatyczne. MS Access 2003 PL (12.90z)
Access 2003 for Starters: The Missing Manual. Exactly What You Need to Get Started (67.92z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (18.99z)
Access 2010 PL. Biblia (81.95z)
Access Hacks. Tips & Tools for Wrangling Your Data (118.15z)
Access 2010 PL. Kurs (39.00z)
Access 2013 PL. Kurs (21.95z)
Po prostu Access 2003 PL (29.90z)
Access 2007 Tworzenie aplikacji (35.05z)
Access 2010: The Missing Manual (118.15z)
Microsoft Identity and Access Administrator Exam Guide (139.00z)
Access 2010 PL. Biblia (149.00z)
ABC Access 2016 PL (39.90z)
100 sposobów na Access (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

CSS: The Definitive Guide. Visual Presentation for the Web. 4th Edition (254.15z)
Java. 97 rzeczy, które powiniene¶ wiedzieæ (63.20z)
Expert Python Programming (109.00z)
Concurrent Programming in Mac OS X and iOS. Unleash Multicore Performance with Grand Central Dispatch (55.24z)
PHP-Nuke. Tworzenie witryn WWW (25.85z)
Learning AWS - Second Edition (149.00z)
NetBeans: The Definitive Guide (152.15z)
MySQL 8 for Big Data (179.00z)
FileMaker Pro 12: The Missing Manual (169.15z)
Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia (117.00z)
Zostañ webmasterem! (39.00z)
Python API Development Fundamentals (109.00z)
Programming C# 3.0. 5th Edition (160.65z)
Learning C for Arduino (139.00z)
Tatry, Pieniny, Orawa i Spisz. Pomys³y na góralsk± przygodê. Wydanie 1 (24.90z)
Hands-On Deep Learning with Go (139.00z)
Зоологічна екскурсія суперC (15.47z)
jQuery. Tworzenie animowanych witryn internetowych (18.10z)
Unix for Oracle DBAs Pocket Reference (33.92z)
Beautiful Architecture. Leading Thinkers Reveal the Hidden Beauty in Software Design (152.15z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła