e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne


ABC Access 2007 PL

Maciej Groszek
cena: 29.00 z
Data wydania: 2007-04-27
stron: 216, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Access to aplikacja s³u¿±ca do tworzenia zbiorów danych nosz±cych nazwê baz i zarz±dzania nimi. Jednak jest co¶, co odró¿nia Accessa od innych systemów zarz±dzania bazami danych. Aplikacja ta ma wbudowane ¶rodowisko programistyczne, za pomoc± którego mo¿na stworzyæ narzêdzie do manipulowania danymi. Wbudowane kreatory i wizualne narzêdzia pozwalaj± ³atwo stworzyæ interfejs do tabel z danymi nawet tym osobom, które wcze¶niej nie mia³y do czynienia z programowaniem i projektowaniem baz danych. Mo¿liwo¶ci Accessa zdecydowanie usprawniaj± pracê firmy i organizacji - zamiast zbieraæ dane w fiszkach, skoroszytach i segregatorach, mo¿emy wykorzystaæ prost± w obs³udze aplikacjê pozwalaj±c± nie tylko na ich gromadzenie, ale tak¿e przeszukiwanie i tworzenie raportów.
"ABC Access 2007 PL" to podrêcznik, który wprowadzi Ciê w tajniki korzystania z Accessa. Czytaj±c go, poznasz zasady projektowania baz danych, wi±zania ich relacjami i wype³niania danymi. Dowiesz siê, jakiego typu dane mo¿esz przechowywaæ w tabelach i jak je przenosiæ z innych aplikacji. Poznasz tak¿e podstawowe narzêdzie do manipulowania danymi - kwerendy. Zaprojektujesz interfejs do wprowadzania i modyfikowania danych oraz stworzysz raporty.
  • Projektowanie baz i tabel
  • Relacje pomiêdzy tabelami
  • Typy danych
  • Import i eksport danych z innych aplikacji
  • Wyszukiwanie za pomoc± kwerend
  • Tworzenie z³o¿onych kwerend
  • Projektowanie formularzy do manipulowania danymi
  • Generowanie raportów

Przekonaj siê, jak ogromne mo¿liwo¶ci drzemi± w Accessie.Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access 2010 PL. Kurs (19.20z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access 2010 PL. Kurs (39.00z)
Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych (29.00z)
Tablice informatyczne. MS Access 2003 PL (12.90z)
Access 2007 PL. Biblia (80.85z)
Access 2010: The Missing Manual (118.15z)
ABC Accessa 2002/XP PL (15.00z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
ABC Access 2016 PL (21.95z)
Integrating Excel and Access (135.15z)
Access 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (48.95z)
Po prostu Access 2000 PL (18.99z)
100 sposobów na Access (39.90z)
Access Data Analysis Cookbook (169.15z)
Access 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
Microsoft Access 2013. Krok po kroku (44.80z)
Access 2003 PL dla ka¿dego (59.90z)
Acces 2010 Krok po kroku (23.56z)
Microsoft Identity and Access Administrator Exam Guide (139.00z)

Pozostae z serii: Inne

C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty. eBook. Mobi (39.00z)
Building Cross-Platform Desktop Applications with Electron (159.00z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (29.40z)
Allplan FT. Teoria i praktyka (29.00z)
JavaScript Testing with Jasmine. JavaScript Behavior-Driven Development (55.24z)
GIMP. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (32.90z)
Astronomia dla bystrzaków (19.20z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych (8.18z)
Wojownik sieci. Wydanie II (54.45z)
Jêzyk C. Programowanie mikrokontrolerów i komputerów (24.90z)
Getting Started with Qt 5 (94.99z)
Przygoda z elektronik± (54.45z)
Hands-On Chatbot Development with Alexa Skills and Amazon Lex (139.00z)
Installing and Configuring Windows 10: 70-698 Exam Guide (139.00z)
iOS 13 Programming for Beginners - Fourth Edition (129.00z)
Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Wydanie II (57.00z)
Google Wave: Up and Running (101.15z)
Windows 8 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (19.90z)
TensorFlow Deep Learning Projects (129.00z)
MS Word 2000 PL dla ka¿dego (33.00z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów | Zajmujemy się wyłączanie adblue we wszystkich maszynach grupy CNH. Dojazd do klienta oraz gwarancja dożywotnia. Faktura Vat. Atrakcyjne ceny.