e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne


ABC Access 2003 PL

Maciej Groszek
cena: 15.00 z
Data wydania: 2003-12-17
stron: 164, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Informacje mo¿emy gromadziæ na ró¿ne sposoby: mo¿emy u¿ywaæ do tego notatników, fiszek lub papierowych kartotek. Gdy jednak danych jest du¿o, tradycyjne metody okazuj± siê nieskuteczne. Antidotum na problemy zwi±zane ze zbieraniem i wyszukiwaniem informacji jest komputerowa baza danych. Utworzyæ j± mo¿na za pomoc± programu Microsoft Access.
MS Access jest narzêdziem do tworzenia relacyjnych baz danych. To program wzglêdnie prosty w obs³udze i w³a¶nie ta cecha zadecydowa³a o jego ogromnej popularno¶ci. Pozwala on nie tylko gromadziæ informacje, ale tak¿e szybko wyszukiwaæ je wed³ug za³o¿onych kryteriów i prezentowaæ w formie raportów.
Ksi±¿ka omawia:
  • Podstawowe zasady projektowania baz danych
  • Dzielenie danych na tabele i tworzenie relacji miêdzy tabelami
  • Rodzaje pól w tabelach
  • Importowanie i eksportowanie danych do innych programów
  • Tworzenie efektywnych kwerend s³u¿±cych do wyszukiwania danych
  • Projektowanie formularzy do wprowadzania danych
  • Tworzenie eleganckich raportów
Jest to ksi±¿ka dla pocz±tkuj±cych u¿ytkowników. Nawet je¶li nie mia³e¶ do tej pory doczynienia z Accessem, a Twoje do¶wiadczenie komputerowe jest niewielkie, z pewno¶ci± z jej pomoc± nauczysz siê obs³ugiwaæ ten program.


Cena: 15.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik (54.45z)
Microsoft Access 2013. Krok po kroku (44.80z)
Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych (29.00z)
Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski (39.90z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Access 2000 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (16.45z)
Microsoft Office Access 2007: Egzamin 77-605 z p³yt± CD (47.20z)
Access 2019 PL. Biblia (81.95z)
Access 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)
Po prostu Access 2000 PL (18.99z)
Access 2013 PL. Biblia (149.00z)
Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (29.90z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Access 2007 PL. Kurs (34.90z)
Access Data Analysis Cookbook (169.15z)
Access 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Access 2003 for Starters: The Missing Manual. Exactly What You Need to Get Started (67.92z)
Access 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (48.95z)
Access 2010 PL. Kurs (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Programowanie dla pocz±tkuj±cych (10.95z)
ABC komputera. Wydanie II (23.00z)
Programowanie w jêzyku Ruby. Mikrous³ugi i konteneryzacja (36.58z)
Best iPad Apps. The Guide for Discriminating Downloaders (72.24z)
Windows 2000 TCP/IP. Czarna ksiêga (75.00z)
GIMP. Fantastyczne napisy (ebook) (49.00z)
Designing Distributed Systems. Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services (169.15z)
PHP5. Bezpieczne programowanie. Leksykon kieszonkowy. eBook. Mobi (13.90z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Learn Docker - Fundamentals of Docker 19.x - Second Edition (129.00z)
MCTS Egzamin 70-432: Implementacja i obs³uga Microsoft SQL Server 2008 Training Kit. Podrêcznik do samodzielnej nauki (87.92z)
Tablice informatyczne. Java. Wydanie III (7.10z)
Python dla profesjonalistów. Debugowanie, testowanie i utrzymywanie kodu (49.00z)
Fotografia rodzinna. Zdjêcia przez pokolenia (39.90z)
The Clojure Workshop (129.00z)
3ds max 4. Techniki modelowania. Biblia (45.00z)
SuSE Linux 6.2 -- 7.0 (49.00z)
Zastosowania technologii Blockchain (57.82z)
Learning to Love Data Science (72.24z)
Hadoop: The Definitive Guide. 2nd Edition (135.15z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek