e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -16%


Mikroserwisy w akcji

Morgan Bruce, Paulo A. Pereira
promocja -16%
cena: 78.821428571429 z 66.21 z
Data wydania: 2019
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Zainwestuj swój czas w projektowanie doskona³ych aplikacji, ulepszanie infrastruktury i maksymalne wykorzystanie swoich zespo³ów.Mikroserwisy s± ³atwiejsze do napisania, skalowania i utrzymania ni¿ tradycyjne aplikacje korporacyjne, poniewa¿ s± budowane jako system niezale¿nych komponentów. Wystarczy, ¿e opanujesz kilka wa¿nych nowych wzorców i procesów, a bêdziesz gotowy do opracowywania, wdra¿ania i uruchamiania mikroserwisów o jako¶ci produkcyjnej."Mikroserwisy w akcji" ucz±, jak pisaæ i utrzymywaæ aplikacje oparte na mikroserwisach. Ten przewodnik stworzony z my¶l± o codziennym rozwoju, zag³êbi Ciê w rzeczywiste przypadki u¿ycia, od projektu po wdro¿enie. Dowiesz siê, w jaki sposób mikroserwisy umo¿liwiaj± stworzenie efektywnego strumienia ci±g³ego dostarczania oraz zbadasz przyk³ady z u¿yciem Kubernetesa, Dockera i Google Container Engine.Ksi±¿ka przedstawia:Przegl±d architektury mikroserwisowej Budowanie strumienia dostarczania Przedstawienie dobrych praktyk w projektowaniu transakcji i zapytañ dotycz±cych wielu us³ug Wdra¿anie z u¿yciem kontenerów Monitorowanie mikroserwisów Ksi±¿ka napisana dla ¶rednio zaawansowanych programistów znaj±cych architekturê korporacyjn± i platformy chmurowe, takie jak AWS i GCP.

Cena: 66.21 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Brakuj±cy plik README. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych in¿ynierów oprogramowania (59.00z)
Microsoft Dynamics NAV 2016 Financial Management - Second Edition (159.00z)
Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze (21.45z)
Jak zmieniæ zachowanie u¿ytkowników i zdobyæ wiernych klientów. Zastosowania psychologii i ekonomii behawioralnej. Wydanie II (37.95z)
Bezpieczeñstwo kontenerów w DevOps. Zabezpieczanie i monitorowanie kontenerów Docker (39.50z)
Advanced Elasticsearch 7.0 (159.00z)
Asterisk: The Definitive Guide. Open Source Telephony for the Enterprise. 5th Edition (237.15z)
Elixir w akcji (82.98z)
Remote Usability Testing (109.00z)
Architecting Data-Intensive Applications (139.00z)
Brakuj±cy plik README. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych in¿ynierów oprogramowania (59.00z)
Zawód marzeñ. Zostañ programist± bran¿y IT (39.00z)
Kontrola wersji z systemem Git. Narzêdzia i techniki programistów. Wydanie II (69.00z)
Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej (39.20z)
Na tropie b³êdów. Przewodnik hakerski (71.20z)
Deploying OpenStack (76.42z)
Kubernetes Best Practices. Blueprints for Building Successful Applications on Kubernetes (220.15z)
Ansible. Kurs video. Automatyzacja w IT od podstaw (79.00z)
Learning Go (220.15z)
Writing GNU Emacs Extensions. Editor Customizations and Creations with Lisp (109.65z)

Pozostae z serii: Inne

Schematy elektroniczne i elektryczne. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych. Wydanie IV (26.95z)
Flutter Projects (94.99z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (21.99z)
STL. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Wydanie II. eBook. ePub (37.00z)
Creating a Website: The Missing Manual. 3rd Edition (101.15z)
Macromedia Dreamweaver 8. Oficjalny podrêcznik (77.00z)
JavaScript. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Office 2019 PL. Kurs (21.95z)
Practical Data Wrangling (119.00z)
Optimizing Java. Practical Techniques for Improving JVM Application Performance (220.15z)
UX Design. Projektowanie aplikacji dla urz±dzeñ mobilnych (59.00z)
Instant .NET 4.5 Extension Methods How-to (74.99z)
Tysi±c szklanek herbaty. Spotkania na Jedwabnym Szlaku (31.20z)
Getting Started with Tableau 2019.2 - Second Edition (94.99z)
Windows XP PL Professional. Czarna ksiêga (39.99z)
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie VI (79.95z)
Getting Started with React VR (179.00z)
Programowanie z Minecraftem dla dzieci. Poziom podstawowy (21.95z)
Java 8 Lambdas. Pragmatic Functional Programming (143.65z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem