e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -16%


Na tropie b³êdów Przewodnik hakerski

Peter Yaworski
promocja -16%
cena: 88.797619047619 z 74.59 z
Data wydania: 2020
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Dowiedz siê, w jaki sposób hakuje siê strony i jak Ty sam mo¿esz to robiæ. Ksi±¿ka Na tropie b³êdów jest wiod±cym przewodnikiem po poszukiwaniu b³êdów w oprogramowaniu. Niezale¿nie od tego, czy jeste¶ pocz±tkuj±cym administratorem, który pragnie zadbaæ o bezpieczeñstwo, czy do¶wiadczonym programist±, który chce pisaæ bezpieczny kod, haker Peter Yaworski poka¿e Ci jak to robiæ.Poznasz najczêstsze rodzaje b³êdów, takie jak cross-site scripting, insecure direct object reference, czy server-side request forgery. Bazuj±c na prawdziwych przyk³adach podatno¶ci w takich aplikacjach jak Twitter, Facebook, Google czy Uber, zobaczysz w jaki sposób hakerzy potrafi± wywo³aæ race condition podczas przelewu pieniêdzy, u¿ywaæ parametrów URL aby sprawiæ, ¿e u¿ytkownicy polubi± niezamierzone tweety i o wiele wiêcej.Ka¿dy rozdzia³ omawia okre¶lony rodzaj podatno¶ci, któremu towarzyszy seria przyk³adów ró¿nych zg³oszeñ bug bounty. Zbiór opowie¶ci z tej ksi±¿ki pozwoli Ci zrozumieæ, w jaki sposób atakuj±cy podstêpem nak³aniaj± u¿ytkowników do przesy³ania wra¿liwych informacji oraz w jaki sposób strony internetowe mog± ujawniaæ swoje s³abe punkty. Dowiesz siê równie¿, jak zmieniæ swoje nowe, ambitne hobby w udan± karierê zawodow±.Dowiesz siê: W jaki sposób dzia³a internet i poznasz podstawowe pojêcia zwi±zane z hakowaniem. W jaki sposób atakuj±cy przejmuj± witryny. Jak identyfikowaæ funkcjonalno¶ci które czêsto wi±¿± siê z istnieniem podatno¶ci. Gdzie rozpocz±æ poszukiwanie b³êdów. Jak szukaæ programów bug bounty oraz jak pisaæ dobre zg³oszenia podatno¶ci.

Cena: 74.59 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Programming Pig (135.15z)
Projektowanie g³osowych interfejsów u¿ytkownika. Zasady do¶wiadczeñ konwersacyjnych (42.88z)
Hands-On High Performance Programming with Qt 5 (139.00z)
F#. Zadania z funkcyjnego i imperatywnego programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (41.07z)
Creating Augmented and Virtual Realities. Theory and Practice for Next-Generation Spatial Computing (186.15z)
Building Microservices. 2nd Edition (254.15z)
Deep Learning for the Life Sciences. Applying Deep Learning to Genomics, Microscopy, Drug Discovery, and More (288.15z)
Kosymulacja. Elastyczne projektowanie i symulacja wielodomenowa (24.96z)
Zacznij programowanie w Go (63.20z)
AI for People and Business. A Framework for Better Human Experiences and Business Success (186.15z)
Jako¶æ oprogramowania. Podrêcznik dla profesjonalistów (30.87z)
Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II (37.95z)
Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów wspó³bie¿nych (43.99z)
Asterisk: The Definitive Guide. Open Source Telephony for the Enterprise. 5th Edition (237.15z)
Think Julia. How to Think Like a Computer Scientist (186.15z)
Testowanie kodu w praktyce (29.50z)
QGis. Tworzenie i analiza map (37.95z)
JSON at Work. Practical Data Integration for the Web (186.15z)
Komputer kwantowy. Programowanie, algorytmy, kod (36.85z)
Associations and Correlations (109.00z)

Pozostae z serii: Inne

Real World Adobe InDesign CS3. Edycja polska (129.00z)
Hands-On Functional Programming with TypeScript (109.00z)
Canvas LMS Course Design - Second Edition (129.00z)
Tajniki sukcesu. Wyzwól wewnêtrzn± si³ê i ¿yj w dobrobycie (34.90z)
O matematyce, z³o¿ono¶ci i ¿yciu (9.60z)
The Art of SQL (152.15z)
Dojo: The Definitive Guide. The Definitive Guide (135.15z)
Uniwersalna Platforma Windows. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie aplikacji dla urz±dzeñ desktopowych, mobilnych i holograficznych (39.00z)
Praktyczny kurs SQL. Wydanie II (47.00z)
Ucz siê s³ówek z tych krzy¿ówek! Angielskie krzy¿ówki dla najm³odszych (4.49z)
ESB. Magistrala us³ug korporacyjnych (32.45z)
PHP. Praktyczne skrypty, które oszczêdz± Twój czas (39.00z)
Visual C# dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (81.95z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. Mobi (39.00z)
Raspberry Pi. Receptury. Wydanie III (62.37z)
Lean dla bystrzaków. Wydanie II (32.95z)
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III (37.95z)
Excel 2021. Æwiczenia praktyczne (31.92z)
Spraw, by rzeczy przemówi³y. Programowanie urz±dzeñ elektronicznych z wykorzystaniem Arduino (79.00z)
ArchiCAD 6 (30.00z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | przeprowadzki warszawa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | reklama