e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -16%


Elixir w akcji

SaÅ¡a Juriæ
promocja -16%
cena: 98.785714285714 z 82.98 z
Data wydania: 2020
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Odporno¶æ na b³êdy jest istotnym elementem konstruowania oprogramowania o znaczeniu krytycznym. Jêzyk Elixir pozwala na tworzenie szybkich i niezawodnych aplikacji, niezale¿nie od tego, czy tworzysz du¿e systemy rozproszone, zestaw us³ug backendowych, czy prost± aplikacjê webow±. Przejrzysta sk³adnia Elixira oraz sposób my¶lenia nastawiony na programowanie funkcyjne, sprawiaj±, ¿e Twoje oprogramowanie jest ³atwe w zapisie, odczycie i utrzymaniu.Elixir w akcji uczy, jak budowaæ aplikacje rozproszone o jako¶ci produkcyjnej, przy u¿yciu jêzyka Elixir. Autor przedstawia ten wysoce skuteczny jêzyk na przyk³adach podkre¶laj±cych korzy¶ci p³yn±ce z funkcyjnego i wspó³bie¿nego programowania za pomoc± Elixira. Przekonasz siê, ¿e framework OTP mo¿e znacznie zredukowaæ ilo¶æ nu¿±cej, niskopoziomowej pracy z kodem. Poznasz równie¿ praktyczne metody stosowania wspó³bie¿no¶ci, ucz±c siê jak rozpraszaæ gotowy system, miêdzy wieloma maszynami.Ksi±¿ka jest przeznaczona dla programistów posiadaj±cych wiedzê z zakresu aplikacji klienta/serwera na poziomie ¶redniozaawansowanym oraz znaj±cych takie jêzyki programowania jak Java, C# czy Ruby. Nie jest wymagana znajomo¶æ Elixira.

Cena: 82.98 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Raspberry Pi. Przewodnik u¿ytkownika (39.00z)
Mastering Metasploit - Fourth Edition (139.00z)
Szko³a programisty PLC. Jêzyk LAD w programowaniu sterowników przemys³owych (29.50z)
Simplifying Service Management with Consul (139.00z)
AI for People and Business. A Framework for Better Human Experiences and Business Success (186.15z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie V (32.45z)
Programming Entity Framework: DbContext. Querying, Changing, and Validating Your Data with Entity Framework (63.74z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Projektowanie g³osowych interfejsów u¿ytkownika. Zasady do¶wiadczeñ konwersacyjnych (36.85z)
Serverless na platformie Azure (37.95z)
Learning Chaos Engineering. Discovering and Overcoming System Weaknesses Through Experimentation (220.15z)
Regular Expressions Cookbook. Detailed Solutions in Eight Programming Languages. 2nd Edition (220.15z)
Sterowniki PLC w praktyce in¿ynierskiej (78.10z)
Practical JIRA Plugins. Using JIRA Effectively: Custom Development (76.42z)
Programowanie us³ug WCF. Wydanie III (129.00z)
Elastyczne programowanie obrabiarek (41.07z)
Specyfikacja na przyk³adach. Poznaj zwinne metody pracy i dostarczaj w³a¶ciwe oprogramowanie (59.00z)
Artificial Intelligence for IoT Cookbook (129.00z)
Platforma Windows Azure (43.45z)
Programista na rozmowie kwalifikacyjnej (36.58z)

Pozostae z serii: Inne

Learning Apache Flink (149.00z)
Systemy informatyczne w zarz±dzaniu procesami Workflow (57.82z)
Matematyczne zasady filozofii naturalnej (71.93z)
Fotografia ¿ywno¶ci od kuchni (38.02z)
Implementing Oracle API Platform Cloud Service (179.00z)
Bezpieczny system w praktyce. Wy¿sza szko³a hackingu i testy penetracyjne (54.45z)
PHP 8 i SQL. Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 43 lekcjach (50.56z)
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie IV (77.00z)
Brzdêk! Jak odkrêciæ internetowy kurek z pieniêdzmi. eBook. Mobi (31.99z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. Jak wykorzystaæ Microsoft Outlook do zorganizowania pracy i ¿ycia osobistego (52.92z)
Learn Amazon SageMaker (139.00z)
Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej. Czê¶æ I (17.90z)
Nawyk wytrwa³o¶ci. Jak go wykszta³ciæ metod± ma³ych kroków (12.90z)
Kurs Assemblera (Amiga) (19.50z)
Dlaczego warto zainstalowaæ Creators Update, najnowsz± aktualizacjê Windows 10 (13.51z)
Gad¿ety szpiegowskie. Szalony Geniusz (32.45z)
Windows 7 PL. Optymalizacja (34.90z)
DirectX. Rendering w czasie rzeczywistym (79.00z)
Process Improvement Essentials. CMMI, Six Sigma, and ISO 9001 (152.15z)
Making Data Visual. A Practical Guide to Using Visualization for Insight (143.65z)