e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -16%


ECDL S10. Podstawy programowania w jêzyku Python

Albert Hodorowicz
promocja -16%
cena: 38.904761904762 z 32.68 z
Data wydania: 2019
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Europejski Certyfikat Umiejêtno¶ci Komputerowych (European Computer Driving Licence - ECDL) potwierdza zdobycie umiejêtno¶ci w zakresie obs³ugi komputera i programów u¿ytkowych po odbyciu miêdzynarodowego systemu szkoleñ.W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono tak¿e wydaje certyfikaty.Korzy¶ci dla posiadacza certyfikatu ECDL:potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, wiêksza pewno¶æ utrzymania zatrudnienia, wzrost mobilno¶ci, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na ¶wiecie. Ksi±¿ka jest przeznaczona dla osób, które s± zainteresowane certyfikacj± umiejêtno¶ci z modu³u S10 ECDL, czyli podstaw programowania, b±d¼ chc±cych przyswoiæ sobie wiedzê z zakresu podstaw programowania w jêzyku Python. Jest to jeden z najbardziej prê¿nie rozwijaj±cych siê jêzyków programowania, charakteryzuj±cy siê stosunkowo prost± sk³adni±, co czyni go przystêpnym tak¿e dla osób, które z programowaniem wcze¶niej nie mia³y do czynienia.Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ¶ci¶le zwi±zane z sylabusem S10 w wersji 1.0:metody my¶lenia komputacyjnego oraz definicje podstawowych pojêæ, pocz±tki programowania: polecenie PRINT, operatory arytmetyczne, zmienne, typy danych, listy, krotki, programowanie: logika, instrukcje warunkowe, iteracja, instrukcja BREAK i CONTINUE, pêtla FOR, procedury i funkcje, zdarzenia, modu³y - TKINTER, RANDOM, DateTime, MATH. Na koñcu znajduj± siê przyk³adowe pytania testowe wraz z kluczem odpowiedzi.Prezentowana ksi±¿ka jest rekomendowana przez PTI jako materia³ szkoleniowy.

Cena: 32.68 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Python. Kurs dla nauczycieli i studentów (32.45z)
Applying Math with Python (109.00z)
Testy automatyczne kodu Python. Kurs video. Pisanie testów jednostkowych od podstaw (39.00z)
Odoo 11 Development Cookbook - Second Edition (169.00z)
Natural Language Processing Fundamentals (129.00z)
Wielka ksiêga ma³ych projektów w Pythonie. 81 ³atwych praktycznych programów (43.45z)
Python Feature Engineering Cookbook (129.00z)
Python. Zadania z programowania. Przyk³adowe imperatywne rozwi±zania (21.95z)
Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny (44.16z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie IV (81.95z)
Python for Geeks (129.00z)
Profesjonalne programowanie w Pythonie. Poziom ekspert. Wydanie II (43.45z)
Deep Learning from Scratch. Building with Python from First Principles (220.15z)
ArcPy and ArcGIS - Second Edition (189.00z)
Introduction to Tornado. Modern Web Applications with Python (67.92z)
Python i Asyncio. Programowanie asynchroniczne (21.95z)
Mastering GUI Programming with Python (129.00z)
Python. Uczymy siê programowania (42.35z)
Scientific Computing with Python - Second Edition (129.00z)
Uczenie maszynowe z u¿yciem Scikit-Learn i TensorFlow. Wydanie II (81.27z)

Pozostae z serii: Inne

Raspberry Pi. Najlepsze projekty (69.00z)
Mastering Python - Second Edition (139.00z)
React 16 Tooling (159.00z)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej. Klasa 6. Czê¶æ 1 (9.68z)
ROS Robotics By Example - Second Edition (189.00z)
Implementing Azure Cloud Design Patterns (139.00z)
Information Security Handbook (179.00z)
Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie II (99.00z)
Programuj z .NET. Praktyka ponad teori± (17.90z)
Intrukcja zarz±dzania systemem informatycznym ze wzorami dokumentów (12.86z)
Derive 5.05. Pomocnik matematyczny. Æwiczenia (19.90z)
Practical MLOps (288.15z)
Jak to zrobiæ w Photoshopie? Najszybsza droga do skuteczno¶ci (59.00z)
Expert Angular (189.00z)
Building Web, Cloud, and Mobile Solutions with F# (101.15z)
Inkscape. Podstawowa obs³uga programu (26.95z)
Zdobyæ rynek. Jak sprzedaæ prawie wszystko online, stworzyæ upragniony biznes i ¿yæ marzeniami (21.95z)
Cloud Native Infrastructure. Patterns for Scalable Infrastructure and Applications in a Dynamic Environment (143.65z)
Practical Discrete Mathematics (189.00z)
Java i XML. Wydanie III (31.35z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | kurs tantry Poznań