e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -33%


Ludzie przeciw technologii. Jak internet zabija demokracjê (i jak j± mo¿emy ocaliæ)

Jamie Bartlett
promocja -33%
cena: 36.716417910448 z 24.60 z
Data wydania: 2019
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Autor dowodzi, ¿e dalszy rozwój cyfrowych narzêdzi komunikacyjnych technologii jest nie do pogodzenia z dalszym trwaniem liberalnych instytucji demokracji. Demokracja liberalna wykszta³ci³a siê w czasach analogowych, wiêc do analogowej rzeczywisto¶ci by³y przystosowane jej g³ówne za³o¿enia i narzêdzia do zarz±dzania kryzysem. W epoce cyfrowej, gdy koncepcje mediów, obywatelstwa, sfery publicznej i demokratycznej wspólnoty gwa³townie ewoluuj± i zmieniaj± swój sens, demokracja, jak± znamy, nie posiada ju¿ zdolno¶ci adaptacji. Albo wiêc demokracja dogoni cyfrow± zmianê, a odpowiedzialne spo³eczeñstwo w porê wykszta³ci obywatelskie nawyki na miarê nowej epoki, albo czekaj± nas rz±dy technokratycznych despotów przy wsparciu aroganckiej kasty innowatorów z Doliny Krzemowej, którzy wejd± w rolê sêdziów i kap³anów nowego porz±dku. Tak czy inaczej: analogowa demokracja siê koñczy. Czy uda siê j± uratowaæ?Ta ksi±¿ka nie mog³a ukazaæ siê w lepszym momencie, czyli dobie ujawnionej afery z Cambridge Analytica The Financial Times

Cena: 24.60 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

Raport specjalny szko³y hakerów czê¶æ 1 z p³yt± DVD. Ataki na sieci bezprzewodowe. Teoria i praktyka (96.76z)
Cyberbezpieczeñstwo w bashu. Jak za pomoc± wiersza poleceñ prowadziæ dzia³ania zaczepne i obronne (44.16z)
Modern Data Protection (220.15z)
Hands-On Artificial Intelligence for Cybersecurity (139.00z)
Cyberwojna. Metody dzia³ania hakerów (26.95z)
Bezpieczeñstwo informacyjne. Nowe wyzwania (57.82z)
DeRATyzacja komputerów. Jak schwytaæ i ubiæ trojany, gdy antywirusy zawodz± (12.72z)
Python Digital Forensics Cookbook (179.00z)
Hands-On Bug Hunting for Penetration Testers (139.00z)
Firewall nie powstrzyma prawdziwego smoka, czyli jak zadbaæ o cyberbezpieczeñstwo. Przewodnik dla niefachowców. Wydanie III (14.90z)
Bezpieczny system w praktyce. Wy¿sza szko³a hackingu i testy penetracyjne (54.45z)
Kali Linux Intrusion and Exploitation Cookbook (179.00z)
Cyber Warfare - Truth, Tactics, and Strategies (94.99z)
Atak na sieæ okiem hakera. Wykrywanie i eksploatacja luk w zabezpieczeniach sieci (67.00z)
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej (63.20z)
Oszukaj mnie, je¶li potrafisz. Proste sposoby przechytrzenia wspó³czesnych kanciarzy (13.90z)
Kali Linux Web Penetration Testing Cookbook (179.00z)
Amazon Web Services w akcji. Wydanie II (62.37z)
Firewall nie powstrzyma prawdziwego smoka, czyli jak zadbaæ o cyberbezpieczeñstwo. Przewodnik dla niefachowców. Wydanie III (26.95z)
Bezpieczeñstwo w sieci Jak skutecznie chroniæ siê przed atakami (31.20z)

Pozostae z serii: Inne

Joomla! 1.5. Szybki start (29.00z)
AVR. Uk³ady peryferyjne (54.45z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. Wydanie II (37.17z)
Microsoft Project 2010: The Missing Manual (135.15z)
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX (33.43z)
Wyk³ady z informatyki z przyk³adami w jêzyku C (89.00z)
SwiftUI Projects (109.00z)
Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno klikniêcie! (39.90z)
SQL. Zaawansowane techniki programowania (57.82z)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Klasa 3. Czê¶æ 1 (12.90z)
Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik (69.00z)
iPhone App Development: The Missing Manual (135.15z)
PHP. Wzorce projektowe (49.00z)
Grecja. Ateny i Peloponez. B³êkit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (13.70z)
Blockchain w biznesie. Mo¿liwo¶ci i zastosowania ³añcucha bloków (31.85z)
Zarz±dzanie lud¼mi w zespo³ach IT. Zabawne historie z ¿ycia mened¿era (38.35z)
C++. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. Pdf (23.90z)
Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V. eBook. ePub (69.00z)
Developing Multi-Platform Apps with Visual Studio Code (119.00z)
Google+ dla biznesu. eBook. ePub (29.90z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem