e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -16%


Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe

Kaczmarek Sylwester, Krawczyk Henryk, Nowicki Krzysztof
promocja -16%
cena: 98.785714285714 z 82.98 z
Data wydania: 2018
stron: 414, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Publikacja bêdzie interesuj±c± pozycj± dla studentów telekomunikacji jak i informatyki oraz dla specjalistów zajmuj±cych siê konkretnymi, ale bardzo istotnymi problemami zwi±zanymi z technologi± telekomunikacyjn± lub informacyjn±.
Ewolucja sieci telekomunikacyjnych
Realizacja architektury VOIP
Us³ugi telekomunikacyjne i informacyjne
Jako¶æ systemów i us³ug
Pomiary i ocena us³ug VoIP
Projektowanie aplikacji u¿ytkowych
Obs³uga wo³añ w niebezpieczeñstwie


Cena: 82.98 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE (79.00z)
Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera (39.00z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)

Pozostae z serii: Inne

SAP R/3 (75.00z)
JUnit. Pragmatyczne testy jednostkowe w Javie (59.00z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
CakePHP 1.3. Programowanie aplikacji. Receptury (32.45z)
Google Picasa. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (14.90z)
Domeny internetowe (19.92z)
Twój podrêczny uspokajacz. Niezbêdnik ka¿dej kobiety. eBook. Pdf (29.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II. eBook. Mobi (31.99z)
Jak zdobyæ przyjació³ i zjednaæ sobie ludzi (27.04z)
PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup (21.45z)
Red Hat Linux 7.1. Ksiêga eksperta (99.00z)
Testowanie kodu z React Testing Library. Jak tworzyæ testy, które bêd± proste w utrzymaniu i modyfikacji (59.00z)
Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego my¶lenia (31.20z)
Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny (37.95z)
ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0. eBook. Mobi (54.99z)
Projektowanie WWW. Ksiêga pomys³ów. #2 (59.00z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Pdf (27.90z)
Zrozumieæ Agile Project Management (44.80z)
Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II. eBook. Pdf (77.00z)
Jêzyk C. Szko³a programowania. Wydanie VI (149.00z)