e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -23%


Wydajne programowanie w R. Praktyczny przewodnik po lepszym programowaniu

Gillespie Colin, Lovelace Robin
promocja -23%
cena: 68.571428571429 z 52.80 z
Data wydania: 2018
stron: 242, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Istnieje wiele znakomitych materia³ów dotycz±cych wizualizacji, analizy danych i tworzenia pakietów w jêzyku R. Setki rozproszonych winiet, stron internetowych i forów wyja¶nia, w jaki sposób nale¿y wykorzystywaæ R w okre¶lonych domenach. Niewiele jednak zosta³o napisane o tym, jak w prosty sposób zapewniæ efektywne dzia³anie jêzyka R a¿ do teraz. Ten praktyczny podrêcznik uczy nowych i do¶wiadczonych u¿ytkowników R, jak pisaæ w tym jêzyku wydajny kod. Bazuj±c na swoim wieloletnim do¶wiadczeniu w prowadzeniu kursów jêzyka R, autorzy Colin Gillespie i Robin Lovelace dostarczaj± szereg praktycznych porad na wiele ró¿nych tematów od optymalizowania konfiguracji ¶rodowiska RStudio po wykorzystywanie jêzyka C++ które czyni± z tej ksi±¿ki przydatn± pozycjê w zbiorze literatury dowolnego u¿ytkownika R. Z tre¶ci podrêcznika Wydajne programowanie w R z pewno¶ci± skorzystaj± nauczyciele akademiccy, u¿ytkownicy biznesowi i programi¶ci z wielu ró¿nych ¶rodowisk. Uzyskaj porady zwi±zane z konfigurowaniem ¶rodowiska programistycznego R Poznaj ogólne koncepcje programowania i techniki kodowania w R Zapoznaj siê z elementami sk³adowymi wydajnego przep³ywu pracy w R Naucz siê, jak wydajnie odczytywaæ i zapisywaæ dane w R Zag³êb siê w stolarce danych kluczowej umiejêtno¶ci czyszczenia surowych danych Zoptymalizuj swój kod przy u¿yciu profilowania, standardowych trików oraz innych metod Okre¶l swoje mo¿liwo¶ci sprzêtowe w zakresie obs³ugi obliczeñ R Zmaksymalizuj korzy¶ci p³yn±ce z programowania zespo³owego Przyspiesz swoj± przemianê z hakera R w programistê R Colin Gillespie jest starszym wyk³adowc± (profesor nadzwyczajny) na Uniwersytecie w Newcastle w Wielkiej Brytanii. Jego zainteresowania badawcze obejmuj± obliczenia o wysokiej wydajno¶ci oraz statystykê bayesowsk±. Regularnie zatrudniany przez Jumping Rivers (jumpingrivers.com) jako konsultant, uczy jêzyka R od 2005 roku. Robin Lovelace jest pracownikiem Instytutu Badañ nad Transportem oraz Instytutu Analizy Danych na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii. Przez piêæ lat wykorzystywa³ R w badaniach akademickich, za¶ przez cztery lata uczy³ jêzyka R na wszystkich poziomach. Robin wykorzysta³ ponadto jêzyk R w kilku projektach realizowanych w ramach programu badañ stosowanych. Autorzy pisz± czyst± proz±, która daje zwiêz³± i dobitn± odpowied¼ na pytanie Dlaczego wydajne programowanie?. Podwójny nacisk na programowanie i produktywno¶æ jest bardzo przydatny. -Garrett Grolemund G³ówny instruktor w RStudio oraz autor ksi±¿ek R for Data Science i Hands-on Programming with R (obie wydawnictwa O'Reilly)


Cena: 52.80 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: R - Programowanie

Jêzyk R. Receptury. Analiza danych, statystyka i przetwarzanie grafiki. Wydanie II (56.07z)
Jêzyk R. Kompletny zestaw narzêdzi dla analityków danych (48.95z)
Mastering Spark with R. The Complete Guide to Large-Scale Analysis and Modeling (186.15z)
Data Science. Programowanie, analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem jêzyka R (37.95z)
Wydajne programowanie w R. Praktyczny przewodnik po lepszym programowaniu (62.37z)
Deep Learning. Praca z jêzykiem R i bibliotek± Keras (47.74z)
Jêzyk R. Receptury. Analiza danych, statystyka i przetwarzanie grafiki. Wydanie II (48.95z)
Deep Learning. Praca z jêzykiem R i bibliotek± Keras (42.35z)
Efficient R Programming. A Practical Guide to Smarter Programming (143.65z)
Mastering Shiny (254.15z)
Jêzyk R dla ka¿dego: zaawansowane analizy i grafika statystyczna zaawansowane analizy i grafika statystyczna (88.83z)
Jêzyk R dla ka¿dego: zaawansowane analizy i grafika statystyczna zaawansowane analizy i grafika statystyczna (71.60z)
Jêzyk R i analiza danych w praktyce. Wydanie II (63.36z)
Jêzyk R. Kompletny zestaw narzêdzi dla analityków danych (26.90z)
Data Science. Programowanie, analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem jêzyka R (69.00z)
Jêzyk R i analiza danych w praktyce. Wydanie II (54.45z)
Wydajne programowanie w R. Praktyczny przewodnik po lepszym programowaniu (47.04z)

Pozostae z serii: Inne

GIMP 2.10. Kurs video. Obróbka fotografii i tworzenie grafik (39.00z)
Dlaczego prawda jest piêkna (29.71z)
Excel 2013 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (99.00z)
Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu (34.90z)
The Art of SEO. Mastering Search Engine Optimization (118.15z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)
Node.js w praktyce. Tworzenie skalowalnych aplikacji sieciowych (54.90z)
Bioksi±¿ka. Biologia dla niewtajemniczonych (28.74z)
Practical Node-RED Programming (129.00z)
Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia (99.00z)
HTML. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Lean dla bystrzaków. Wydanie II (32.95z)
Hands-On Data Structures and Algorithms with JavaScript (149.00z)
Nowoczesne API. Ewoluuj±ce aplikacje sieciowe w technologii ASP.NET (79.00z)
Hands-On TypeScript for C# and .NET Core Developers (159.00z)
Getting Things Done w praktyce. 10 kroków do efektywno¶ci bez stresu (25.14z)
Druga pensja z sieci. Jak rozpocz±æ i rozwin±æ dzia³alno¶æ w internecie, nie rezygnuj±c z aktualnej pracy (39.90z)
Doing Data Science. Straight Talk from the Frontline (203.15z)
Fotografia obna¿ona. Mistrzowskie sesje aktu (39.00z)
Arduino for Kids (139.00z)