e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -16%


Zrozumieæ programowanie

Coldwind Gynvael
promocja -16%
cena: 68.833333333333 z 57.82 z
Data wydania: 2015-12-04
stron: 550, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka jest techniczno - popularyzacyjn± pozycj± traktuj±c± o programowaniu oraz tematach pokrewnych, i jest napisana z my¶l± o pocz±tkuj±cych oraz ¶rednio-zaawansowanych programistach, a tak¿e osobach, które dopiero chc± rozpocz±æ przygodê z programowaniem. Celem publikacji jest przedstawienie ciekawych elementów programowania oraz ekosystemu programistycznego, a tak¿e przedstawienie sposobów radzenia sobie z podstawowymi problemami, oraz wyja¶nienia w przystêpny sposób pewnych elementów, z którymi czêsto osoby pocz±tkuj±ce oraz ¶rednio-zaawansowane maj± trudno¶ci. Z ksi±¿ki dowiesz siê:
  • Jak poradziæ sobie z trudno¶ciami napotykanymi podczas programowania.
  • Jak operowaæ na danych tekstowych, binarnych, plikach, strumieniach, pakietach danych, oraz jakie s± najczê¶ciej pope³niane b³êdy.
  • Jakie s± ró¿nice pomiêdzy jêzykami programowania w kwestiach, które na pierwszy rzut oka wydawa³y siê identyczne.
  • Jak wybrane, czêsto u¿ywane, mechanizmy, funkcje czy biblioteki dzia³aj± "od kuchni".
  • Oraz o wielu detalach, które normalnie pozosta³yby niezauwa¿one.
  • A tak¿e zaprzyja¼nisz siê z niskopoziomowymi aspektami informatyki.
Powiniene¶: znaæ podstawy programowania (np. wiedzieæ czym jest pêtla), oraz mieæ w swoim dorobku przynajmniej jeden program d³u¿szy ni¿ 50 linii.


Cena: 57.82 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (32.45z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (70.95z)
DDD dla architektów oprogramowania (54.45z)
CMake Best Practices (139.00z)
Systemy ucz±ce siê (39.01z)
Monolith to Microservices. Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith (186.15z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (19.20z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (48.95z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (49.00z)
Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug (24.34z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (49.28z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (17.90z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (20.90z)
DDD dla architektów oprogramowania (99.00z)
Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych (27.45z)
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (54.45z)
RESTful Web Clients. Enabling Reuse Through Hypermedia (186.15z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (42.35z)
The Software Architect Elevator. Redefining the Architect's Role in the Digital Enterprise (220.15z)

Pozostae z serii: Inne

Hands-On Natural Language Processing with PyTorch 1.x (129.00z)
Anatomia PC. Kompendium. Wydanie II (44.90z)
Projektowanie WWW. Ksiêga pomys³ów. #2 (59.00z)
Machine learning i jêzyk R. Kurs video. Pierwsze kroki z pakietem mlr (19.00z)
Microsoft Windows Small Business Server 2008 Vademecum Administratora (31.92z)
Excel. Indywidualne szkolenie (49.00z)
Praktyczna analiza pakietów. Wykorzystanie narzêdzia Wireshark do rozwi±zywania problemów z sieci± (59.00z)
Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwi±zania. eBook. ePub (31.99z)
RS232 w przyk³adach na PC i AVR (57.86z)
Tajniki skutecznych dotcomów. Jak rozwijaæ firmê w internecie (79.00z)
Cloud FinOps. Collaborative, Real-Time Cloud Financial Management (220.15z)
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie III (69.00z)
Data Engineering with AWS (159.00z)
C++. Receptury (69.00z)
Windows PowerShell 4.0 dla programistów .NET (32.90z)
Ajax on Java (20.35z)
Microsoft SharePoint 2013 PL. Architektura i skuteczne rozwi±zania (23.90z)
Zbiór zadañ z informatyki. Nie tylko dla maturzystów (29.90z)
Python dla profesjonalistów. Debugowanie, testowanie i utrzymywanie kodu (49.00z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II. eBook. Pdf (29.90z)