e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -16%


Zrozumieæ programowanie

Coldwind Gynvael
promocja -16%
cena: 68.833333333333 z 57.82 z
Data wydania: 2015-12-04
stron: 550, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka jest techniczno - popularyzacyjn± pozycj± traktuj±c± o programowaniu oraz tematach pokrewnych, i jest napisana z my¶l± o pocz±tkuj±cych oraz ¶rednio-zaawansowanych programistach, a tak¿e osobach, które dopiero chc± rozpocz±æ przygodê z programowaniem. Celem publikacji jest przedstawienie ciekawych elementów programowania oraz ekosystemu programistycznego, a tak¿e przedstawienie sposobów radzenia sobie z podstawowymi problemami, oraz wyja¶nienia w przystêpny sposób pewnych elementów, z którymi czêsto osoby pocz±tkuj±ce oraz ¶rednio-zaawansowane maj± trudno¶ci. Z ksi±¿ki dowiesz siê:
  • Jak poradziæ sobie z trudno¶ciami napotykanymi podczas programowania.
  • Jak operowaæ na danych tekstowych, binarnych, plikach, strumieniach, pakietach danych, oraz jakie s± najczê¶ciej pope³niane b³êdy.
  • Jakie s± ró¿nice pomiêdzy jêzykami programowania w kwestiach, które na pierwszy rzut oka wydawa³y siê identyczne.
  • Jak wybrane, czêsto u¿ywane, mechanizmy, funkcje czy biblioteki dzia³aj± "od kuchni".
  • Oraz o wielu detalach, które normalnie pozosta³yby niezauwa¿one.
  • A tak¿e zaprzyja¼nisz siê z niskopoziomowymi aspektami informatyki.
Powiniene¶: znaæ podstawy programowania (np. wiedzieæ czym jest pêtla), oraz mieæ w swoim dorobku przynajmniej jeden program d³u¿szy ni¿ 50 linii.


Cena: 57.82 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (43.45z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (62.91z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (23.94z)
Mistrz programowania. Zwiêksz efektywno¶æ i zrób karierê (20.84z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (43.45z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (49.00z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (17.00z)
Fundamentals of Software Architecture. An Engineering Approach (254.15z)
Working with Static Sites. Bringing the Power of Simplicity to Modern Sites (143.65z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (19.20z)
Programowanie strukturalne (41.07z)
Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów (31.92z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (25.54z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (17.90z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (69.00z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.95z)
Seeking SRE. Conversations About Running Production Systems at Scale (169.15z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (89.00z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (35.40z)

Pozostae z serii: Inne

Photoshop CS2/CS2 PL. Prosto do celu (47.00z)
Flash 4 w praktyce (39.00z)
CSS od podszewki (43.45z)
Microsoft Excel 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
C#. Praktyczny kurs. Wydanie II. eBook. PDF (47.00z)
PHP4. Zaawansowane programowanie (99.00z)
Triki najlepszych programistów gier 3D. Vademecum profesjonalisty (149.00z)
iPad: The Missing Manual. The Missing Manual (84.92z)
Head First Software Development. Edycja polska. eBook. Pdf (54.99z)
3D Studio MAX (30.00z)
Skrypty pow³oki systemu Linux. Receptury. Wydanie III (48.95z)
Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) Study Guide (186.15z)
Zaklêcia Photoshopa. Edycja zdjêæ. Wydanie II (99.00z)
Rozwijanie mikrous³ug w Pythonie. Budowa, testowanie, instalacja i skalowanie (29.50z)
C# Machine Learning Projects (149.00z)
Data Structures and Algorithms with JavaScript (143.65z)
Nexus czyli skalowalny Scrum. Popraw i przyspiesz dostarczanie oprogramowania w du¿ych, rozproszonych i z³o¿onych projektach (53.26z)
Building Games with Flutter (139.00z)
Postfix: The Definitive Guide (135.15z)
Microsoft Power Apps Cookbook - Second Edition (119.00z)