e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -16%


Tester oprogramowania. Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania

Zmitrowicz Karolina
promocja -16%
cena: 58.869047619048 z 49.45 z
Data wydania: 2015
stron: 194, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Niniejsza ksi±¿ka ma s³u¿yæ jako przewodnik do poziomu podstawowego certyfikacji w dziedzinie testowania oprogramowania zgodnie z programem ISTQB (Interational Software Testing Qualification Board). Publikacja ma pomóc Czytelnikowi w zdobyciu wiedzy niezbêdnej do przygotowania do egzaminu ISTQB Certyfikowany Tester na poziomie podstawowym. Egzamin ten umo¿liwia zdobycie uznawanego na ca³ym ¶wiecie certyfikatu po¶wiadczaj±cego kwalifikacje w obszarze testowania oprogramowania. W ksi±¿ce omówiono wszystkie tematy wymienione w planie nauczania ISTQB Certyfikowany Tester dla poziomu podstawowego z roku 2011. Dla u³atwienia nauki i zrozumienia podejmowanych tematów, teoretyczne zagadnienia zobrazowano odpowiednio dobranymi przyk³adami. Po zakoñczeniu ka¿dego rozdzia³u ksi±¿ki, Czytelnik mo¿e samodzielnie sprawdziæ stan swojej wiedzy, odpowiadaj±c na pytania kontrolne bêd±ce zarazem celami nauczania okre¶lonymi przez ISTQB dla poszczególnych tematów. W celu umo¿liwienia lepszego przygotowania siê do egzaminu, w ksi±¿ce przedstawiono równie¿ przyk³adowe pytania egzaminacyjne.

Dowiesz siê:
  • Czym jest testowanie oprogramowania wed³ug programu ISTQB i jakie obejmuje czynno¶ci
  • Jaka nomenklatura obowi±zuje w obszarze testowania oprogramowania i jak jej prawid³owo u¿ywaæ
  • Jakie miejsce w przedsiêwziêciu informatycznym zajmuje testowanie oprogramowania i jakie ma znaczenie dla sukcesu projektu
  • Jak planowaæ i realizowaæ proces testowania w projekcie IT uwzglêdniaj±c specyfikê projektu i wytwarzanego produktu
  • Jak projektowaæ przypadki testowe przy u¿yciu ró¿nych technik
Przygotujesz siê do egzaminu:
  • Dowiesz siê, jaki zakres informacji jest wymagany na egzaminie certyfikacyjnym co musisz zapamiêtaæ, co zrozumieæ i potrafiæ wyja¶niæ na przyk³adach, oraz co powiniene¶ umieæ wykorzystaæ w praktyce
  • Poznasz przyk³adowe pytania egzaminacyjne przedstawiaj±ce formê i sposób weryfikacji wiedzy podczas egzaminu certyfikacyjnego
Powiniene¶ wiedzieæ:
  • Jakie jest znaczenie jako¶ci dla odbioru i u¿ytkowania dowolnego produktu
  • Jakie s± podstawowe fazy i charakterystyki cyklu ¿ycia produktu Jakie procesy zarz±dcze i wytwórcze sk³adaj± siê na proces wytwarzania produktu


Cena: 49.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Gulp. Kurs video. Automatyzacja pracy na froncie (79.00z)
Ansible. Kurs video. Automatyzacja w IT od podstaw (79.00z)
Raspberry Pi. Przewodnik u¿ytkownika (39.00z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (79.00z)
Hands-On Embedded Programming with QT (129.00z)
Wstêp do programowania sterowników PLC (40.39z)
Wzorce SOA (30.19z)
Nauka programowania opartego na testach. Jak pisaæ przejrzysty kod w kilku jêzykach programowania (32.45z)
Mastering Go (179.00z)
Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania (19.95z)
Learning DCOM (109.65z)
Large-Scale Scrum. Zwinne zarz±dzanie du¿ym projektem z LeSS (32.45z)
Hands-On High Performance Programming with Qt 5 (139.00z)
Learn Data Structures and Algorithms with Golang (129.00z)
Zrozumieæ oprogramowanie. O prostocie kodu i doskonaleniu warsztatu programisty (26.95z)
Amazon Web Services Bootcamp (139.00z)
Learn QGIS (139.00z)
Codermetrics. Analytics for Improving Software Teams (143.65z)
Practical Machine Learning with H2O. Powerful, Scalable Techniques for Deep Learning and AI (143.65z)
Tajniki Kubernetes. Rozwijaj umiejêtno¶ci orkiestrowania kontenerów w Kubernetes, aby budowaæ, uruchamiaæ, zabezpieczaæ i monitorowaæ wielkoskalowe aplikacje rozproszone (107.73z)

Pozostae z serii: Inne

Linux. Profesjonalne administrowanie systemem. Wydanie II (81.95z)
R Data Visualization Recipes (119.00z)
Matematyka-Arkusz maturalny. MegaMatma nr 2. Poziom podstawowy. Zadania z rozwi±zaniami (7.99z)
In¿ynieria wymagañ w praktyce (49.45z)
Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych sztuczek i trików (39.90z)
Zbiór zadañ z podstaw teoretycznych kryptografii i ochrony informacji (31.00z)
Sztuka Wojny. Wydanie II (20.94z)
GNU Emacs. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu (21.95z)
Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik (24.70z)
Oszukaj mnie, je¶li potrafisz. Proste sposoby przechytrzenia wspó³czesnych kanciarzy (24.70z)
CSS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV (29.00z)
Fotomonta¿ w Photoshopie. Sekrety doskona³ego wyboru i ³±czenia obrazów cyfrowych (79.00z)
OpenGL 4 Shading Language Cookbook (179.00z)
AutoCAD 2014 PL (70.95z)
Kali Linux. Testy bezpieczeñstwa, testy penetracyjne i etyczne hakowanie (99.00z)
Elm Web Development (129.00z)
iWork '05: The Missing Manual. The Missing Manual (101.15z)
Learn Odoo (159.00z)
Machine Learning for Hackers. Case Studies and Algorithms to Get You Started (186.15z)