e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -16%


Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z in¿ynierii wymagañ

Zmitrowicz Karolina
promocja -16%
cena: 58.869047619048 z 49.45 z
Data wydania: 2015
stron: 193, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka u³atwi czytelnikowi opanowanie informacji niezbêdnych do przygotowania siê do egzaminu REQB Certyfikowany Profesjonalista In¿ynierii Wymagañ (ang. Certified Professional for Requirements Engineering, CPRE) na poziomie podstawowym. Egzamin ten umo¿liwia zdobycie uznawanego na ca³ym ¶wiecie certyfikatu po¶wiadczaj±cego kwalifikacje w obszarze in¿ynierii wymagañ. W ksi±¿ce omówiono wszystkie tematy wyszczególnione w planie nauczania REQB dla poziomu podstawowego, wersja 2.1 (2014). Dla u³atwienia nauki i zrozumienia podejmowanych tematów teoretyczne zagadnienia zobrazowano odpowiednio dobranymi przyk³adami. Po przerobieniu ka¿dego rozdzia³u ksi±¿ki czytelnik mo¿e samodzielnie sprawdziæ stan swojej wiedzy, odpowiadaj±c na pytania kontrolne (bêd±ce zarazem celami nauczania okre¶lonymi przez REQB) do poszczególnych tematów. W celu umo¿liwienia lepszego przygotowania siê do egzaminu, w ksi±¿ce podano równie¿ przyk³adowe pytania egzaminacyjne.

Dowiesz siê:
  • Czym jest in¿ynieria wymagañ wed³ug programu REQB i jakie czynno¶ci wchodz± w jej sk³ad;
  • Czym s± wymagania, jak mo¿na je sklasyfikowaæ i jakimi atrybutami powinny siê cechowaæ;
  • Jakie miejsce w przedsiêwziêciu informatycznym zajmuje in¿ynieria wymagañ i jakie ma znaczenie dla sukcesu projektu;
  • Jak pozyskiwaæ, analizowaæ i dokumentowaæ wymagania oraz w jaki sposób zapewniæ, ¿e s± one odpowiedniej jako¶ci;
  • Jaki zakres informacji jest wymagany na egzaminie certyfikacyjnym co musisz zapamiêtaæ, zrozumieæ i potrafiæ wyja¶niæ na przyk³adach oraz co powiniene¶ umieæ wykorzystaæ w praktyce;
  • Jakie pytania egzaminacyjne mo¿esz spotkaæ podczas egzaminu certyfikacyjnego.
Powiniene¶ wiedzieæ:
  • Jakie s± podstawowe fazy i charakterystyki cyklu ¿ycia produktu;
  • Jakie procesy zarz±dcze i wytwórcze sk³adaj± siê na proces wytwarzania produktu;
  • W jaki sposób powstaje koncepcja i projekt rozwi±zania informatycznego.


Cena: 49.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Gry i zabawy z zapa³kami (29.90z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (28.46z)
Teoria sygna³ów. Wstêp. Wydanie II (69.00z)
Trening superkreatywno¶ci dla dzieci (25.93z)
Technika cyfrowa. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (44.10z)
Piszê akademick± pracê promocyjn± - licencjack±, magistersk±, doktorsk± (24.86z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (44.10z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Zagadki logiczne (21.60z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1 (33.67z)
Podstawy uk³adów sterowañ cyfrowych i komputerowych (24.31z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Matematyczne szkie³ko i oko. Mniej i bardziej powa¿ne zastosowania matmy (27.90z)
Fascynuj±ca matematyka (38.57z)
Gry i zabawy z zapa³kami (16.45z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Nic prostszego. Od obwodu elektrycznego do pierwszego robota (19.20z)
Bioinformatyka i ewolucja molekularna (70.40z)
Domowe lekcje matematyki (18.24z)
Liczby rzeczywiste, logika i zbiory. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)

Pozostae z serii: Inne

Sekrety RSS (37.00z)
Customizing ASP.NET Core 5.0 (109.00z)
Mastering Windows Server 2019 - Second Edition (189.00z)
Jira 8 Administration Cookbook - Third Edition (94.99z)
Implementing DevOps with Microsoft Azure (189.00z)
Adobe Photoshop CC. Oficjalny podrêcznik. Wydanie II (42.35z)
Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. Pdf (19.90z)
Fotografia cyfrowa. ¦wiat w obiektywie. Wydanie II (99.90z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II (79.00z)
Cryptography Algorithms (139.00z)
AutoCAD 14. Pierwsze kroki (18.70z)
Spring 5.0 Projects (139.00z)
Programming Voice Interfaces (186.15z)
Mastering Python for Networking and Security (129.00z)
The Productive Programmer (135.15z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (31.35z)
Time Series Analysis with Python Cookbook (149.00z)
Docker for Serverless Applications (139.00z)
Start-up po polsku. Jak za³o¿yæ i rozwin±æ dochodowy e-biznes (21.95z)
System Performance Tuning. 2nd Edition (152.15z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła