e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -23%


Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora

Wo³k Krzysztof
promocja -23%
cena: 68.272727272727 z 52.57 z
Data wydania: 2012
stron: 424, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Poznaj jak instalowaæ i konfigurowaæ system Windows Server 2012. Niniejsza ksi±¿ka stanowi praktyczny przewodnik po Windows Serwer 2012. Stanowi ona propozycjê nie tylko dla pocz±tkuj±cych administratorów, lecz tak¿e dla tych do¶wiadczonych, pragn±cych szybko i w przyjazny sposób poznaæ nowo¶ci nowego systemu serwerowego firmy Microsoft. Prezentuje ona w sposób praktyczny najwa¿niejsze funkcje i mo¿liwo¶ci nowego systemu serwerowego. Poza niezbêdn± teori± zawiera tak¿e szczegó³owe instrukcje i æwiczenia, w których ka¿dy, nawet najdrobniejszy element jest zawarty na zrzucie ekranowym obja¶nionym tak, aby nawet osoba, która pierwszy raz pracuje z Windows Serwer spokojnie poradzi³a sobie z konfiguracj± i administracj± tym¿e systemem. Ksi±¿ka zosta³a tak napisana, aby przechodz±c przez ni± od pocz±tku do koñca, u¿ytkownikowi uda³o siê w pe³ni skonfigurowaæ w³asny serwer, a nastêpnie nadzorowaæ jego dzia³anie i nim administrowaæ. Zosta³a ona oparta na wersji RC systemu Windows Server 2012 w wersji angielskiej, dlatego te¿ finalne nazwy funkcji w jêzyku polskim mog± nieznacznie odbiegaæ od tych, które uka¿± siê wraz polsk± edycj± systemu. Nie mniej jednak ksi±¿ka jest kompatybilna zarówno z anglojêzyczn± jak i polskojêzyczn± wersj± systemu, która dopiero bêdzie mia³a swoj± premierê. Wszelkie ewentualne poprawki zostan± opublikowane na blogu autora http://www.wolk.pl. Z tej lektury czytelnik nauczy siê tak¿e wspó³pracowaæ z maszynami i sieciami opartymi o systemy z rodziny Mac OS X oraz Linux. Wspó³dzielenie siê zasobami oraz wspólna praca w domenie czy grupie roboczej nie bêdzie stanowiæ dla czytelnika ¿adnego problemu. Czytelnik tak¿e zapozna siê z innymi zaawansowanymi mo¿liwo¶ciami nowego serwera. Jest to idealna pozycja dla czytelników maj±cych ju¿ do¶æ encyklopedycznych pozycji i pragn±cych lektury ukierunkowanej na praktykê i

Cena: 52.57 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120 (99.00z)
Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych (45.36z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe (32.25z)
Packet Guide to Core Network Protocols (63.74z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
CCNP SWITCH. Oficjalny przewodnik certyfikacji z p³yt± CD (109.65z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)

Pozostae z serii: Inne

Od zera do ECeDeeLa Standard. S1-S3. S1-S3 (37.34z)
Haker umys³ów (29.00z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ mechanizmy gier w dzia³aniach marketingowych (23.79z)
Racal-Redac (Ma³y Leksykon) (3.70z)
Autodesk 3ds Max 2014. Oficjalny podrêcznik (79.00z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2012 (62.40z)
O twierdzeniach i hipotezach (9.60z)
Debian GNU/Linux 3.1. Biblia (89.00z)
Microsoft Azure SQL Database Krok po kroku (83.16z)
Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych (79.00z)
Wysoko wydajny Python. Efektywne programowanie w praktyce. Wydanie II (56.96z)
Music for Film and Game Soundtracks with FL Studio (119.00z)
Francuski dla bystrzaków. Wydanie II (21.95z)
Skrypty pow³oki systemu Linux. Zagadnienia zaawansowane. Wydanie II (32.45z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujêæ Scotta Kelbyego (37.00z)
Narzêdzia Google dla e-commerce (21.95z)
Svelte 3 Up and Running (94.99z)
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie w systemie CAD/CAM CATIA V5 (26.95z)
Satelitarne sieci teleinformatyczne (32.37z)