e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -14%


Piszê akademick± pracê promocyjn± - licencjack±, magistersk±, doktorsk±

Wojcik Krystyna
promocja -14%
cena: 28.906976744186 z 24.86 z
Data wydania: 2012
stron: 168, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka jest VIII wydaniem praktycznego poradnika zawieraj±cego wskazówki dla autorów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich w zakresie prawid³owego tworzenia prac akademickich.
Autorka w sposób niezwykle przystêpny wskazuje rozwi±zania najwa¿niejszych problemów, jakie mo¿e napotkaæ autor. W szczególno¶ci w ksi±¿ce Czytelnik znajdzie odpowied¼ na pytania:
  • jakie s± najnowsze wymagania ustawowe w stosunku do prac doktorskich,
  • jak prawid³owo skonstruowaæ strukturê pracy,
  • jak i gdzie szukaæ materia³ów ¼ród³owych,
  • jak poprawnie tworzyæ bibliografiê,
  • jak powo³ywaæ cudze my¶li, by nie pope³niæ plagiatu,
  • jak przygotowaæ i prowadziæ badania empiryczne.
Autorka przedstawia równie¿ podstawowe ró¿nice w zasadach dotycz±cych tworzenia prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Ksi±¿ka zawiera ponadto wiele praktycznych przyk³adów, schematów i wzorów, w tym wzory notek bibliograficznych, przypisów, stron tytu³owych.


Cena: 24.86 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Trygonometria. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
G³owa do liczb (26.95z)
Technika cyfrowa. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (44.10z)
Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do matury. Poziom podstawowy (49.00z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (26.95z)
Podstawy projektowania uk³adów cyfrowych (57.82z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (49.00z)
Pojêcie funkcji i funkcja liniowa. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Wprowadzenie do teori automatów, jêzyków i obliczeñ (66.21z)
Zagadki logiczne (21.60z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Nic prostszego. Od obwodu elektrycznego do pierwszego robota (19.20z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 1. Doskonalimy kaligrafiê, syntezê i analizê wzrokowo-s³uchow± oraz uczymy siê o emocjach, uczuciach i zachowaniach (18.67z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i za (18.67z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (54.45z)
Bioinformatyka i ewolucja molekularna (70.40z)
Gry i zabawy z zapa³kami (29.90z)
Osobliwo¶æ a przedsiêbiorczo¶æ (42.00z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (19.43z)

Pozostae z serii: Inne

Psychologia pamiêci. Badania, teorie, zastosowania (89.00z)
Fotografia górska i wspinaczkowa. Od inspiracji do obrazu (24.70z)
Java. Praktyczne narzêdzia. eBook. ePub (79.00z)
Programming Chrome Apps (143.65z)
Ekspozycja. Warsztaty fotograficzne (59.00z)
Programistami da siê zarz±dzaæ! Zasady i narzêdzia pomocne w zarz±dzaniu zespo³ami programistów. Wydanie II (56.96z)
Delphi 2005. Æwiczenia praktyczne (17.90z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3 (19.90z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego. eBook. Pdf (54.99z)
Jeszcze wydajniejsze witryny internetowe. Przyspieszanie dzia³ania serwisów WWW (21.45z)
Mastering Defensive Security (159.00z)
Jêzyk C. Programowanie (49.00z)
Mac OS X Tiger. Æwiczenia praktyczne (5.90z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Excel Hacks. Tips & Tools for Streamlining Your Spreadsheets. 2nd Edition (101.15z)
Windows XP Pro. Nieoficjalny podrêcznik (79.00z)
Mount Everest biznesu (39.00z)
Mastering GUI Programming with Python (129.00z)
Lean dla bystrzaków. Wydanie II (36.54z)
Na zdrowie! Jak osi±gn±æ harmoniê cia³a, ducha i umys³u (31.99z)