e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -4%


Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP

Marek Bromiñski
promocja -4%
cena: 74.40625 z 71.43 z
Data wydania: 0
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Monografia po¶wiêcona systemowi H.323, który jest podstaw± wspó³czesnych telekomunikacyjnych sieci multimedialnych, w tym telefonii VoIP. Autor przygotowa³ kompleksowy opis zagadnieñ zwi±zanych z tym systemem, oparty na odpowiednich normach i zaleceniach. Powoduje to, ¿e czytelnik otrzymuje rzetelne kompendium wiedzy na temat budowy, sposobu dzia³ania i konfiguracji nowoczesnych sieci multimedialnych.
Niebagateln± zalet± ksi±zki s± du¿e - co niezbyt czêsto zdarza siê w literaturze technicznej - umiejêtno¶ci beletrystyczne autora. Dziêki nim mocno sformalizowane opisy skomplikowanych zagadnieñ technicznych s± ³atwe w przyswojeniu, a miejscami bawi±, dostarczaj±c jednocze¶nie czytelnikowi rzetelnych informacji.
Ksi±¿ka jest zalecana jako podrêcznik dla studentów wydzia³ów elektroniki, telekomunikacji i informatyki wy¿szych uczelni, a tak¿e osób zajmuj±cych siê telekomunikacj± zawodowo.

Dr in¿. Marek Bromirski jest autorem programów i wyk³adowc± Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w Instytucie £±czno¶ci, prowadzi równie¿ kursy i szkolenia o ró¿norodnej tematyce z zakresu telekomunikacji. Jest autorem ponad 80 referatów i prezentacji na konferencjach naukowych w kraju i za granic±. Cz³onek Rady Programowej warsztatów IFIP Workshop on Performance Modelling and Evaluation of ATM & IP Networks.


Cena: 71.43 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
CCNP SWITCH. Oficjalny przewodnik certyfikacji z p³yt± CD (109.65z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

SQL Pocket Guide. 4th Edition (109.65z)
Mastering Defensive Security (159.00z)
DeRATyzacja komputerów. Jak schwytaæ i ubiæ trojany, gdy antywirusy zawodz± (12.72z)
Podrêcznik projektantów WWW. Smashing Magazine (39.90z)
Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (12.90z)
ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 (49.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone (31.99z)
Technical Leadership. Od eksperta do lidera. Wydanie II poszerzone (49.00z)
Interfejs API. Strategia programisty (39.90z)
JavaScript for PHP Developers. A Concise Guide to Mastering JavaScript (55.24z)
Angular. Profesjonalne techniki programowania. Wydanie IV (81.95z)
Head First Servlets & JSP. Edycja polska. Wydanie II. eBook. Pdf (99.00z)
Python. Kurs dla nauczycieli i studentów (38.35z)
Hands-On GPU Computing with Python (109.00z)
Ajax. Wzorce projektowe (37.95z)
Asembler. Leksykon kieszonkowy. eBook. Mobi (22.90z)
Using the HTML5 Filesystem API. A True Filesystem for the Browser (80.74z)
CSS Text. Styling Your Words (21.17z)
Java na serwerze - kurs przetrwania. Obóz pierwszy (49.00z)
Ruby. Programowanie. eBook. ePub (54.99z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem | autokary warszawa | przeprowadzki warszawa