e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Mikrokontrolery
Seria: Inne
Promocja: -4%


LPC2000. Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7

Lucjan Bryndza
promocja -4%
cena: 69.447916666667 z 66.67 z
Data wydania: 2007
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Mikrokontrolery z rdzeniem ARM od wielu lat budz± du¿e emocje - s± one powszechnie spotykane w telefonach komórkowych, grach multimedialnych, nawigacjach samochodowych, routerach czy palmtopach. S± to uk³ady charakteryzuj±ce siê wysok± wydajno¶ci± (m.in. 32-bitowy rdzeñ) z wbudowanymi licznymi uk³adami peryferyjnymi i, co wydaje siê najwa¿niejsze, s± one oferowane przez wielu producentów (m.in. Atmel, Freescale, NXP, Texas Instruments). Poniewa¿ uk³ady ró¿nych producentów s± zbudowane w oparciu o wspólny rdzeñ, wiele narzêdzi programowych (np. kompilatory) czy sprzêtowych (np. interfejsy JTAG) jest wspólnych dla wielu rodzin mikrokontrolerów. W ksi±¿ce zawarto praktyczne wprowadzenie w ¶wiat programowania w jêzyku C mikrokontrolerów z rdzeniem ARM7. Przyk³ady zawarte w ksi±¿ce pokazuj± sposób wykorzystywania zasobów wbudowanych w mikrokontrolery z rodziny LPC2000 firmy NXP, które s± obecnie najpopularniejszymi uk³adami stosowanymi przez konstruktorów.
 


Cena: 66.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Mikrokontrolery

Mikrokontrolery dla hobbystów. Projekty DIY w jêzyku C i C++ (44.85z)
Mikrokontrolery LPC2000 w przyk³adach (89.52z)
Uk³ady wykorzystuj±ce sterowniki PLC. Projektowanie algorytmów sterowania (32.68z)
Mikrokontrolery AVR i ARM. Sterowanie wy¶wietlaczami LCD (48.95z)
Mikrokontrolery AVR dla pocz±tkuj±cych. Przyk³ady w jêzyku Bascom (66.67z)
Mikrokontrolery dla pocz±tkuj±cych. £agodne wprowadzenie w ¶wiat mikrokontrolerów (67.43z)
Developing IoT Projects with ESP32 (139.00z)
Mikrokontrolery dla hobbystów. Projekty DIY w jêzyku C i C++ (37.95z)
Mikrokontrolery AT91SAM7 w przyk³adach (89.52z)
Programowanie mikrokontrolerów 8051 w jêzyku C w praktyce (71.28z)
Mikrokontrolery PIC16F8x w praktyce (55.24z)
BASCOM '51 w przyk³adach (55.24z)
RS232 w przyk³adach na PC i AVR (57.86z)
Pamiêci masowe w systemach mikroprocesorowych. Poradnik konstruktora (58.10z)
Mikrokontrolery AVR ATtiny w praktyce (61.71z)
Mikrokontrolery ST7 LITE w przyk³adach (61.90z)
AVR. Uk³ady peryferyjne (119.00z)
Mikrokontrolery STM32 w praktyce (84.76z)
BASCOM AVR w przyk³adach (62.86z)
Procesory DSP dla praktyków (94.29z)

Pozostae z serii: Inne

Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzêdzia w analizie i wizualizacji danych (149.00z)
ABC komputera. Wydanie IV (29.00z)
Learning Continuous Integration with Jenkins - Second Edition (179.00z)
LOGO! w praktyce (56.36z)
Head First Ajax. Edycja polska (42.35z)
Moodle 3.x Developer's Guide (179.00z)
Moje ulubione zagadki matematyczne i logiczne (23.07z)
Zwyciê¿yæ znaczy prze¿yæ. 20 lat pó¼niej (31.99z)
Rzuæ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. Wydanie 2 (59.00z)
Visual Basic 2008. Warsztat programisty (81.95z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (19.20z)
Flutter. Kurs video. Przewodnik dla ¶rednio zaawansowanych (79.00z)
Mastering Visual Studio .NET. Getting the Most Out of the Visual Studio .NET Environment (135.15z)
SpecBabka. Obud¼ w sobie kobiec± moc! (39.00z)
Photoshop 5 w praktyce (51.00z)
Building Evolutionary Architectures. Support Constant Change (220.15z)
Oficjalny podrêcznik ScratchJr (49.45z)
UNIX dla ka¿dego (75.00z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie III (49.00z)
TDD z wykorzystaniem C# 7. Programowanie sterowane testami (20.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek