e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -4%


Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach

Marcin Chru¶ciel
promocja -4%
cena: 68.447916666667 z 65.71 z
Data wydania: 2012
stron: 106, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Ksi±¿ka jest kompendium po¶wiêconym nowoczesnym, programowalnym i konfigurowalnym interfejsom sieciowym (ethernetowym), coraz powszechniej stosowanym w systemach telemetrycznych, monitoringu i alarmowych, systemach zdalnego sterowania i regulacji, automatyce i wielu innych aplikacjach. Ich liczba b³yskawicznie ro¶nie wraz z rozpowszechnianiem siê przewodowego i bezprzewodowego dostêpu do Internetu, a tak¿e coraz tañszej i prostszej implementacji lokalnych sieci zastêpuj±cych inne media komunikacyjne.
Autor przedstawia w ksi±¿ce poza krótkim wprowadzeniem teoretycznym przyk³ady aplikacji przygotowanych w jêzyku Basic dla programowalnych modu³ów ethernetowych produkowanych przez firmê Tibbo. Przyk³ady bazuj± na uniwersalnym zestawie startowym, który umo¿liwia przetestowanie wszystkich aplikacji przedstawionych w ksi±¿ce i przygotowanie wielu w³asnych rozwi±zañ.


Cena: 65.71 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (129.00z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych (45.36z)
Podstawy sieci komputerowych (47.52z)
MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera (39.00z)
CCNP SWITCH. Oficjalny przewodnik certyfikacji z p³yt± CD (109.65z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (69.00z)

Pozostae z serii: Inne

Delphi Cookbook, (179.00z)
Jak pisaæ, ¿eby chcieli czytaæ (i kupowaæ). Copywriting & Webwriting (14.90z)
Photoshop. Profesjonalny retusz i fotomonta¿ (67.00z)
Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c. Poradnik praktyczny (38.64z)
Mastering Blockchain - Third Edition (159.00z)
Ajax on Java. The Essentials of XMLHttpRequest and XML Programming with Java (101.15z)
Wydajne programowanie w R. Praktyczny przewodnik po lepszym programowaniu (52.80z)
Rumunia. Mozaika w ¿ywych kolorach oraz Mo³dowa (wydanie II) (49.90z)
Learn CUDA Programming (119.00z)
InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, wyd. 4 (80.99z)
Kubernetes on AWS (109.00z)
JAVA. Uniwersalne techniki programowania. Rozdzia³ 11-12 (10.52z)
E-maile, listy, pisma. Pisanie tekstów na komputerze (22.78z)
Podrêcznik projektantów logo. Smashing Magazine (32.45z)
Projektowanie baz danych dla ka¿dego. Przewodnik krok po kroku. Wydanie IV (54.45z)
InDesign 2.0 PL. Æwiczenia (29.90z)
Machine Learning for Healthcare Analytics Projects (84.99z)
Adobe Fireworks CS5/CS5 PL. Oficjalny podrêcznik (44.85z)
Arduino dla pocz±tkuj±cych. Kolejny krok. Wydanie II (30.20z)
InDesign. Projekty z klas± (44.90z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio