e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -9%


Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami

Ma³gorzata Majsnerowska
promocja -9%
cena: 48.461538461538 z 44.10 z
Data wydania: 2009
stron: 142, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Ksi±¿ka powsta³a w oparciu o wyk³ad z rachunku prawdopodobieñstwa prowadzony dla studentów matematyki na Uniwersytecie Wroc³awskim. Mo¿e byæ równie¿ przydatna dla studentów kierunków technicznych oraz wszystkich, którzy chcieliby siê zapoznaæ z podstawowymi pojêciami i metodami elementarnego rachunku prawdopodobieñstwa.
Do zrozumienia tre¶ci ksi±¿ki wystarczy podstawowy kurs teorii mnogo¶ci i analizy matematycznej; zastosowany aparat nie obejmuje teorii miary ani funkcji zespolonych.
Ka¿dy z tematów zilustrowano przyk³adami oraz zadaniami umieszczonymi na koñcu rozdzia³ów. Do prawie wszystkich zadañ podane s± odpowiedzi, czasem wskazówki. W koñcowej czê¶ci ksi±¿ki umieszczono dodatkowo piêædziesi±t zadañ wraz z odpowiedziami oraz zestawienie wa¿niejszych rozk³adów, ich momentów i transformat.


Cena: 44.10 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (21.90z)
Metody i techniki sztucznej inteligencji (42.42z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (99.00z)
Zagadki logiczne (27.00z)
Przygody Bajtazara 25 lat Olimpiady Informatycznej - wybór zadañ (63.20z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8 (18.67z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (21.99z)
Zagadki logiczne (11.94z)
Wstêp do informatyki kwantowej (41.07z)
Matematyczne szkie³ko i oko. Mniej i bardziej powa¿ne zastosowania matmy (15.35z)
Nowe ¶lady Pitagorasa (51.43z)
Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (29.00z)
Liczby rzeczywiste, logika i zbiory. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Gry i zabawy z zapa³kami (29.90z)
Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik (16.20z)
Fascynuj±ca matematyka (38.57z)
Podstawy statystyki z przyk³adami w R (94.28z)
Wprowadzenie do teori automatów, jêzyków i obliczeñ (66.21z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (37.95z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3 (Wydanie II) (18.67z)

Pozostae z serii: Inne

Think Complexity. Complexity Science and Computational Modeling. 2nd Edition (186.15z)
GIMP 2.6. Receptury (57.00z)
jQuery. Tworzenie animowanych witryn internetowych (32.90z)
Hands-On G Suite for Administrators (139.00z)
jQuery Cookbook. Solutions & Examples for jQuery Developers (118.15z)
SciPy Recipes (139.00z)
Szachy w godzinê. Kurs video. Od zera do pierwszej partii szachów (39.00z)
Modelowanie ryzyka inwestycyjnego (39.52z)
Francuski dla bystrzaków. Poziom ¶rednio zaawansowany (39.90z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (edycja ING) (12.90z)
#mamawdomu, czyli poradnik dla kreatywnych rodziców (15.44z)
MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów (89.00z)
Wspó³brzmienie. Znajd¼ wspólny jêzyk z odbiorcami Twojej prezentacji (37.95z)
FISZKI audio j. angielski S³ownictwo 4 (23.20z)
Technical Leadership. Od eksperta do lidera (21.95z)
Fotografia cyfrowa od A do Z (46.28z)
Building Applications with Spring 5 and Vue.js 2 (159.00z)
Prezentacja wyników (7.00z)
Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane (41.85z)
PostgreSQL 11 Administration Cookbook (119.00z)