e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -9%


Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami

Ma³gorzata Majsnerowska
promocja -9%
cena: 48.461538461538 z 44.10 z
Data wydania: 2009
stron: 142, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Ksi±¿ka powsta³a w oparciu o wyk³ad z rachunku prawdopodobieñstwa prowadzony dla studentów matematyki na Uniwersytecie Wroc³awskim. Mo¿e byæ równie¿ przydatna dla studentów kierunków technicznych oraz wszystkich, którzy chcieliby siê zapoznaæ z podstawowymi pojêciami i metodami elementarnego rachunku prawdopodobieñstwa.
Do zrozumienia tre¶ci ksi±¿ki wystarczy podstawowy kurs teorii mnogo¶ci i analizy matematycznej; zastosowany aparat nie obejmuje teorii miary ani funkcji zespolonych.
Ka¿dy z tematów zilustrowano przyk³adami oraz zadaniami umieszczonymi na koñcu rozdzia³ów. Do prawie wszystkich zadañ podane s± odpowiedzi, czasem wskazówki. W koñcowej czê¶ci ksi±¿ki umieszczono dodatkowo piêædziesi±t zadañ wraz z odpowiedziami oraz zestawienie wa¿niejszych rozk³adów, ich momentów i transformat.


Cena: 44.10 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Fascynuj±ca matematyka (38.57z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (19.43z)
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX (33.43z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (21.99z)
Przygody Bajtazara. 25 lat Olimpiady Informatycznej. Wybór zadañ (66.21z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1 (33.67z)
Planimetria i geometria analityczna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Zagadki logiczne (27.00z)
Piszê akademick± pracê promocyjn± - licencjack±, magistersk±, doktorsk± (24.86z)
Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik (16.20z)
Wstêp do informatyki nie tylko dla informatyków (62.10z)
Liczby rzeczywiste, logika i zbiory. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Nowe ¶lady Pitagorasa (51.43z)
Rachunek prawdopodobieñstwa dla studentów studiów ekonomicznych (33.43z)
Dynamika maszyn elektrycznych pr±du przemiennego (95.00z)
Obliczenia in¿ynierskie i naukowe (41.07z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (23.68z)
Nic prostszego. Od obwodu elektrycznego do pierwszego robota (19.20z)
Pracownia komputerowa. Poradnik dla nauczyciela (14.90z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (12.04z)

Pozostae z serii: Inne

Web 2.0. Przewodnik po strategiach (39.00z)
Practical Finite Element Simulations with SOLIDWORKS 2022 (139.00z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie II. eBook. Pdf (23.90z)
ASP.NET 2.0. Zapiski programisty (39.00z)
Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego my¶lenia (32.68z)
O¶wietlenie. Kreatywna fotografia. eBook. Pdf (47.00z)
Hands-On Game Development with WebAssembly (129.00z)
Flash 5. Kompendium programisty (35.00z)
Access 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (89.00z)
Grafika w Internecie. eBook. Mobi (62.90z)
Instant OpenLayers Starter (64.99z)
VBA dla Excela 2016 PL. 222 praktyczne przyk³ady (32.45z)
Advanced C++ Programming Cookbook (129.00z)
Prototype Quick Reference (42.42z)
Practical Network Automation (159.00z)
SAP. Zrozumieæ system ERP (57.82z)
Rzemios³o w czystej formie. Standardy i etyka rzetelnych programistów (99.00z)
ECUK Podstawy technik informatycznych (5.28z)
Java (21.00z)
Windows 10 PL. Dla wymagaj±cych (tytu³ roboczy) (34.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | sala konferencyjna w Ciechocinku