e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -9%


Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami

Ma³gorzata Majsnerowska
promocja -9%
cena: 48.461538461538 z 44.10 z
Data wydania: 2009
stron: 142, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Ksi±¿ka powsta³a w oparciu o wyk³ad z rachunku prawdopodobieñstwa prowadzony dla studentów matematyki na Uniwersytecie Wroc³awskim. Mo¿e byæ równie¿ przydatna dla studentów kierunków technicznych oraz wszystkich, którzy chcieliby siê zapoznaæ z podstawowymi pojêciami i metodami elementarnego rachunku prawdopodobieñstwa.
Do zrozumienia tre¶ci ksi±¿ki wystarczy podstawowy kurs teorii mnogo¶ci i analizy matematycznej; zastosowany aparat nie obejmuje teorii miary ani funkcji zespolonych.
Ka¿dy z tematów zilustrowano przyk³adami oraz zadaniami umieszczonymi na koñcu rozdzia³ów. Do prawie wszystkich zadañ podane s± odpowiedzi, czasem wskazówki. W koñcowej czê¶ci ksi±¿ki umieszczono dodatkowo piêædziesi±t zadañ wraz z odpowiedziami oraz zestawienie wa¿niejszych rozk³adów, ich momentów i transformat.


Cena: 44.10 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Teoria sygna³ów. Wstêp. Wydanie II (69.00z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (21.90z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 1. Doskonalimy kaligrafiê, syntezê i analizê wzrokowo-s³uchow± oraz uczymy siê o emocjach, uczuciach i zachowaniach (18.67z)
Superpamiêæ dla dzieci (29.90z)
G³owa do liczb (26.95z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 8 (18.67z)
Wstêp do informatyki nie tylko dla informatyków (62.10z)
Domowe lekcje matematyki (16.45z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i za (18.67z)
Podstawy uk³adów sterowañ cyfrowych i komputerowych (24.31z)
Prawdopodobieñstwo i statystyka. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (12.04z)
Planimetria i geometria analityczna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Domowe lekcje matematyki (18.24z)
Jak zdaæ egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 (28.46z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (23.68z)
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX (33.43z)
Zagadki logiczne (21.60z)
Ekonometria Zbiór zadañ (37.97z)

Pozostae z serii: Inne

Programowanie aplikacji dla Sklepu Windows w C#. Projektowanie innowacyjnych aplikacji sklepu Windows przy u¿yciu WinRT, XAML i C# (62.37z)
Kontrola wersji z systemem Git. Narzêdzia i techniki programistów. Wydanie II (69.00z)
The C++ Standard Library - Second Edition (79.90z)
Krótka historia informatyki (27.19z)
Jak stworzyæ w³asny xFACEBOOK (38.02z)
Jêzyk C/C++ i obliczenia numeryczne. Krótkie wprowadzenie (13.70z)
Podstawy korzystania z programu Autocad 2013 (22.78z)
Programowanie Microsoft SQL Server 2012 (150.26z)
Sieci komputerowe. Ksiêga eksperta (60.00z)
Bezpieczeñstwo nowoczesnych aplikacji internetowych. Przewodnik po zabezpieczeniach (32.45z)
Ludzie przeciw technologii. Jak internet zabija demokracjê (i jak j± mo¿emy ocaliæ) (27.15z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie wizualne (10.95z)
Riwiera turecka. (wydanie I) (24.90z)
Java Persistence. Programowanie aplikacji bazodanowych w Hibernate. Wydanie II (99.00z)
Twórz w³asne gry komputerowe w Pythonie (57.82z)
Fotografowanie mê¿czyzn. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
SEO marketing. B±d¼ widoczny w internecie (32.95z)
Pisz jak mistrz. Poznaj nawyki codziennego pisania i uwolnij siê od blokady twórczej (16.45z)
Po prostu InDesign 2 CE (90.00z)
Badanie danych. Raport z pierwszej linii dzia³añ (54.90z)