e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Mikrokontrolery
Seria: Inne
Promocja: -4%


BASCOM '51 w przyk³adach

Wi±zania Marcin
promocja -4%
cena: 57.541666666667 z 55.24 z
Data wydania: 2008
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Ksi±¿ka jest przeznaczona dla elektroników zajmuj±cych siê elektronik± zawodowo lub amatorsko, interesuj±cych siê praktycznymi zastosowaniami mikrokontrolerów z rodziny 8051. Bêdzie ona szczególnie pomocna tym Czytelnikom, którzy zamierzaj± pisaæ programy dla mikrokontrolerów 8051 w jednym z najwygodniejszych dla pocz±tkuj±cych programistów jêzyku Bascom.
W ksi±¿ce przedstawiono ró¿norodne, kompletne, przyk³adowe projekty, wszystkie zrealizowane na mikrokontrolerach z rodziny 8051. Autor przygotowa³ i udostêpni³ na stronie Wydawnictwa kompletne dokumentacje wszystkich projektów opisanych w ksi±¿ce, ³±cznie ze wzorami p³ytek drukowanych.
Oprócz opisów projektów, w ksi±¿ce skrótowo przedstawiono narzêdzia programowe i sprzêtowe, niezbêdne do wykonania i uruchomienia opisywanych urz±dzeñ.


3
Spis tre¶ci
Wstêp ................................................................................................................................................... 4
1. Rodzina 8051 ............................................................................................................................ 5
1.1. Architektura...................................................................................................................... 5
1.2. Narzêdzia programowe dla 8051 .................................................................................. 7
1.2.1. Asemblery ....................................................................................................................7
1.2.2. Kompilatory jêzyków wysokiego poziomu .................................................................8
1.2.3. Programatory ................................................................................................................9
2. Projekty z mikrokontrolerami '51 ................................................................................ 13
2.1. Cyfrowy miernik czêstotliwo¶ci od¶wie¿ania ekranu ............................................. 13
2.2. Cyfrowy korektor graficzny (equalizer) .................................................................... 21
2.3. Cyfrowy zasilacz ....................................................................................................... 36
2.4. Dwupunktowy termometr ............................................................................................ 60
2.5. Bezprzewodowy powiadamiacz ................................................................................. 80
2.6. Samochodowy obrotomierz ......................................................................................... 91
2.7. Zegar z budzikiem i wiecznym kalendarzem ......................................................... 103
2.8. Sterownik urz±dzeñ z RS232 .................................................................................... 122
2.9. Przedwzmacniacz audio z uk³adem TDA8425 ...................................................... 131
Dodatek. Wzory p³ytek drukowanych do projektów ................................................ 143
Cyfrowy miernik czêstotliwo¶ci od¶wie¿ania ekranu ....................................................... 143
Dwupunktowy termometr....................................................................................................... 144
Cyfrowy korektor graficzny (equalizer)............................................................................... 146
Samochodowy obrotomierz ................................................................................................... 149
Cyfrowy zasilacz .................................................................................................................. 150
Zegar z budzikiem i wiecznym kalendarzem ...................................................................... 154
Sterownik urz±dzeñ z RS232 ................................................................................................. 156
Przedwzmacniacz audio z uk³adem TDA8425 ................................................................... 157
Bezprzewodowy powiadamiacz ............................................................................................ 158


Cena: 55.24 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Mikrokontrolery

Mikrokontrolery ST7 LITE w praktyce (62.86z)
Mikrokontrolery AT91SAM7 w przyk³adach (89.52z)
Mikrokontrolery dla hobbystów. Projekty DIY w jêzyku C i C++ (44.85z)
Mikrokontrolery LPC1100 pierwsze kroki (49.94z)
LPC2000. Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7 (66.67z)
Pamiêci masowe w systemach mikroprocesorowych. Poradnik konstruktora (58.10z)
PicoBlaze. Mikroprocesor w FPGA (78.10z)
AVR. Uk³ady peryferyjne (119.00z)
RS232 w przyk³adach na PC i AVR (57.86z)
Developing IoT Projects with ESP32 (139.00z)
BASCOM AVR w przyk³adach (62.86z)
Mikrokontrolery dla pocz±tkuj±cych. £agodne wprowadzenie w ¶wiat mikrokontrolerów (67.43z)
Mikrokontrolery AVR dla pocz±tkuj±cych. Przyk³ady w jêzyku Bascom (66.67z)
Mikrokontrolery ST7 LITE w przyk³adach (61.90z)
Mikrokontrolery AVR i ARM. Sterowanie wy¶wietlaczami LCD (57.85z)
Mikrokontrolery PIC16F8x w praktyce (55.24z)
Programowanie mikrokontrolerów AVR w jêzyku BASCOM (71.43z)
Mikrokontrolery STM32 w praktyce (84.76z)
Mikrokontrolery AVR w praktyce (60.00z)
Mikrokontrolery dla hobbystów. Projekty DIY w jêzyku C i C++ (37.95z)

Pozostae z serii: Inne

Spl±tana sieæ. Przewodnik po bezpieczeñstwie nowoczesnych aplikacji WWW. eBook. Pdf (43.90z)
Apache 2. Leksykon kieszonkowy (13.70z)
Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2016 PL (89.00z)
Tajemnice Google'a (30.00z)
CSS Cookbook. Quick Solutions to Common CSS Problems. 3rd Edition (169.15z)
E-biznes bez ryzyka. Zarz±dzanie bezpieczeñstwem w sieci (39.00z)
CorelDRAW X3. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Nawyk produktywno¶ci. Wszystko, czego potrzebujesz, aby osi±gaæ w ¿yciu maksymalne efekty (24.05z)
Mobile Development with .NET - Second Edition (129.00z)
Fotografia cyfrowa. Dla seniorów (34.90z)
iPod and iTunes Hacks. Tips and Tools for Ripping, Mixing and Burning (80.74z)
Ruby on Rails. Wprowadzenie (29.00z)
Kubernetes i Docker w ¶rodowisku produkcyjnym przedsiêbiorstwa. Konteneryzacja i skalowanie aplikacji oraz jej integracja z systemami korporacyjnymi (49.50z)
The SEO Battlefield. Winning Strategies for Search Marketing Programs (143.65z)
O¶wietlenie. Kreatywna fotografia (32.45z)
Projekty elektroniczne na iPhone i iPad. Niekonwencjonalne gad¿ety z technologi± Arduino i techBASIC (32.45z)
Microsoft 365 Fundamentals Guide (74.99z)
Photoshop CS3 PL. Seria praktyk (39.00z)
Microsoft Excel 2019 Krok po kroku (62.37z)
Python. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy programowania i tworzenia aplikacji (39.00z)