e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -7%


Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki

Robert Nowak
promocja -7%
cena: 58.602150537634 z 54.50 z
Data wydania: 2010
stron: 392, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

W ksi±¿ce opisano sposoby poprawnego rozwi±zywania typowych problemów, pojawiaj±cych siê przy tworzeniu oprogramowania. Sposoby te, nazywane wzorcami projektowymi, rozszerzaj± zestaw akcesoriów dostarczanych przez jêzyk programowania, którymi mo¿emy siê pos³ugiwaæ. Znajomo¶æ wzorców nie oznacza umiejêtno¶ci programowania, ale dobry programista powinien mieæ ¶wiadomo¶æ ich istnienia, aby unikaæ ponownego odkrywania znanych rozwi±zañ. Wiedza o przedstawionych technikach pozwala na lepsz± komunikacjê w zespole, poniewa¿ mo¿na porozumiewaæ siê na wy¿szym poziomie abstrakcji.

Ksi±¿ka jest przeznaczona dla osób, które mia³y wcze¶niej styczno¶æ z programowaniem i jêzykiem C++. Zawiera ona opis mechanizmów dostarczanych przez ten jêzyk, ale bazuj± one na znajomo¶ci podstawowych pojêæ. Rozdzia³ pierwszy mo¿na traktowaæ jako przypomnienie i uzupe³nienie wiadomo¶ci o C++.


Cena: 54.50 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Learn WebAssembly (159.00z)
Embedded Programming with Modern C++ Cookbook (149.00z)
Symfonia C++ Standard. Programowanie w jêzyku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II (80.00z)
C++11. Nowy standard. Æwiczenia (12.04z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (90.89z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (109.45z)
Jêzyk C++. Pierwsze starcie (21.45z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (31.35z)
C++ bez obaw (59.00z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (36.48z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
Developing High-Frequency Trading Systems (139.00z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (67.00z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (79.00z)
C++ Fundamentals (94.99z)
Podstawy programowania w jêzyku C++ (30.00z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (54.45z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)
Skuteczny nowoczesny C++ (55.44z)

Pozostae z serii: Inne

Mastering Selenium WebDriver 3.0 (159.00z)
Responsive Theming for Drupal. Making Your Site Look Good on Any Device (63.74z)
Tajniki jêzyka JavaScript. Na drodze do bieg³o¶ci (10.95z)
Natural Language Processing with Spark NLP. Learning to Understand Text at Scale (254.15z)
Analiza i projektowanie strukturalne. Wydanie III (59.00z)
Lider wystarczaj±co dobry. 12 lekcji autentycznego przywództwa na czasy niepewno¶ci (26.95z)
Jeste¶ mark±. Jak odnie¶æ sukces i pozostaæ sob± (12.90z)
Mastering VMware Horizon 7.8 (209.00z)
Technical Leadership. Od eksperta do lidera. Wydanie II poszerzone (26.95z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w gimnazjum. Klasa 1 (13.42z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Klasa 1 (14.92z)
M±drzej, szybciej, lepiej. Sekret efektywno¶ci (41.07z)
Delphi 2005. Kompendium programisty (99.00z)
Jakarta EE Cookbook - Second Edition (109.00z)
Fotografia cyfrowa. Dla seniorów (34.90z)
Interpretable Machine Learning with Python (159.00z)
Crystal Programming (119.00z)
The Global eBook Market: Current Conditions & Future Projections (594.15z)
Profesjonalny kod T-SQL 2019. W stronê szybko¶ci, skalowalno¶ci i standaryzacji rozwi±zañ dla SQL Server (80.99z)
Perl. Wprowadzenie (36.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek