e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -7%


Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki

Robert Nowak
promocja -7%
cena: 58.602150537634 z 54.50 z
Data wydania: 2010
stron: 392, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

W ksi±¿ce opisano sposoby poprawnego rozwi±zywania typowych problemów, pojawiaj±cych siê przy tworzeniu oprogramowania. Sposoby te, nazywane wzorcami projektowymi, rozszerzaj± zestaw akcesoriów dostarczanych przez jêzyk programowania, którymi mo¿emy siê pos³ugiwaæ. Znajomo¶æ wzorców nie oznacza umiejêtno¶ci programowania, ale dobry programista powinien mieæ ¶wiadomo¶æ ich istnienia, aby unikaæ ponownego odkrywania znanych rozwi±zañ. Wiedza o przedstawionych technikach pozwala na lepsz± komunikacjê w zespole, poniewa¿ mo¿na porozumiewaæ siê na wy¿szym poziomie abstrakcji.

Ksi±¿ka jest przeznaczona dla osób, które mia³y wcze¶niej styczno¶æ z programowaniem i jêzykiem C++. Zawiera ona opis mechanizmów dostarczanych przez ten jêzyk, ale bazuj± one na znajomo¶ci podstawowych pojêæ. Rozdzia³ pierwszy mo¿na traktowaæ jako przypomnienie i uzupe³nienie wiadomo¶ci o C++.


Cena: 54.50 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Advanced C++ (129.00z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (37.95z)
C++20 STL Cookbook (119.00z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)
C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII (54.45z)
C++17 STL. Receptury (79.00z)
Embedded Systems Architecture (159.00z)
C++17 STL. Receptury (43.45z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (32.45z)
C++20. Laboratorium (36.85z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (26.95z)
Expert C++ (129.00z)
Wprowadzenie do C++ (37.05z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (59.00z)
C++20 Biblioteka techniczna (78.96z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
C++ Fundamentals (94.99z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (25.14z)

Pozostae z serii: Inne

SharePoint 2013 PL. Praktyczne zarz±dzanie zasobami informacyjnymi w przedsiêbiorstwie (38.35z)
AutoCAD 2000 3D f/x (80.00z)
Narzêdzia Google dla e-commerce. Wydanie II poszerzone (21.95z)
Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw (27.00z)
Najbardziej znany Sekret Marketingu na ¶wiecie. Zbuduj biznes oparty na rekomendacjach (projekt b2b) (44.90z)
Bootstrap. Responsive Web Development (72.24z)
AI and Machine Learning for Coders (220.15z)
Head First Ruby on Rails. Edycja polska. eBook. Pdf (62.90z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. eBook. Pdf (31.99z)
Tybet. Legenda i rzeczywisto¶æ. Wydanie 2 (69.90z)
WSO2 Developer's Guide (179.00z)
Podrecznik HTML5. Smashing Magazine (32.45z)
Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych sztuczek i trików (39.90z)
C++17 STL. Receptury (79.00z)
Architecting Cloud Native Applications (139.00z)
Haker umys³ów (23.90z)
Informatyka Europejczyka. iÆwiczenia dla szko³y podstawowej, kl. IV-VI. Czê¶æ I (17.90z)
Hands-On Convolutional Neural Networks with TensorFlow (109.00z)
Magento. Przewodnik dla programistów PHP (25.93z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek