e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -9%


Technika cyfrowa. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami

Jerzy Tyszer,Grzegorz Mrugalski,Artur Pogiel,Dariusz Czysz
promocja -9%
cena: 48.461538461538 z 44.10 z
Data wydania: 2010
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Integraln± czê¶ci± ka¿dego kursu z techniki cyfrowej s± æwiczenia, æwiczenia, i jeszcze raz æwiczenia. W tej ksi±¿ce uczniowie i studenci zainteresowani doskonaleniem swoich umiejêtno¶ci w projektowaniu uk³adów cyfrowych znajd± obszerny zestaw pytañ, zadañ, problemów, czy wrêcz ma³ych projektów do samodzielnego rozwi±zania.W odró¿nieniu od znakomitej wiêkszo¶ci podrêczników techniki cyfrowej, w których zadania stanowi± jedynie krótkie zwieñczenie d³ugich rozdzia³ów, w proponowanej Czytelnikowi pracy autorzy szczegó³owo wyja¶niaj± tajniki rozwi±zañ wszystkich, ³atwych i trudnych, problemów. 


Cena: 44.10 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Symulacje komputerowe w fizyce (24.76z)
G³owa do liczb (29.89z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1 (33.67z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8 (18.67z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (46.67z)
Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik (16.20z)
Superpamiêæ dla dzieci (29.90z)
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX (33.43z)
Podstawy uk³adów sterowañ cyfrowych i komputerowych (24.31z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Obliczenia in¿ynierskie i naukowe (41.07z)
Teoria sygna³ów. Wstêp. Wydanie II (69.00z)
Zagadki logiczne (27.00z)
Matematyczne szkie³ko i oko. Mniej i bardziej powa¿ne zastosowania matmy (15.35z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)
Wprowadzenie do teori automatów, jêzyków i obliczeñ (66.21z)
Przygody Bajtazara. 25 lat Olimpiady Informatycznej. Wybór zadañ (66.21z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (21.99z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3 (Wydanie II) (18.67z)

Pozostae z serii: Inne

Przekaz digitalny. Z zagadnieñ semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej (16.00z)
Jêzyk XML. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie struktury dokumentów XML (29.00z)
Designing Professional Websites with Odoo Website Builder (129.00z)
Szczera prawda o nieuczciwo¶ci. Jak ok³amujemy wszystkich, a zw³aszcza samych siebie (28.99z)
JavaScript w praktyce. Stwórz twitterowego bota, system sygnalizacyjny LED i inne projekty z u¿yciem Node.js i Raspberry Pi (13.70z)
Tworzenie nowoczesnych systemów webowych (20.35z)
Farming Simulator. Podrêcznik gracza (13.70z)
Machine Learning for OpenCV 4 - Second Edition (139.00z)
iPhone SDK Application Development. Building Applications for the AppStore (118.15z)
System 7 punktów Scotta Kelbyego. Kluczowe techniki, które dziel± przeciêtne zdjêcie od prawdziwej fotografii (57.00z)
Tablice informatyczne. PHP 5. eBook. Pdf (9.90z)
Kulisy Kulinarnej Akademii. eBook. Mobi (31.99z)
iPhone: The Missing Manual. The Book That Should Have Been in the Box. 13th Edition (101.15z)
Java. Kompendium programisty. Wydanie IX (179.00z)
Oko w oko z Adobe Photoshop CS (89.00z)
Rails. Leksykon kieszonkowy (13.70z)
Using SANs and NAS. Help for Storage Administrators (101.15z)
Liczby rzeczywiste, logika i zbiory. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Photoshop Elements 10. Perfekcyjna edycja zdjêæ ze Scottem Kelbym (37.95z)
Ruby. Receptury . eBook. Pdf (79.00z)