e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -9%


Wstêp do informatyki nie tylko dla informatyków

Jerzy Mie¶cicki
promocja -9%
cena: 68.241758241758 z 62.10 z
Data wydania: 2013
stron: 480, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Ksi±¿ka jest przeznaczona dla Czytelników, którzy nie maj±c specjalnego przygotowania matematycznego i wiadomo¶ci wykraczaj±cych poza przeciêtn± szkoln± wiedzê, chc± poznaæ pojêcia i idee stanowi±ce fundament wspó³czesnej informatyki.


W pocz±tkowych rozdzia³ach przedstawiono najwa¿niejsze w³a¶ciwo¶ci algorytmów, metody algorytmiczne, ró¿nice miêdzy obliczeniami analogowymi i cyfrowymi oraz metody cyfrowego przetwarzania sygna³ów. W kolejnych rozdzia³ach Czytelnik jest zaznajamiany z maszyn± Turinga, lingwistyk± matematyczn± i automatami skoñczonymi. Autor omawia tak¿e budowê i dzia³anie urz±dzeñ cyfrowych, pocz±wszy od operacji na dwójkowych danych poprzez algebrê Boolea oraz zasady projektowania cyfrowych podzespo³ów, a¿ do architektury wspó³czesnych komputerów i wspó³dzia³ania sprzêtu z oprogramowaniem.


Ksi±¿ka jest przeznaczona dla amatorów, którzy chc± byæ ¶wiadomymi u¿ytkownikami sprzêtu informatycznego, dla studentów informatyki i kierunków pokrewnych, a tak¿e dla informatyków chc±cych lepiej poznaæ i zrozumieæ korzenie dziedziny, w której siê specjalizuj±.


Cena: 62.10 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (15.95z)
Funkcja kwadratowa i funkcja wymierna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Jak zdaæ egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 (28.46z)
Superpamiêæ dla dzieci (29.90z)
Podstawy uk³adów sterowañ cyfrowych i komputerowych (24.31z)
Prawdopodobieñstwo i statystyka. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Symulacje komputerowe w fizyce (24.76z)
Zagadki logiczne (9.95z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (19.20z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (99.00z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (54.45z)
Rachunek prawdopodobieñstwa dla studentów studiów ekonomicznych (33.43z)
Statystyka (41.07z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (20.35z)
Wstêp do informatyki kwantowej (41.07z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Technika cyfrowa. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (44.10z)

Pozostae z serii: Inne

Learn Docker - Fundamentals of Docker 18.x (139.00z)
Nawyk nieodwlekania. Proste sposoby pokonania prokrastynacji (16.45z)
Hands-On Markov Models with Python (119.00z)
Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla in¿ynierii biomedycznej (47.20z)
Kulisy Kulinarnej Akademii (31.99z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne (15.19z)
UX dla pocz±tkuj±cych. Sto krótkich lekcji (49.00z)
Allplan FT. Teoria i praktyka (29.00z)
Learning OpenStack Networking - Third Edition (159.00z)
Building Scalable Web Sites. Building, Scaling, and Optimizing the Next Generation of Web Applications (135.15z)
Zacznij od Pythona. Pierwsze kroki w programowaniu (25.14z)
Asembler. Programowanie (24.70z)
EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II (99.00z)
PHP5. Radocha z programowania (29.90z)
WordPress 5. Rewolucja Gutenberga (24.74z)
Praktyczna migracja danych (50.00z)
Rewolucja social media (39.00z)
Podró¿nicze wycinanki. Wybrze¿e Ba³tyku. Wydanie 1 (1.10z)
Podstawy jêzyka Swift. Programowanie aplikacji dla platformy iOS (49.00z)
Zarz±dzanie 3.0. Kierowanie zespo³ami z wykorzystaniem metodyk Agile (38.35z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek