e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Mikrokontrolery
Seria: Inne
Promocja: -4%


Mikrokontrolery z rdzeniem ARM9 w przyk³adach

Lucjan Bryndza
promocja -4%
cena: 69.447916666667 z 66.67 z
Data wydania: 2009
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Mikrokontrolery i mikroprocesory wyposa¿one w rdzenie opracowane przez firmê ARM dominuj± obecnie w nowoczesnych aplikacjach elektronicznych. Rosn±ce wymagania aplikacji powoduj±, ¿e coraz wiêkszym zainteresowaniem ciesz± siê zaawansowane uk³ady bazuj±ce na szybkich rdzeniach z rodziny ARM9. W ksi±¿ce kompleksowo przedstawiono podstawowe zagadnienia praktyczne zwi±zane ze stosowaniem w praktyce in¿ynierskiej mikrokontrolerów z rodziny STR91x firmy STMicroelectronics.

 

Budowê i funkcjonowanie poszczególnych bloków mikrokontrolera pokazano na prostych przyk³adach pozwalaj±cych Czytelnikom na wygodne prowadzenie w³asnych prób i badañ. W ksi±¿ce przedstawiono tak¿e narzêdzia programowe i sprzêtowe s³u¿±ce do konfigurowania i przygotowywania programów dla mikrokontrolerów STR91x, ze szczególnym uwzglêdnieniem narzêdzi dostêpnych bezp³atnie. Ksi±¿ka jest przeznaczona dla in¿ynierów i studentów wy¿szych szkó³ technicznych, mo¿e s³u¿yæ tak¿e jako podrêcznik dla konstruktorów zamierzaj±cych wykorzystaæ w swoich aplikacjach zaawansowane mikrokontrolery 32-bitowe. 


Cena: 66.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Mikrokontrolery

Mikrokontrolery LPC2000 w przyk³adach (89.52z)
Programowanie mikrokontrolerów AVR w jêzyku BASCOM (71.43z)
Programowanie mikrokontrolerów 8051 w jêzyku C w praktyce (71.28z)
Mikrokontrolery dla pocz±tkuj±cych. £agodne wprowadzenie w ¶wiat mikrokontrolerów (67.43z)
Mikrokontrolery PIC16F8x w praktyce (55.24z)
AVR. Uk³ady peryferyjne (119.00z)
BASCOM '51 w przyk³adach (55.24z)
Mikrokontrolery LPC1100 pierwsze kroki (49.94z)
Mikrokontrolery ST7 LITE w przyk³adach (61.90z)
Mikrokontrolery AVR w praktyce (60.00z)
AVR. Uk³ady peryferyjne (54.45z)
Mikrokontrolery ST7 LITE w praktyce (62.86z)
RS232 w przyk³adach na PC i AVR (57.86z)
Mikrokontrolery dla hobbystów. Projekty DIY w jêzyku C i C++ (44.85z)
Mikrokontrolery dla hobbystów. Projekty DIY w jêzyku C i C++ (37.95z)
BASCOM AVR w przyk³adach (62.86z)
Mikrokontrolery AT91SAM7 w przyk³adach (89.52z)
PicoBlaze. Mikroprocesor w FPGA (78.10z)
LPC2000. Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7 (66.67z)
Mikrokontrolery AVR i ARM. Sterowanie wy¶wietlaczami LCD (48.95z)

Pozostae z serii: Inne

Applied Unsupervised Learning with Python (119.00z)
E-mail marketing oswojony. Teoria, praktyka, prawda (11.90z)
PHP i MySQL. 8 komponentów dla kreatywnych webmasterów (67.00z)
C++. Styl programowania (39.00z)
Projekt doskona³y. Zadbaj o komunikacjê z klientem, wysoki poziom UX i zdrowy rozs±dek. Wydanie II (38.35z)
Sieci Linux. Receptury (48.95z)
Building Node Applications with MongoDB and Backbone. Rapid Prototyping and Scalable Deployment (101.15z)
Niech Ciê widz± w sieci! Blog lub serwis bran¿owy od podstaw (25.14z)
Mamo, uszyj mi! (26.95z)
ABC sam naprawiam komputer. Wydanie II (39.00z)
Канбан. Успішні еволюційні з� (26.00z)
Praktyczna analiza pakietów. Wykorzystanie narzêdzia Wireshark do rozwi±zywania problemów z sieci± (32.45z)
HTML 4. Vademecum profesjonalisty (109.00z)
Tworzenie serwisów WWW. Pierwsza pomoc (8.20z)
TensorFlow Machine Learning Cookbook. Second Edition (119.00z)
Algorytmy. Æwiczenia. eBook. Pdf (27.90z)
C++. Programowanie zorientowane obiektowo. Vademecum profesjonalisty (65.00z)
Real World Haskell. Code You Can Believe In (169.15z)
Microsoft Visual C# 2008 Express Edition. Projektuj sam (24.30z)
React Design Patterns and Best Practices (139.00z)