e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne
Promocja: -23%


Access 2007 Tworzenie aplikacji

Tor Andrzej
promocja -23%
cena: 45.519480519481 z 35.05 z
Data wydania: 2011
stron: 310, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Oto kolejna publikacja zawieraj±ca zaawansowane æwiczenia po¶wiêcona aplikacji Access 2007. Czytelnik znajdzie tu wiele praktycznych wskazówek dotycz±cych obs³ugi i samodzielnego projektowani baz danych. W ksi±¿ce zosta³y omówione zaawansowane polecenia, których znajomo¶æ jest niezbêdna do wydajnej pracy z baz± danych Access 2007.


Cena: 35.05 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

ABC Access 2003 PL (15.00z)
Po prostu Access 2000 PL (18.99z)
Access 2010 PL. Biblia (81.95z)
Access 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Access 2007 PL. Kurs (34.90z)
Access 2010 PL. Kurs. eBook. Pdf (27.90z)
Microsoft Identity and Access Administrator Exam Guide (139.00z)
Access 2016 PL w biurze i nie tylko (42.35z)
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik (54.45z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Access 2016 PL. Kurs (25.93z)
Access 2003 PL. Kurs (34.90z)
Microsoft Access 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
Access 2019 PL. Biblia (81.95z)
Microsoft Access 2013. Krok po kroku (44.80z)
Access 2013: The Missing Manual (143.65z)
Access 2010 PL. Kurs (39.00z)
Access 2013 PL. Kurs (39.90z)
Access 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)

Pozostae z serii: Inne

Kotlin bez tajemnic! Kurs video. Programuj aplikacje w Android Studio (39.00z)
Incident Management for Operations (126.65z)
Building Bots with Microsoft Bot Framework (159.00z)
MongoDB Applied Design Patterns. Practical Use Cases with the Leading NoSQL Database (126.65z)
Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów (20.16z)
Sieci komputerowe oparte na Windows NT i 98 (70.00z)
Algebra liniowa z elementami geometrii. Teoria, przyk³ady, zadania (15.19z)
Neural Network Projects with Python (129.00z)
C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty (49.00z)
HTML i XHTML dla ka¿dego (55.00z)
Przedsiêbiorczo¶æ zorganizowana. Startupy, inwestorzy, pieni±dze (34.90z)
Po prostu CorelDraw Graphics Suite X4 (39.00z)
Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy (37.00z)
Mózg. Rozwiñ swój potencja³ (30.40z)
Mind mapping z komputerem. Uporz±dkuj swoje my¶li (11.90z)
Mandriva. Æwiczenia (5.90z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów. eBook. ePub (22.90z)
Programowanie w Pythonie dla bystrzaków. Wydanie II (32.45z)
PayPal APIs: Up and Running. 2nd Edition (109.65z)
Delphi 6. Nowe narzêdzia obliczeniowe (25.00z)