e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne
Promocja: -23%


Access 2007 Kurs podstawowy

Tor Andrzej
promocja -23%
cena: 39.480519480519 z 30.40 z
Data wydania: 2011
stron: 238, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Publikacja z æwiczeniami po¶wiêcona aplikacji Access 2007. Czytelnik znajdzie tu wiele praktycznych wskazówek dotycz±cych obs³ugi i samodzielnego projektowania baz danych. Na przyk³adzie za³±czonej do ksi±¿ki bazy danych zosta³y przedstawione procedury tworzenia tabel, kwerend, formularzy oraz raportów u³atwiaj±cych zarz±dzanie informacj± zgromadzon± w bazie. Pliki z æwiczeniami do ksi±¿ki s± do pobrania z Internetu. Przedstawiono równie¿ nowe mo¿liwo¶ci programu Access 2007 w stosunku do poprzednich wersji.


Cena: 30.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik (54.45z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Microsoft Access 2013 Krok po kroku (52.92z)
Tablice informatyczne. MS Access 2003 PL (12.90z)
ABC Access 2016 PL (39.90z)
Access 2003 PL. Biblia (149.00z)
ABC Access 2007 PL (29.00z)
Access Hacks. Tips & Tools for Wrangling Your Data (118.15z)
Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365. Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze (58.91z)
Microsoft Access 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
Access 2019 PL. Biblia (149.00z)
Access 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)
Microsoft Access 2013 Krok po kroku (38.64z)
Fixing Access Annoyances. How to Fix the Most Annoying Things About Your Favorite Database (67.92z)
Access 2007 PL w biurze i nie tylko (32.45z)
Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski (39.90z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)
Access Cookbook. Solutions to Common User Interface & Programming Problems. 2nd Edition (135.15z)
Microsoft Access. Przewodnik dla u¿ytkowników Excela (119.00z)
100 sposobów na Access (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Data Science w Pythonie. Kurs video. Algorytmy uczenia maszynowego (89.00z)
Delphi 7. Æwiczenia zaawansowane (18.00z)
Trening umys³u dla bystrzaków (21.95z)
Amazon Web Services. Kurs video. Tworzenie aplikacji (79.00z)
Jêzyk C# w 7 dni. Solidne podstawy programowania obiektowego (69.00z)
Wyra¿enia regularne. Receptury. eBook. Pdf (62.90z)
Designing and Prototyping Interfaces with Figma (139.00z)
Finansowanie startupów. Poradnik przedsiêbiorcy (29.90z)
Salesforce CRM Admin Cookbook - Second Edition (189.00z)
Shadery. Zaawansowane programowanie w GLSL (47.20z)
Windows Vista PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (79.00z)
Optimizing Oracle Performance (143.65z)
iOS 12. Wprowadzenie do programowania w Swifcie. Wydanie V (54.45z)
Mastering Elixir (159.00z)
Learning Python. Powerful Object-Oriented Programming. 4th Edition (135.15z)
Smartfon równie¿ dla seniora (33.75z)
Windows 7 PL. Optymalizacja. eBook. Pdf (27.90z)
Matematyka-Arkusz egzaminu gimnazjalnego MegaMatma nr 3. Zadania z rozwi±zaniami (7.99z)
Photoshop. Od pomys³u do projektu (32.45z)
Spring Framework. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji. Wydanie II (37.95z)