e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -14%


Podstawy programowania w jêzyku C++

Zieliñski Józef
promocja -14%
cena: 34.883720930233 z 30.00 z
Data wydania: 2013
stron: 192, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
W ksi±¿ce przedstawiono wa¿niejsze konstrukcje jêzyka C++ stosowane w programowaniu imperatywnym. Konstrukcje jêzyka s± ilustrowane przyk³adami algorytmów o stopniowanej trudno¶ci, od algorytmów arytmetycznych do zadañ z zagranicznych olimpiad. W przyk³adowych algorytmach stosowane jest szerokie spektrum operatorów jêzyka C++, w tym rzadziej spotykany operator przecinkowy. U¿ywanie ró¿nych operatorów pozwala na bardzo zwiêz³e tworzenie programów w jêzyku C++. Pokazano równie¿ powstawanie b³êdów obliczeñ, wynikaj±cych z obliczeñ zmiennopozycyjnych.
Translacja programu napisanego w jêzyku wysokiego poziomu (do którego nale¿y te¿ jêzyk C++) polega na utworzeniu kodu wynikowego na podstawie kodu ¼ród³owego. Translacja sk³ada siê z etapu kompilacji kodu ¼ród³owego oraz etapu konsolidacji, czyli ³±czenia. Kompilacja polega na t³umaczeniu kodu ¼ród³owego programu na we- wnêtrzny jêzyk jêzyk maszynowy i utworzeniu tzw. kodu obiektowego:
1) analizy syntaktycznej (sk³adniowej) polegaj±cej na grupowaniu symboli leksykalnych w wyra¿enia gramatyczne,
2) analizy semantycznej polegaj±cej na kontroli poprawno¶ci programu ¼ró- d³owego i zbieraniu informacji do fazy tworzenia kodu wynikowego.
Konsolidacja polega na ³±czeniu kodu obiektowego z dodatkowym kodem startowym, kodem z bibliotek i utworzeniu pliku koñcowego z kodem wykony- walnym...(wiêcej znajdziecie w ksi±¿ce).


Cena: 30.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (36.48z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
Embedded Programming with Modern C++ Cookbook (149.00z)
Advanced C++ (129.00z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
Learning C++ Functional Programming (189.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne (49.00z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (31.35z)
C# 7 and .NET Core 2.0 High Performance (139.00z)
C++ Optymalizacja kodu (55.44z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (64.35z)
Embedded Systems Architecture (159.00z)
C++. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (15.95z)
Boost C++ Application Development Cookbook - Second Edition (189.00z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (81.95z)
The C++ Standard Library - Second Edition (79.90z)

Pozostae z serii: Inne

Wiersz poleceñ Linuksa. Rozwijanie umiejêtno¶ci efektywnej pracy (59.00z)
Zanurz siê w algorytmach. Przygoda dla pocz±tkuj±cych odkrywców Pythona (44.85z)
Ember.js dla webdeveloperów (39.90z)
Fotograf w podró¿y (32.45z)
Office 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (77.00z)
Okta Administration: Up and Running (139.00z)
InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, wyd. 4 (80.99z)
Bezpieczeñstwo urz±dzeñ mobilnych. Receptury (39.90z)
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w jêzyku C# (89.00z)
NetSuite for Consultants (159.00z)
SQL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Java i XML. Wydanie III. eBook. Pdf (44.90z)
Dynamics 365 Application Development (169.00z)
Lost: Zagubieni i filozofia. Mroczna strona wyspy (32.90z)
Spring Security. Kurs video. Metody zabezpieczania aplikacji webowych (29.00z)
STL Pocket Reference. Containers, Iterators, and Algorithms (33.92z)
MEAN Cookbook (179.00z)
Looking for a challenge? (95.20z)
Access 2019 PL. Biblia (149.00z)
Petersburg. Miasto bia³ych nocy. Wydanie 4 (29.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | tantra dla par