e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -22%


Podstawy sieci komputerowych

Bradford Russell
promocja -22%
cena: 60.923076923077 z 47.52 z
Data wydania: 2009
stron: 308, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Podrêcznik zawieraj±cy podstawowe zagadnienia zwi±zane z organizacj± i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzglêdnieniem protoko³ów transmisji danych. W kolejnych rozdzia³ach opisano poszczególne warstwy protoko³ów, od najni¿szej (warstwa fizyczna) do najwy¿szej (warstwa aplikacji). Wyja¶niono celowo¶æ poszczególnych warstw, realizacjê i mo¿liwe do uzyskania parametry. Ostatni rozdzia³ po¶wiêcono problemom bezpieczeñstwa danych, odgrywaj±cym coraz istotniejsz± rolê w tej dziedzinie.
Po ka¿dym rozdziale zamieszczono zestaw æwiczeñ zalecanych do samodzielnego rozwi±zania. Sposób ujêcia jest jasny i precyzyjny. Pojêcia, zasady dzia³ania i opisy rozwi±zañ s± wprowadzane w systematyczny sposób. Wiedza jest przekazywana w sposób uporz±dkowany. Odbiorcy ksi±¿ki: studenci studiów I stopnia kierunku Informatyka oraz kierunków pokrewnych, uczniowie techników elektronicznych i informatycznych, a tak¿e in¿ynierowie zajmuj±cy siê sieciami komputerowymi.


Cena: 47.52 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych (45.36z)
Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco (37.95z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA (49.00z)
Sieci komputerowe. Kurs (19.20z)
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (129.00z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
CCNP SWITCH. Oficjalny przewodnik certyfikacji z p³yt± CD (109.65z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (69.00z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)

Pozostae z serii: Inne

FISZKI audio j. portugalski Starter (15.19z)
Java. Kompendium programisty. Wydanie VIII (179.00z)
ABC sam naprawiam komputer. Wydanie II. eBook. ePub (31.99z)
Akademia sieci Cisco CCNA Exploration Semestr 2 z p³yt± CD (93.50z)
CSS. Æwiczenia (18.99z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! (37.00z)
Obs³uga logistyczna w handlu elektronicznym. Warto¶æ dla klienta (34.20z)
Windows Vista PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Anti-Spam Tool Kit. Edycja polska (49.90z)
Unity 2018 Cookbook (189.00z)
Hack Proofing Your Web Applications. Edycja polska (45.00z)
Visual Studio 2013. Podrêcznik programowania w C# z zadaniami (59.00z)
ABC kaskadowych arkuszy stylów (CSS) (33.00z)
Po prostu OpenOfficePL (29.90z)
Nokia Smartphone Hacks. Tips & Tools for Your Smallest Computer (143.65z)
Mikroformaty. Wprowadzenie (39.00z)
PHP i jQuery. Receptury. eBook. Pdf (44.90z)
GeoServer Beginner's Guide - Second Edition (189.00z)
Mastering Microservices with Java - Third Edition (139.00z)
Ajax. 101 praktycznych skryptów (39.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio