e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -14%


Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX

Przechlewski Tomasz
promocja -14%
cena: 38.872093023256 z 33.43 z
Data wydania: 2011
stron: 160, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Perfekcyjna umiejêtno¶æ pos³ugiwania siê nawet najlepszym edytorem nie wystarczy do stworzenia dobrego dzie³a. Publikacje naukowe, naukowo-techniczne itp. s± strukturalnie skomplikowane, ich tre¶æ jest podzielona wed³ug ¶cis³ych regu³, a u¿yty styl argumentacji powinien byæ zgodny z przyjêt± konwencj±. Aby stworzyæ pracê naukow±, naukowo-techniczn± lub magistersk±, nale¿y znaæ przynajmniej podstawowe regu³y dotycz±ce ich konstrukcji, formy graficznej oraz tzw. stylu naukowego. Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX. Jak szybko tworzyæ profesjonalnie wygl±daj±ce dokumenty to podrêcznik dla osób, które chc± przygotowaæ samodzielnie d³u¿szy dokument, np. pracê magistersk± lub licencjack±, skonstruowan± i wygl±daj±c± profesjonalnie, u¿ywaj±c do tego celu systemu LaTeX - programu rozpowszechnianego na licencji open source, czyli na zasadach swobodnego/bezp³atnego korzystania przez u¿ytkowników.
Jest to jedyna publikacja na polskim rynku, która w zwiêz³y sposób opisuje:
- wiêkszo¶æ poleceñ standardowego LaTeX-a;
- wybrane pakiety LaTeX-a przydatne do redagowania ksi±¿ek;
- praktyczne wskazówki dotycz±ce importowania i konwersji plików graficznych do dokumentów LaTeX-a;
- najnowsze wersje systemu LaTeX i ¶rodowisko pracy TEXworks;
- zalecenia odno¶nie do redagowania dokumentów zgodnie z polskimi normami i zwyczajami oraz wskazówki, jak te zalecenia zaimplementowaæ w systemie LaTeX;
- rady dotycz±ce konstrukcji i stylu pracy magisterskiej.
Cena: 33.43 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Teoria sygna³ów. Wstêp. Wydanie II (69.00z)
Osobliwo¶æ a przedsiêbiorczo¶æ (42.00z)
Matematyka przy kominku (51.76z)
Prawdopodobieñstwo i statystyka. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Trygonometria. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Wprowadzenie do teori automatów, jêzyków i obliczeñ (66.21z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 2. Poszerzamy wiedzê o otaczaj±cym ¶wiecie i doskonalimy logiczne my¶lenie (18.67z)
Gawêdy matematyczne na ka¿dy dzieñ miesi±ca (56.19z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)
Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do matury. Poziom podstawowy (49.00z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (44.10z)
Stereometria. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Podstawy projektowania uk³adów cyfrowych (57.82z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (19.43z)
Superpamiêæ dla dzieci (29.90z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (12.04z)
Bioinformatyka i ewolucja molekularna (70.40z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Trening intelektu dla dzieci (12.14z)
Nowe ¶lady Pitagorasa (51.43z)

Pozostae z serii: Inne

Mastering Visual Studio .NET. Getting the Most Out of the Visual Studio .NET Environment (135.15z)
AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki (29.00z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (29.25z)
Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków (47.20z)
Programming C# 3.0. 5th Edition (160.65z)
C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie w³asnych klas (39.60z)
VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej (79.00z)
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (19.95z)
Mastering Windows PowerShell Scripting - Second Edition (179.00z)
Po prostu Internet. Techniki zaawansowane (16.00z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 3 (33.67z)
sed & awk. 2nd Edition (135.15z)
PMO. Praktyka zarz±dzania projektami i portfelem projektów w organizacji (69.00z)
Oracle PL/SQL. Pakiety i funkcje. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Ekspozycja. Sekrety doskona³ego na¶wietlania (21.45z)
Drupal 7. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane modu³y, skórki i patche (39.00z)
Unity i C#. Praktyka programowania gier (32.45z)
Personal Investing: The Missing Manual (76.42z)
Hands-On Software Architecture with Golang (159.00z)
Total Commander. Leksykon kieszonkowy (18.99z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Darmowa wycena i skup monet Warszawa oraz banknotów, orderów, medali, odznaczeń wojskowych | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa