e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -23%


Symfonia C++ Standard. Programowanie w jêzyku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II

Jerzy Grêbosz
promocja -23%
cena: 103.8961038961 z 80.00 z
Data wydania: 2010
stron: 1126, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Symfonia C++ standard - 2 tomy, najnowsze wydanie
Wydanie trzecie B - rozszerzone i poprawione, Dodruk: Pa¼dziernik 2010

Je¶li szukasz nowoczesnego jêzyka programowania, to jest w³a¶nie jêzyk C++. Je¶li chcesz nauczyæ siê tego jêzyka w ³atwy, pogodny sposób - ksi±¿ka „Symfonia C++ standard” jest w³a¶nie dla Ciebie.
Ksi±¿ka ta powsta³a na podstawie do¶wiadczeñ autora w pracy programisty w Hahn-Meitner-Institut w Berlinie. „Symfonia C++ standard” prostym, wrêcz przyjacielskim stylem wprowadza w fascynuj±cy ¶wiat programowania obiektowo orientowanego.
Podrêcznik „Symfonia C++ standard” przedstawia jêzyk C++ wed³ug obowi±zuj±cego obecnie miêdzynarodowego standardu ISO. Tym samym jest najnowszym wydaniem i nastêpc± popularnej „Symfonia C++”, która opisywa³a jêzyk C++ w jego ówczesnej definicji (zwanej skrótowo ARM).
Programowanie w C++ orientowane obiektowo
Cech± wyró¿niaj±c± ksi±¿kê jest omówione zagadnienie najczê¶ciej pomijane przez innych autorów: jak stosowaæ technikê obiektowo orientowan± przy projektowaniu w³asnego programu. Autor - Jerzy Grêbosz - podj±³ siê trudnego zadania - napisa³ ksi±¿kê, która mo¿e byæ czytana zarówno przez zawodowego informatyka, jak i przez programistê-amatora. Przeczytaj list autora do czytelników.
Przystêpny sposób nauki jêzyka C++
Ksi±¿ka opisuje znaczn± czê¶æ jêzyka w bardzo przystêpny sposób. Po jej lekturze mamy wra¿enie, ¿e autor jest naszym dobrym wieloletnim przyjacielem. Trudniejsze tematy s± porównane do rzeczywisto¶ci, aby czytelnik móg³ ³atwiej poj±æ na czym polega dana technika. Jest to ¶wietne podej¶cie do nauki, ale rzadko spotykane w innych podrêcznikach.
Zakres materia³u jest bardzo szeroki, wiêc 3 najnowsze wydanie ksi±¿ki „Symfonia C++ standard” zosta³o podzielone na dwa tomy. Z ksi±¿ki dowiemy siê miêdzy innymi o: operatorach, instrukcjach steruj±cych, typach danych i operatorach, funkcjach, tablicach, wska¼nikach, klasach, dziedziczeniu i polimorfizmie, prze³adowywaniu funkcji i operatorów, bibliotekach string i wej¶cia/wyj¶cia, sterowaniu preprocesorem oraz projektowaniu orientowanym obiektowo.
Przyk³ady kodu C++ i praktyczne æwiczenia
Ka¿dy z tematów jest opisany bardzo szczegó³owo z wyró¿nieniem zagadnieñ których znajomo¶æ nie jest obowi±zkowa. Ksi±¿kê czyta siê lekko, bez znudzenia. Zawarte w ksi±¿ce przyk³ady s± czêsto rozwi±zaniami problemów, z którymi autor spotka³ siê w swojej pracy. Aby sprawdziæ stopieñ opanowania nowo nabytej wiedzy - mo¿na wykonywaæ æwiczenia na koñcu ka¿dego z rozdzia³ów.
Ksi±¿kê mo¿na poleciæ ka¿demu kto chce zacz±æ swoj± przygodê z C++, ale nie wie od czego zacz±æ. Po jej lekturze, czytelnik nie bêdzie mia³ ju¿ problemu z samodzielnym tworzeniem aplikacji czy rozumieniem kodu innych aplikacji.Cena: 80.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++ Optymalizacja kodu (55.44z)
Hands-On Concurrency with Rust (159.00z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (26.95z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (30.20z)
Podstawy programowania w jêzyku C++ (30.00z)
Rust High Performance (159.00z)
Skuteczny nowoczesny C++ (71.82z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)
Embedded Programming with Modern C++ Cookbook (149.00z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (92.38z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (48.95z)
Hands-On Functional Programming with C++ (109.00z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (67.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (54.45z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++ (21.45z)
Optimized C++. Proven Techniques for Heightened Performance (220.15z)
Advanced C++ (129.00z)

Pozostae z serii: Inne

Nie tylko wirusy. Hacking, cracking, bezpieczeñstwo internetu (45.00z)
Tworzenie do¶wiadczeñ klientów (38.35z)
Spraw, by rzeczy przemówi³y. Programowanie urz±dzeñ elektronicznych z wykorzystaniem Arduino (79.00z)
Sterowanie pneumatyczne i elektropneumatyczne (26.95z)
Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (13.70z)
Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365 Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze (31.92z)
Mathcad. Leksykon kieszonkowy (19.90z)
Hands-On Swift 5 Microservices Development (94.99z)
Czysty kod w Pythonie. Twórz wydajny i ³atwy w utrzymaniu kod. Wydanie II (43.45z)
Minecraft. Strategie dla zaawansowanych graczy (16.45z)
Head First Swift (254.15z)
Kotlin Programming By Example (179.00z)
Elektronika. Od praktyki do teorii (79.00z)
Autopromocja. Poka¿, na co Ciê staæ - szefowi, podw³adnym i klientom (21.45z)
Bezpieczeñstwo defensywne. Podstawy i najlepsze praktyki (17.90z)
100 sposobów na Perl. eBook. Mobi (31.99z)
Unity 2018 Augmented Reality Projects (159.00z)
Jêzyk in¿ynierii systemów SysML. Architektura i zastosowania. Profile UML 2.x w praktyce (34.00z)
WWW. Bezpieczeñstwo i handel (49.00z)
Zaawansowane uczenie maszynowe z jêzykiem Python (31.35z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek