e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -22%


Systemy i sieci dostêpowe xDSL

Kula S³awomir
promocja -22%
cena: 60.923076923077 z 47.52 z
Data wydania: 2013
stron: 292, twarda oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka po¶wiêcona systemom i sieciom dostêpowym xDSL. W sposób kompleksowy ujêto w niej wszystkie te zagadnienia, które s± niezbêdne do zrozumienia dzia³ania tych systemów, w tym strukturê sieci abonenckich i ich w³a¶ciwo¶ci, zjawiska zwi±zane z transmisj± sygna³ów cyfrowych, podstawy transmisji danych oraz rozwi±zania zastosowane w systemach xDSL. Szczególny nacisk po³o¿ono na omówienie systemów ADSL, ADSL2, ADSL2+, ADSL 2 Re oraz systemów VDSL i VDSL2.
Ksi±¿ka przeznaczona dla szerokiego grona osób zajmuj±cych siê sieciami i systemami dostêpowymi, zarówno ze ¶rodowiska akademickiego, w tym studentów i naukowców kierunków elektronika i telekomunikacja oraz informatyka, jak i instytutów naukowo-badawczych, laboratoriów pomiarowych, biur projektów, operatorów telekomunikacyjnych i firm teleinformatycznych.
 

 


Cena: 47.52 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
Podstawy sieci komputerowych (47.52z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP (71.43z)
Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych (45.36z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (69.00z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)

Pozostae z serii: Inne

GIMP Biblia (54.45z)
Mastering Machine Learning for Penetration Testing (139.00z)
Hands-On Cybersecurity with Blockchain (159.00z)
Podrêcznik projektantów logo. Smashing Magazine (59.00z)
Zainspirowani. Jak tworzyæ kultowe produkty technologiczne (37.76z)
Microsoft Excel 2013. Krok po kroku (44.80z)
Prawo mediów (58.65z)
JavaServer Faces i Eclipse Galileo. Tworzenie aplikacji WWW (54.90z)
Sztuczna inteligencja w finansach. U¿ywaj jêzyka Python do projektowania i wdra¿ania algorytmów AI (64.35z)
DTP od podstaw. Projekty z klas±. Wydanie IV (49.00z)
Working with Legacy Systems (89.90z)
Fotografia krajobrazowa wed³ug Scotta Kelby'ego. Przewodnik krok po kroku (32.95z)
Informatyka ekonomiczna (65.52z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Bezpiecznie ju¿ by³o. Jak ¿yæ w ¶wiecie sieci, terrorystów i ci±g³ej niepewno¶ci (24.34z)
Working with Microsoft Forms and Customer Voice (129.00z)
Jak dzia³a Linux. Podrêcznik administratora. Wydanie II (37.95z)
Zrozumieæ JavaScript. Wprowadzenie do programowania (43.45z)
Narzêdzia Google dla e-commerce (21.95z)
Odkryj swój potencja³. 21 sposobów na prze¶cigniêcie konkurencji w my¶leniu, dzia³aniu i zarabianiu pieniêdzy (39.00z)