e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -10%


Wprowadzenie do obliczeñ równoleg³ych

Czech Zbigniew
promocja -10%
cena: 43.766666666667 z 39.39 z
Data wydania: 2010
stron: 276, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka po¶wiêcona jest zagadnieniom zwi±zanym z realizacj± obliczeñ równoleg³ych. W szczególno¶ci omówione s± etapy analizowania, projektowania oraz implementowania programów równoleg³ych. Ksi±¿ka przeznaczona jest g³ównie dla studentów kierunku INFORMATYKA wy¿szych uczelni oraz dla osób zajmuj±cych siê zawodowo obliczeniami równoleg³ymi, np. programistów, projektantów systemów oraz dla wszystkich zainteresowanych t± tematyk±.
Seria ksi±¿ek przeznaczona dla osób, które chc± zyskaæ szersze spojrzenie na wybrane tematy z zakresu informatyki: ludzi nauki, studentów, a tak¿e dla wszystkich, którzy chc± siê wiêcej dowiedzieæ o podstawowych zagadnieniach informatycznych.
Ksi±¿ki z tej serii omawiaj± ró¿norodne tematy z szeroko pojêtej dziedziny informatyki. Ich wspóln± cech± jest dog³êbne i szczegó³owe przedstawienie omawianych zagadnieñ z gruntown± podbudow± teoretyczn±, nierzadko matematyczn±. Nie s± to jednak opracowania wy³±cznie teoretyczne. Zawieraj± wiele przyk³adów praktycznych, omawiaj± ró¿norodne zastosowania, a czêsto tak¿e konkretne polecenia i programy.


Cena: 39.39 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

DDD dla architektów oprogramowania (99.00z)
Learning Domain-Driven Design (220.15z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (69.00z)
Zostañ programist±. Kurs video. Fundamentalne zasady i koncepcje programistyczne (29.00z)
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (54.45z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (47.40z)
Analiza i projektowanie obiektowe. Rusz g³ow±! (43.45z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (42.09z)
Modern Computer Architecture and Organization - Second Edition (179.00z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (55.20z)
DDD. Kompendium wiedzy (10.90z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (20.35z)
Head First Software Development. Edycja polska (37.95z)
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (29.90z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (17.90z)
Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! (54.29z)
Mercurial: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (62.91z)

Pozostae z serii: Inne

Hands-On Functional Programming in Rust (159.00z)
Zainspirowani. Jak tworzyæ kultowe produkty technologiczne (32.45z)
Wyst±pienia publiczne w biznesie. Kurs video (39.00z)
Podrêcznik projektantów logo. Smashing Magazine. eBook. ePub (47.00z)
Stephena Hawkinga i Rogera Penrose'a spór o rzeczywisto¶æ (53.26z)
Web Performance Daybook Volume 2 (72.24z)
Mac Hacks. Tips & Tools for unlocking the power of OS X (84.92z)
Snowflake: The Definitive Guide (254.15z)
Windows 7 PL. Biblia (54.45z)
Android 3. Tworzenie aplikacji. eBook. Pdf (119.00z)
Producing Open Source Software. How to Run a Successful Free Software Project (84.92z)
Ataki na strony internetowe z p³yt± CD (112.00z)
Genetyka (4.50z)
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie VI (79.95z)
Tablice informatyczne. PHP7 (10.95z)
Practical WebAssembly (119.00z)
VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy (24.90z)
Red Hat Linux 9. Biblia (139.00z)
High Performance Spark. Best Practices for Scaling and Optimizing Apache Spark (169.15z)
Adobe Edge Preview 3: The Missing Manual (101.15z)