e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: typografia
Seria: Inne
Promocja: -23%


Kroje i kolory pisma. Przewodnik dla grafików

Samara Timothy
promocja -23%
cena: 88.064935064935 z 67.81 z
Data wydania: 2010
stron: 256, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ponad 850 przyk³adów stylów pisma, ponad 40 palet barw.
Nieodzowny w codziennej pracy grafików, projektantów i designerów przewodnik po krojach i kolorach pisma. U³atwia szybkie i sprawne poruszanie siê po bibliotekach z fontami. Dziêki podzia³owi krojów pisma na wiele kategorii, miêdzy innymi historycznym, ksi±¿ka podpowiada najtrafniejsze rozwi±zania dla ró¿nych projektów i ich odbiorców. Wskazuje tak¿e kolorystykê, któr± mo¿na zastosowaæ przy wybranym liternictwie. Ca³o¶æ poprzedza zwiêz³y opis historii typografii, wstêp do klasyfikacji krojów oraz najwa¿niejsze zagadnienia teorii koloru.
Szczerze polecam tê ksi±¿kê, jako sposób oszczêdzenia czasu dla projektanta i pomoc w projektowaniu dla tych, którzy nie czuj± koloru [...].
(Pawe³ Tkaczyk - projektant graficzny, agencja reklamowa MIDEA)
 

 


Cena: 67.81 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: typografia

Typografia typowej ksi±¿ki (49.00z)
Wystrzegaj siê futury (42.00z)
Praktyczny poradnik poligraficzny. Procesy (48.95z)
Lekcje typografii. Przyk³ady i æwiczenia dla projektantów (69.00z)
Logo Design Love. Tworzenie genialnych logotypów. Nowa ods³ona (57.00z)
Logo Design Love. Tworzenie genialnych logotypów. Nowa ods³ona (44.85z)
Typografia od podstaw. Projekty z klas± (37.00z)
Mistrzowskie stosowanie czcionek. Jak to zrobiæ? (29.00z)
Praktyczny poradnik poligraficzny. Procesy (56.96z)
Lekcje typografii. Przyk³ady i æwiczenia dla projektantów (37.95z)
Edycja tekstów. Praktyczny poradnik (57.82z)
Logo Design Love. Tworzenie genialnych logotypów. Nowa ods³ona (31.35z)

Pozostae z serii: Inne

JavaScript. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (62.90z)
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika. eBook. Pdf (27.90z)
Kubernetes i Docker w ¶rodowisku produkcyjnym przedsiêbiorstwa. Konteneryzacja i skalowanie aplikacji oraz jej integracja z systemami korporacyjnymi (64.35z)
Rapid Application Development with OutSystems (159.00z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia (21.90z)
Animacja cyfrowych twarzy (75.00z)
GNS3. Emulowanie sieci komputerowych Cisco (26.95z)
Modernizing Oracle Tuxedo Applications with Python (159.00z)
Bezpieczeñstwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV. Tom 1 (99.00z)
JavaMail API. Sending and Receiving Email with Java (50.92z)
Learning Python. Powerful Object-Oriented Programming. 5th Edition (271.15z)
React Design Patterns and Best Practices (159.00z)
PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk (39.90z)
Zarys logiki (14.40z)
Po prostu HTML 4. Wydanie II (39.00z)
Adobe Photoshop PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 (43.45z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (24.34z)
Building Android Apps with HTML, CSS, and JavaScript. Making Native Apps with Standards-Based Web Tools. 2nd Edition (143.65z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media (34.90z)
BIOS. Przewodnik. Wydanie II (5.00z)